Måndag den 27 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Arkiv

Lunds stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratens arkiv


Lunds stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratena arkiv

HISTORIK

Ett personregister över konkursakter i Rådhusrättens och magistratens i Lund arkiv 1782-1860 finns i den
manuellt förda förteckningen.

År 1969 förtecknade arkivarien Lars Wessman de delar av Lunds stadsarkiv, som då levererats till landsarkivet. För rådhusrättens och magistratens del sträckte sig detta fram till mitten av 1800-talet.
Med denna förteckning som grund förtecknade år 1973 arkivvårdaren Hans Hallgard hos Lunds tingsrätt
beståndet från 1800-talets mitt t o m 1970, då rådhusrätten upphörde. Arkivalierna t o m 1900 levererades till landsarkivet år 1974. Det visade sig då, att vissa omarbetningar måste göras för att serieindelningen skulle bli mer enhetlig. Därvid respekterades de seriesigna, som satts på de serier som börjar efter år 1900.

Domböckerna är bevarade fr o m 1680 med luckor för åren 1745, 1761 och 1790. Magistratens protokoll bildar en egen serie på 1860-talet. Dessförinnan ingår de i domböckerna utom åren 1702-1709 och 1844, då egna volymer finns. Lagfarts- och inteckningsprotokollen börjar 1760 och förmynderskapsprotokoll finns i egna volymer fr o m 1777.

Serien bouppteckningar är väl bevarad fr o m år 1677, dock med lucka 1678. Dessförinnan finns dock spridda bouppteckningar och arvskiften.

Observera att Lunds Universitet tillhörde akademistaten och stod utanför Rådhusrättens och magistratens verksamhetsområde. Bl a bouppteckningar och mantalslängder förvaras i stället på Lunds Universitetsbibliotek. För innehållsförteckning se hjälpmedel A 92.

Magistraten i Lund upphörde med utgången av år 1964 och dess arbetsuppgifter överflyttades till drätselkammare, polismyndighet och kronofogdemyndighet i Lund. Rådhusrätten verkade fram till den 31 december 1970, då den enligt Kungl. förordningen sammanslogs med Torna och Bara domsaga och från och med den 1 januari 1971 benämndes Lunds tingsrätt.

Förteckningen delvis omarbetad 2020 i samband med genomgång av Landsarkivets pergamentsbrevsamling.

 Serier (240 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
~~PergamentsbrevEtt pergamentsbrev med okänd proveniens, förvaras i landsarkivets pergaments- och pappersbrevsamling. 
A I aDomböcker HuvudserieSerien inbunden. 
A I aaDomböcker i civila mål och ärendenFör tiden före 1850 se serie A I a. För tiden efter 1947 se serierna A V a och A VII. Serien inbunden. 
A I abDomböcker i brottmålFöre år 1850 se serie A I a. För tiden efter 1947 se serie A VI a.
Serien inbunden.
 
A I bDomböcker Konceptserie 
A I cProtokoll vid extraordinarie och särskild rådhusrättFör tiden t o m 1849 se serie A I a för resp år. 
A I dDomböcker i mål om förvandling av böterSerien inbunden. 
A II aLagfartsprotokollSerien inbunden. Med bilagor. 
A II bInteckningsprotokollSerien inbunden. 
A II baSärskilda inteckningsprotokollSerien inbunden med bilagor.
I dessa protokoll upptages endast de inteckningsärenden, som angår uppvisning av i fastigheter intecknade skuldebrev i ändamål av inteckningarnas förnyande vid annan vederbörlig domstol.
 
