Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Stora Mellösa kyrkoarkiv


 Serier (66 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieOrtregister i samtliga volymer utom A II a:6 (register finns i A II a:5), A II a:9 (register finns i A II a:8) och A II a:22-23.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1973 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen i tre sviter:
- de under tiden 1973-1986 avställda församlingsboksbladen (volymerna 1-3),
- de under tiden 1987 - 1991-06-30 avställda församlingsboksbladen (volymerna 4-5) och
- den 1991-06-30 aktuella församlingsboken (volymerna 6-9).
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Jämför serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren lagd i alfabetisk ordning efter huvudmännen. 
A IV bObefintligregisterSerien avslutad. Jämför serien A III. 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartonger. 
A VI aAvgångsregisterSerien i kartonger. 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden, där ej annat anges.

Serien avslutad.
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1746 – 1994
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1759 – 1958
 
D XKonfirmationsböcker med ADB1991 – 1999Förs fr o m 1991-07-01 med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.

Serien avslutad. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.

Serien avslutad.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
GÖvriga längder1749 – 1999
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671924 – 1972Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671881 – 1947Vissa bilagor fr o m 1900 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671895 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671895 – 1915Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671862 – 1915Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671888 – 1962Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1968 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor
- Förnamnsanmälningar.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.1992 – 1999Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser1616 – 1955 
J IV aAllmänt diarium1983 – 1999 
J IV bSkrivelser till det allmänna diariet1990 – 1999 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar1688 – 1862
 
K II aKyrkostämmans-, pastoratsstämmans-, församlingsdelegerades- och kyrkofullmäktiges protokoll1863 – 1999 
K II bKyrkostämmans-, pastoratsstämmans-, församlingsdelegerades- och kyrkofullmäktiges handlingar1933 – 1999 
K IIIKyrkorådets och pastoratskyrkorådets protokoll och handlingar1862 – 1999
 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar1844 – 1937Kommunalt skolväsen fr o m 1932. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1953 – 1999 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1615 – 1999
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m. 
L IIRäkenskaper för skola1847 – 1931Kommunalt skolväsen fr o m 1932.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1737 – 1885
 
L IV aKollektböcker1850 – 1999 
L IV bVerifikationer till kollektböckernaKvartalsredogörelser och verifikationer för kollekt fr o m 1918 gallras med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1800 – 1979Verifikationer fr o m 1933 gallras med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.
 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1889 – 1999 
MHandlingar angående prästval1655 – 1988
 
N IVisitationsprotokoll1721 – 1994
 
N IIÄmbetsberättelser1897 – 1986 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1591 – 1999
 
O I aHandlingar angående kyrka1571 – 1999Serien kan innehålla kartor och ritningar.
 
O I bHandlingar angående kyrkogård1915 – 1999Serien kan innehålla kartor och ritningar. 
O I cGravböcker1953 – 1980Församlingsvis förda aktuella gravböcker och andra gravhandlingar överfördes 2000-01-01 till den nya kyrkogårdsförvaltningen. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
1723 – 1999Serien kan innehålla kartor och ritningar samt handlingar rörande kyrkliga fastigheter i de angränsande församlingarna.
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1898 – 1919 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen
1572 – 1999
 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1679 – 1988
 
P IPålysningsböcker1860 – 1999 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1920 – 1995 
P IVÖvriga handlingar1750 – 1999
 
RKartor och ritningar 

Nyheter

den 21 december 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


den 8 november 2021
Fira Arkivens dag med Riksarkivet den 13 november!
Välkommen att fira Arkivens dag med oss! Arkivens...


Tidigare nyheter