För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten. Felsökning pågår.
bild
Arkiv

Huddinge tingsrätt


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/2314
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/lG3hmYUN6aUaGyv02t50q2
ExtraID2314
Datering
19712001(Tidsomfång)
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)
Arkivbildare/upphov
Huddinge tingsrätt (1971 – 2001)

Innehåll

ArkivhistorikMed stöd av 6 § 2 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter fastställer Huddinge tingsrätt följande.

Arkivbeskrivning

Att gälla fr.o.m. 1 januari 1996

Tingsrättens organisation och arbetsuppgifter

Svartlösa häradsrätt tillkom genom en delning av Södertörns domsaga den 1 januari 1959. I samband med tingsrättsreformen år 1971 ändrades namnet till Svartlösa tingsrätt och år 1977 till Huddinge tingsrätt. Domsagan omfattar Botkyrka, Salems och Huddinge kommuner. Till tingsrätten är knuten en inskrivningsmyndighet, vilket bildar eget arkiv.

Tingsrättens huvuduppgift är rättskipning, vartill knutit vissa uppgifter av rent rättsvårdande karaktär. För rättskipningen och den del av rättsvården som handläggs som domstolsärenden är tingsrätten indelad i avdelningar och rotlar, var och en med en domare som ansvarig. Övriga funktioner fördelas på skilda enheter, även dessa med en domare som ytterst ansvarig. Den närmare indelningen framgår av tingsrättens arbetsordning.

Rättskipning är inriktad på brottmål och tvistemål. Verksamheten regleras främst av rättegångsbalken jämte processuella bestämmelser i äktenskaps- och föräldrabalkarna.

Till utgången av 1991 förekom härjämte en särskild summarisk process (lagsökning, betalningsföreläggande, handräckning).

Rättsvården avser ett stort antal ärenden av skiftande karaktär, nämligen

- Domstolsärenden som handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Exempel på sådana ärenden är adoption och dödande av förkomna handlingar och skuldsanering,
- Bouppteckningsärenden enligt närmare bestämmelser i ärvdabalken. Om registreringsärenden finns bestämmelser i 33 § förordningen mo mål och ärenden i allmän domstol,
- Konkurs- och ackordsärenden, samt
- Ärenden rörande borgerlig vigsel

Till utgången av juni 1995 förekom härtill förmynderskapsärenden enligt närmare bestämmelser föräldrabalken. Ärendetypen utgick den 1 juli 1995, då huvuddelen av funktionerna överfördes till överförmyndarna och länsstyrelsen: tingsrättens kvarvarande befattning med förmynderskapsfrågor handläggs därefter som domstolsärenden.

Vid tingsrätten finns också en administrativ enhet och en kassafunktion. Den administrativa verksamheten regleras närmare i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion.

Den till tingsrätten knutna inskrivningsmyndigheten bildar eget arkiv, vilket dock förvaltas av tingsrätten.

Sambandet mellan tingsrättens arbetsuppgifter och viktigare handlingar och ärendeslag

Handlingar i den rättskipande verksamheten registreras som brottmål (B) eller tvistemål (T och FT). Alla handlingar i ett mål förs samman till en akt. En akt innehåller dels handlingar som kommit in till tingsrätten dels handlingar som upprättats vid tingsrätten. Inkomna handlingar är t.ex. stämningsansökningar och andra skrifter från parterna. Även handlingar från andra myndigheter förekommer, t.ex. i brottmålen, förundersökningsprotokoll och utdrag ur kriminalregister. Upprättade handlingar är t.ex. protokoll, kallelser och förelägganden av olika slag samt tingsrättens dom eller beslut.

För tvistemål och brottmål samt flertalet typer av ärenden finns kronologiska dagböcker resp. förteckningar. Även namnregister förekommer i viss omfattning. Förmynderskapen registrerades härutöver i en särskild förmynderskapsbok till utgången av juni 1995, då den avslutades. Domar och särskilt uppsatta beslut (jämte utslag i lagsöknings- och handräckningsmål) binds årligen in i särskilda domböcker (motsvarande).

Inkomna bouppteckningar sammanförs i en särskild serie i kronologisk ordning med utgångspunkt från dag för inregistrering.

Rutiner för registrering av mål och domstolsärende ändrades i samband med att det databaserade målhanteringssystemet. MÅHS infördes vid tingsrätten den 13 februari 1995. Ändringen innebär bl.a. att brottmål, tvistemål och domstolsärenden därefter registrerades i en gemensam löpande nummerserie.

Arkivhandlingar ordnas systematiskt i en arkivförteckning. Denna kompletteras med ett sakregister över förekommande typer av handlingar. Vidare finns kronologiska dagböcker och namnregister över samtliga mål och flertalet ärendetyper, såvitt avser brottmålen utgallras dock namnregistren efter två år.

Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess

Tingsrättens arkivhandlingar är, med få undantag, offentliga. Uppgifter om förekommande sekretess framgår av resp. dagbok samt av notering på akthandlingar och aktomslag.

Domar och diarier är, med få undantag, offentliga.

Gallringsregler

Gallring i arkivet sker med stöd av Riksarkivets beslut samt beslut av tingsrätten med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1997:6). Förekommande beslut finns antecknade för varje arkivserie för sig i resp. förtecknings ingress. Gallringsfristen är i normalfallet 10 år. Även kortare frister förekommer dock, t.ex. för namnregistren i brottmål, vilka gallras ca två år efter att resp. mål avgjorts. I övrigt omfattar utgallringen främst delar av aktbestånden jämte vissa administrativa handlingar.

Ansvar

Ansvarig för arkivverksamheten framgår av tingsrättens arbetsordning. För den praktiska skötseln svarar expeditionspersonal.

För kännedom

Från och med den 1 juli 2001 har avdelning för inregistrering av nya bouppteckningar upphört hos Huddinge tingsrätt och överförts till Skattemyndigheten i Stockholm, Skattekontoret i Visby, 621 87 VISBY.

Bouppteckningar under år 2001 av personer som avlidit före 1 juli år 2001 kan ha hunnits inregistrerats hos Huddinge Tingsrätt om de varit fullständiga utan kompl.

Sedan den 6 september år 2001 har samtliga gamla bouppteckningar, dödsboanmälningar samt ärenden beträffande anmälan om bodelning, bodelning samt äktenskapsförord som inregistrerats särskilt i bouppteckningsprotokollet överförts till Stockholms stadsarkiv, Frihamnen magasin 3, 104 22 Stockholm, där beställningar kan göras på handlingar från gamla inbundna böcker från år 1958 och framåt till alla bouppteckningar som inregistrerats till och med 2001-06-29.

Ärenden rörande anmälan om bodelning, bodelning samt äktenskapsförord finns från år 1958 t.o.m. år 1994 magasinerat hos Stadsarkivet. Från och med år 1995 finns ovanstående ärenden arkiverade hos Huddinge tingsrätt där de kan beställas. Äktenskapsregistret i Örebro tel. 019-17 63 00 kan hjälpa till att ta fram nr. på år för inregistreringen fr.o.m. år 1995.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Stockholms län

Kontroll

Skapad2011-12-15 13:12:00
Senast ändrad2015-02-20 14:44:52

Nyheter

den 8 november 2021
Fira Arkivens dag med Riksarkivet den 13 november!
Välkommen att fira Arkivens dag med oss! Arkivens...


den 30 september 2021
Folkräkning 1930 uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


Tidigare nyheter