A II bbFörlagsinteckningsprotokoll 
A II cFörmynderskapsprotokollSerien inbunden. 
A II dÄktenskapsförordsprotokoll 
A II eTomträttsprotokoll 
A II fFörlagsinteckningsprotokoll 
A II gBouppteckningsprotokollSerien inbunden med bilagor. 
A II hAvhandlingsprotokoll 
A II jProtokoll angående rättighets tillvaratagande i utlandet 
A III aMagistratens allmänna protokollSerien inbunden med bilagor fr o m volym 2. 
A III bProtokoll från särskilda sammanträden med magistraten 
A III cVigselprotokollSerien inbunden. 
A III dValprotokoll 
A III eSyneprotokollLucka 1901-1931 
A III fProtokoll vid fastighetsbildningsärenden 
A III gInventeringsprotokoll hos stadsfogden 
A III hProtokoll vid allmän rådstuga 
A IV aKonkursdomarens protokollSerien inbunden.

För tiden före 1850 se Domböcker, huvudserie (A I a).
 
A IV aaKonkursdomböcker i mål och ärendenSerien inbunden. Med bilagor rörande boskillnader och årsstämningar m m vid konkurser.
Innehåller även rättsstatistik 1920-1933.

För tiden före 1850 se Domböcker, huvudserie (A I a).
 
A IV bRättens ombudsmans protokoll 
A IXSamfällda rådhusrättens protokollFör tiden före 1948 se Borgmästares ämnesordnade handlingar (G X). 
A V aDomar i tvistemålFör tiden innan 1948 se Domböcker i civila mål och ärenden (A I aa). 
A V bSlutliga beslut i tvistemål 
A VI aDomar i brottmålSerien inbunden. 
A VI bDomar i mål angående erkända förseelser 
A VI cBeslut i brottmål 
A VIIDomar i ärendenFör tiden 1948-1970 se Akter i civila ärenden (F I da). 
A VIIIUtslag i lagsökningsmålSerien inbunden. Med bilagor.

För tiden innan 1938 se Domböcker i civila mål och ärenden (A I aa).
 
A XMemorialprotokollSe även serierna F I b och F IV a.

Med memorialer angående tvistemål, brottmål, småprotokoll, boupptecknings- och avhandlingsprotokoll och konkursprotokoll.

Vol 2-36 hade i myndighetens tidigare förteckning signum A I e.
 
A XIAuktionsprotokollMed kvittenser och handlingar.
Serien i arkivkartonger.
Efter 1900 heter serien enligt myndighetens tidigare förteckning titeln "Auktionsprotokoll med memorialprotokoll" och signum A IV c.
 
A XIIProtokoll av skilda slagVolym 3 hade i myndighetens tidigare förteckning signum A X. 
B IBrevböckerSerien inbunden, när ej annat angives. För tiden efter 1895 se serierna B I a och B I b. 
B I aRådhusrättens brevböckerFör tiden före 1896 se serie B I.
Serien inbunden då ej annat anges. Handlingar från perioden 1896-1900 saknas.
 
B I aaCivilrådmannens brevböckerFör tiden före 1896 se serie B I.

Serien inbunden.
 
B I abStadsnotariens brevböckerSerien inbunden. 
B I acAssessors brevböckerSerien inbunden. 
B I bMagistratens brevböckerSerien inbunden.

För tiden före 1896 se serie B I.

Angående tiden efter 1964 se Lunds beslutande och verkställande myndigheter.
 
B I baMagistratens brevböcker i kronouppbördsärendenSerien i arkivbox.

Angående tiden efter 1946 se uppbördsverket i Lund.
 
B IIBrevkonceptSerien i arkivkartonger,
om ej annat angives.
 
B IIIKungörelser 
B III aRådhusrättens kungörelseböcker 
B III bMagistratens kungörelseböckerVolym 1-2 saknas enligt inventering 2006-04. 
B III cKonkursdomarens brev- och kungörelseböckerSerien inbunden. 
B III dLagsökningsdomarens kungörelseböcker 
B III eInskrivningsrådmannens brev- och kungörelseböckerSerien inbunden.

Häri även Inskrivningsdomarens vid Lunds rådhusrätt arkiv Brev och kungörelseböcker (B I) 1948-1970.
 
