bild
Arkiv

Individuell människohjälp. Riksorganisationens arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/30242
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/1VHPhuA1FKoG6lTZ1hPzU3
Omfång
93 Hyllmeter 
0,26 Hyllmeter  (Tilläggsdeposition i oktober 2020.)
0,3 Hyllmeter  (Tilläggsdeposition i mars 2021.)
0,03 Hyllmeter  (Tilläggsdeposition i april 2021.)
Datering
19382019(Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmHandlingar som är yngre än 70 år får utlämnas endast efter tillstånd av IM:s arkivarie i varje enskilt fall. Tillståndet ska bekräftas av IM:s firmatecknare.
Övriga handlingar ska hållas fritt tillgängliga för forskare.
(LLA 25-2011/5752)

Volymer i detta arkiv är inte aktuella för skanning.
Sökmedel
PM: PM 2005-02-15, Lars Jörwall
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd), Maria Wallin
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Individuell människohjälp (1938)
Alternativa namn: Inomeuropeisk mission?
Alternativa namn: IM
Kategori: Förening. Övriga föreningar (Humanitär & social)

Innehåll

Allmän anmärkningArkivet är levererat till Landsarkivet i Lund i flera omgångar och omfattar i dagsläget följande leveranser; 224/1975, 12/1976, 18-19/1979, 68/1985, 14/1986, 27/1986, 95/1986, 49/1991, 31/1995, 6/1996, 17/1998, 25/2003, 91/2011, 27/2020, 52/2020, 10/2021 och 13/2021.
Inledning (äldre form)INLEDNING

Individuell Människohjälp (IM) är en hjälporganisation med ekumenisk inriktning, som från början arbetade medhjälp åt krigsdrabbade människor i Europa (jfr benämningen "Inomeuropeisk Mission"). Verksamheten startade 1938 med hjälpinsatser åt människor förföljda av hitlerregimen (= Praghjälpen) och efter världskrigets slut under 1940- och 1950-talen koncentrerades arbetet till hjälp åt nödlidande människor i Polen, Tyskland, Frankrike och Österrike (displaced persons, flyktingar m fl). Från 1960-talet har verksamhetsområdet vidgats och hjälpinsatser görs såväl i Europa som på skilda håll i Asien och Afrika. Hela tiden har IM:s verksamhet präglats av inriktningen på direkta hjälpinsatser åt ett begränsat antal människor på ett visst operationsställe (= station, hjälpcentral, hem etc), det vill säga ett socialarbete på praktisk nivå, som stämmer med det ursprungliga programmet att mobilisera kristna människor till en missionsgärning i diakonins form bland andligt och materiellt utarmade människor utan hänsyn till ras, religion eller politisk tillhörighet.

IM:s riksorganisation konstituerades i Linköping 1944-05-29. Verksamheten leds av en av årsmötet vald styrelse, som i sin tur tillsätter ett arbetsutskott på minst tre ledamöter. IM:s initiativtagare Britta Holmström har under större delen av IM:s verksamhet fungerat som arbetande ordförande, biträdd av en särskild generalsekreterare och ett sekretariat, som fram till 1954 var stationerat i Linköping för att sedan överflyttas till Lund. En grundläggande framställning av IM:s framväxt och bärande idéer ger Folke Holmströms bok, "Medmänsklighet - en väg ur nuets kris? Sju kapitel om vad IM är och vill" (Lund 1957). Dessutom har en särskild studiehandbok sammanställts av Ingrid Ydén-Sandgren, "Individuell Människohjälp - IM" (Sthlm 1971), vid sidan om ett flertal broschyrer med information om IM:s aktuella verksamhet.

IM:s arkivdeposition i landsarkivet omfattar för närvarande handlingar från tiden 1938-1970*. I fråga om beståndets olika huvudavdelningar och serier kan följande anmärkas:
Huvudserien av koncept består till större delen av så kallade "arkivstenciler", d v s expeditioner av utgående brev, kallelser, rapporter, redovisningar etc. som utsänts för kännedom (jfr B I), medan IM:s rundbrev eller tryckta meddelanden utgör en särskild serie (jfr B V). Sekretariatets korrespondens utgör vidare en tyngdpunkt i beståndet. Korrespondensen har dels ordnats efter korrespondenter i alfabetisk ordning såsom allmän korrespondens (jfr E I) och dels efter stationer och hjälpcentraler i särskilda serier (jfr indelningen under E II). De ämnesordnade handlingarna har slutligen delats upp dels i handlingar angående sekretariatets interna administration (jfr indelningen under F I) och dels i särskilda serier av handlingar angående stationernas administration (jfr indelningen under F II). Det bör observeras att dylika handlingar i fråga om stationerna ofta lagts tillsammans med resp korrespondens (jfr resp
signa under E II och F II).

Den ursprungliga ordningen vid arkivläggningen på IM:s sekretariat och stationer har i görligaste mån bibehållits. Detta gäller särskilt samlingsserien "historiska handlingar" (jfr F IV), som innehåller korrespondens, insamlingslistor, rundbrev etc från de första verksamhetsåren. IM:s arkivdeposition överlämnade till landsarkivet i juni 1975 samt i mars 1976. Det deponerade beståndet ordnades och förtecknades under hösten 1976 av Kjell Alsanius och undertecknad.

Lund den 28 december 1976


Arne Fryksén
Arkivarie


* IM:s arkiv på Landsarkivet i Lund omfattar, sedan nya depositioner gjorts, med vissa undantag, handlingar fram till 2019.
GallringsbarNej

Tillgänglighet

SekretessJa
DepositionJa

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 1/1996. Förteckningen upprättad 1976 av Kjell Alsanius och Arne Fryksén. Kompletterad 1986 av Anders Olsson och A-B Lövgren, 1991 av Jan-Eric Nilsson samt 1996 av Mikael Persson. Kompletterad i sept. 1998 av Kristina Haraldsson. Kompletterad i september 2020 av Maria Wallin.
Senast ändrad2021-05-06 09:37:16

Nyheter

den 11 maj 2023
Välkommen att fira ”Sverige 1523” med Riksarkivet!
Riksarkivet uppmärksammar att det är 500 år sedan...


den 28 april 2023
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


Tidigare nyheter