B IVStatistikSerien i arkivboxar. Volymerna 8 och 9 saknas enligt inventering i maj 2016. Innehåll; 8. Rättsstatistik 1895-1921, 9. Femårsberättelser 1901-1906.

Uppgifterna angående rättsstatistik utgallras fr. o. m. år 1914 enligt riksarkivets beslut av den 9 november 1963 med en gallringsfrist av tio år.
 
B VRegistratur 
B VIKoncept till gravationsbevis 
C IBrevdiarierSerien inbunden, när ej annat angives. Från och med 1896 har serien uppdelats i Magistratens brevdiarier (C I a) och Rådhusrättens brevdiarier (C I b). 
C I aMagistratens brevdiarierSerien inbunden.

Angående tiden före 1896 se Brevdiarier (C I).
 
C I aaMagistratens ansökningsdiarierSerien inbunden. 
C I abMagistratens diarier angående tillståndsresolutionerSerien inbunden. Myndighetens förteckning hänvisar för tiden efter år 1947 till polismyndigheten i Lund. 
C I acMagistratens passdiarierMyndighetens förteckning hänvisar för tiden efter år 1944 till poliskammaren i Lund. 
C I adMagistratens förteckningar angående jaktkort, skjutvapen och ammunitionMyndighetens förteckning hänvisar för tiden efter år 1951 till polismyndigheten i Lund. 
C I aeMagistratens diarier över kronouppbördsärendenSerien inbunden.
Myndighetens förteckning hänvisar för tiden efter 1946 till uppbördsverket i Lund.
 
C I bRådhusrättens diarier över inkomna skrivelserSerien inbunden.
Lucka 1896-1907.

Angående tiden före 1896 se Brevdiarier (C I).
 
C I baSamfällda rådhusrättens diarier 
C I bbAssessors diarier över inkomna skrivelserSerien inbunden. 
C I cRegister över äktenskapsförordSerien tillagd vid inventering 2006-04. 
C II aDiarier vid exekutionsförvaltningen 
C II bMagistratens exekutionsdiarierSerien inbunden, när ej annat angives. 
C III aDiarier rörande konkursansökningarSerien inbunden. 
C III bDagböcker över konkursärendenSerien inbunden då ej annat anges.

Med register i varje volym.

Angående tiden före 1922 se Diarier rörande konkursansökningar (C III a).
 
C III cAvskrivna konkursansökningar 
C III dDagböcker över ackordsärenden 
C III eSpannmålspantregister 
C IVDiarier över boskillnadsansökningarSerien inbunden. 
C V aDiarier över hemskillnadsansökningarSerien inbunden. 
C V bFörteckningar över äktenskapsskillnad 
C VIBöcker över villkorligt dömdaSerien inbunden. 
C VII aStämningslistor och vadeböckerSerien inbunden, då ej annat angives. 
C VII bBöcker över fri rättegångSeriein inbunden. Angående tiden efter 1959 se berörda akter. 
C VII cDagböcker över lagsökningsmålSerien inbunden. 
C VII dDagböcker i mål om handräckning för fordran 
C VII eRegister till domböcker i tvistemålSerien inbunden. 
C VII fRegister till domböcker i brottmålSerien inbunden.

Lucka 1919-1928.
 
C VII gDelgivningsförteckningUtgallras enligt SFS 1953:716 med en gallringsfrist av tio år. 
C VIIIDiarier och register av skilda slag 
D IJordeböcker 
D I aFastighetsböckerSerien inbunden.

Serien förvaras på Riksarkivet i Härnösand.
 
D I bFörteckningar angående staden Lunds fastigheter 
D IIFörteckningar över lagfarter och inteckningar 
D IIIRöstlängderSerien i arkivboxar när ej annat angives. Årtalen avser det år längden upprättats.

Angående tiden efter 1964 se valnämnden i Lund.
 
D IVSaköreslängderSerien i arkivboxar. 
D VBorgarmatriklarBorgarmatriklar är endast
fragmentariskt bevarade jämför
serie F IV Burskapshandlingar.
 
D VIRegister över bouppteckningar och arvskiftenDetta register lämnas enbart ut till forskare i undantagsfall. Kontakta personal vid bouppteckningsavdelningen. 
D VII aFörmynderskapsrotlar/ FörmynderskapsböckerSerien inbunden. 
D VII bRättens förmynderskapsböcker 
D VIIIGode mäns förmynderskapsböckerSerien inbunden om ej annat anges.
 
D IX aArkivförteckningar 
D IX bInventarieförteckningar 
D X aMålförteckningar över tvistemålSerien inbunden. Med register i varje volym. 
D X bMålförteckningar över brottmålSerien inbunden. 
D X cMålförteckningar över civila ärendenSerien inbunden. Med register i varje volym. 
D X dMålförteckningar över kriminella ärendenSerien inbunden. 
D X eMålförteckningar över förmynderskapsärendenSerien inbunden. 
D XI aDagboksblad över tvistemålSerien inbunden. 
D XI bDagboksblad över brottmålSerien inbunden. 
D XI cDagboksblad över kriminella ärenden 
D XI dDagboksblad över civila ärenden 
D XI eDagboksblad över förmynderskapsärenden 
D XI fDagböcker rörande tryckfrihetsmål 
D XIIDagböcker över mål om lagsökningSerien inbunden. 
D XIIIDagböcker över mål om betalningsföreläggandeSerien inbunden. 
D XIVLiggare och förteckningar av skilda slag 
D XV aUppropslistorUtgallras enligt SFS 1953:716 med en gallringsfrist av tio år. 
D XV bMinnesböckerUtgallras enligt riksarkivets beslut av den 9 november 1963 med en gallringsfrist av tio år. 
D XV cExpeditionshandlingarSerien innehåller postböcker, expeditionsliggare, expeditionslistor, expeditionsnotor, följehandlingar, fakturakopior, följesedlar med mera.

Handlingarna utgallras enligt SFS 1953:716 med en gallringsfrist av tio år.
 
E IPrivilegieböcker och kungliga brev 
E IISkrivelser från skånska generalguvernements- och guvernementsförvaltningenSerien i arkivkartonger. 
E IIIInkomna skrivelser Allmän serieSerien i arkivkartonger. 
E III aRådhusrättens inkomna handlingarSerien i arkivboxar.

En äldre förteckning hänvisar till A III b:1-5 för åren 1901-1906. Dessa volymer existerar dock inte.

I serien förekommer även samfällda rådhusrättens handlingar. Vidare assessors, civilrådmannens och brottmålsexpeditionens handlingar.
 
E III bMagistratens inkomna handlingarSerien i arkivbox.

I serien förekommer bland annat: Från stadsfullmäktige inkomna handlingar. Länsstyrelsens resolution angående utsträckt utskänkningstid. Diarieförda handlingar. Inkomna handlingar angående pass. Inkomna handlingar angående skjutvapen. Handlingar angående bensinregleringen 1940. Handlingar angående vapen till hemvärnet 1940.
 
E IVInkomna skrivelser i kronouppbördsärendenSerien i arkivbox. 
E VUtdrag ur Torna och Bara domsagas inteckningsprotokollSerien inbunden. 
E VI aÖverrätters domar och utslag i tvistemålUtgallras enligt SFS 1953:716 med en gallringsfrist av tio år. 
E VI bÖverrätters domar och utslag i brottmålUtgallras enligt SFS 1953:716 med en gallringsfrist av tio år.

Volym 1-2 tillagda vid inventering 2006-04.
 
E VI cÖverrätters domar och utslag i ärenden angående rådhusrätten, inskrivningsdomaren och konkursdomaren i LundUtgallras enligt SFS 1953:716 med en gallringsfrist av tio år. 
E VIIÖverförmyndares årsredogörelseUtgallras enligt riksarkivets beslut av den 9 november 1963 med en gallringsfrist av tio år. 
F I aInneliggande handlingar till rådhusrättens och magistratens protokoll HuvudserieSerien i arkivkartonger, när ej annat angives. Handlingarna 1755-1770 och 1791-1799 ligger inom varje årgång i tre olika fasciklar: "rådhusrätten", "magistraten" samt "ur sump 1968" - handlingarna 1771-1790 i två fasciklar: "inneliggande handlingar" samt "ur sump 1968". För tiden fr o m 1800 se serierna F I b och F IV a. 
F I aaInneliggande handlingar till rådhusrättens och magistratens protokoll TilläggsserieSerien i arkivkartonger. 
F I bInneliggande handlingar till rådhusrättens protokollFör tiden före 1800 se serie F I a. Serien i arkivkartonger. 
F I baAkter i tvistemål som bevarasAngående tiden före 1948 se serierna A I aa och F I b.
Serien i arkivboxar.
 
F I bbAkter i tvistemål som utgallrasUtgallras enligt riksarkivets beslut av den 9 november 1963 med en gallringsfrist av tio år. 
F I caAkter i brottmål som bevarasSerien i arkivboxar. 
F I cbAkter i brottmål som utgallrasUtgallras enligt riksarkivets beslut av den 9 november 1963 med en gallringsfrist av tjugo år. 
F I ccInneliggande handlingar till domböcker i mål om förvandling av böterSerien i arkivbox. 
F I dInneliggande handlingar till ärenden 
F I daAkter i civila ärendenSerien inbunden med bilagor.
För tiden före 1948 se Domböcker i civila mål och ärenden (A I aa).
 
F I dbAkter i kriminella ärendenSerien inbunden. 
F I eInneliggande handlingar till småprotokollenSerien i arkivboxar.
 
F II aBouppteckningar och arvskiften HuvudserieSerien inbunden, när ej annat angives. Bouppteckningar för akademistaten 1668-1837 förvaras på Lunds Universitetsbibliotek. Se hjälpmedel A 92.
 
F II aaBouppteckningar i boskillnadsmål 
F II abBouppteckningar i hemskillnadsmålSerien inbunden.
Se även rådhusrättens civilmål.
Med register i varje volym.
 
F II acInneliggande handlingar till bouppteckningsprotokollenSerien i arkivbox. 
F II adInneliggande handlingar till bouppteckningarSerien i arkivbox.

Angående tiden före 1900 se serierna F I b och F I e.
 
F II bBouppteckningar och arvskiften TilläggsserieSerien i arkivkartonger. Koncept med värderingar till bouppteckningar. 
F II cHandlingar angående boskillnaderAngående boskillnad vid konkurser se serierna A IV a och A IV aa.
Se även serie F III d angående årsstämningar vid likvidationer.

För år 1962 se F III e:1. Volymen var vid inventering 2006-04 ej levererad.
 
F II dDödlistor 
F II eInneliggande handlingar till äktenskapsförordsprotokollenSerien hade i myndighetens tidigare förteckning signum F II d. 
F IIIKonkursakterSerien i arkivkartonger. För volymerna 1-69 finns alfabetiskt register i den manuelltförda förteckningen.

Häri även Ackordsärenden (F III b).
 
F III aInneliggande handlingar till konkursprotokollenVol 2-3 okända. 
F III bAkter i ackordsärendenSe även Konkursakter (F III). 
F III cKonkursansökningarSerien i arkivbox. 
F III dÅrsstämningar å okände borgenärerSerien i arkivbox.
Med boupptecknings- och boskillnadshandlingar rörande offentlig stämning å i likvidation okände borgenärer.
 
F III eAkter i utmätningsedSerien i arkivbox. 
F III fRättens ombudsmans handlingar 
F IVBurskapshandlingarHandlingarna ligger inom året efter exhiberingsdatum vid magistratens sammanträden. Häri även ansökningar om viss näringsutövning. Serien i arkivkartonger. 
F IV aInneliggande handlingar till magistratens protokollSerien i arkivkartonger.

I denna serie ingår även: Ansökningar, meddelanden och anmälningar till magistraten 1901-1964.

Inneliggande handlingar angående stadsfullmäktiges protokollsutdrag utgallras enligt SFS 1953:716 med en gallringsfrist av fem år.
 
F IV bAnsökningar, anmälningar och meddelanden till magistratenSerien i arkivboxar då ej annat anges.

Angående tiden efter 1964 hänvisar myndighetens förteckning till polismyndigheten i Lund.
 
F IV cHandlingar rörande lotteriansökningar 
F IV dInneliggande handlingar till valprotokollenSerien i arkivbox. Saknas för åren 1901-1908.
Angående tiden efter 1963 se valnämnden i Lund.
 
F IV eInneliggande handlingar till syn och extra förrättningar 
F IV fInneliggande handlingar till magistratens protokoll i fastighetsbildningsärendenSerien i arkivboxar.

Serien har upphört.
 
F VInneliggande handlingar till förmynderskapsprotokollenSerien i arkivbox. Förmynderskapshandlingar före 1861 finns även i serierna F I a, F I b och F I c. 
F V aFörmyndarräkningarSerien i arkivboxar, när ej annat angives. För tiden före 1861 se serie F V. Även för tiden 1861-1899 förekommer förmyndarräkningar i serie F V. 
F V bHandlingar angående förmyndares och gode mäns förvaltningAngående tiden efter 1952 hänvisar myndighetens förteckning till Överförmyndaren i Lund. 
F V cAkter i förmynderskapsmålSerien inbunden. 
F VIInneliggande handlingar till auktionsprotokollenSe även serie A XI.

Under 1901-1923 förekommer inga handlingar.
Angående tiden efter 1923 se drätselkammaren i Lund.
 
F VIIExekutionsakterSerien i arkivkartonger.

För tiden efter år 1879 se Överexekutorns i Lund arkiv.
 
F VIIIHandlingar angående fri rättegångAngående tiden efter 1940 se protokoll och akter i berörda mål. 
F IXHandlingar angående villkorligt dömdaSerien i arkivboxar.

Angående tiden efter år 1946 se protokoll och akter.
 
F XInneliggande handlingar i lagsöknings- och handräckningsärendenSerien i arkivbox. 
F XIUppgifter om dödsfallUtgallras enligt SFS 1953:716 med en gallringsfrist av tio år. 
F XIIFörfallna konkursansökningarUtgallras enligt riksarkivets beslut av den 9 november 1963 med en gallringsfrist av tio år. 
F XIIIAkter i lagsökningsmålUtgallras enligt riksarkivets beslut av den 9 november 1963 med en gallringsfrist av tio år. 
F XIVAkter i mål om betalningsföreläggandeUtgallras enligt riksarkivets beslut av den 9 november 1963 med en gallringsfrist av tio år. 
G IHandlingar rörande stadens jordarSerien i arkivkartonger. 
G IIHandlingar rörande tomter och byggnaderSerien i arkivkartonger. 
G IIIHandlingar rörande administration och tjänstemänSerien i arkivkartonger.

Vol 6-18 hade i tidigare förteckning signum G II.
 
G IVHandlingar rörande militärväsendetSerien i arkivkartonger. 
G VHandlingar rörande handel och näringarSerien i arkivkartonger,
när ej annat angives.
 
G VIHandlingar rörande gästgiveri och skjutsSerien i arkivkartonger. 
G VIIHandlingar rörande brännvinSerien i arkivkartonger. 
G VIIIPass och uppgifter om resandeSerien i arkivkartonger. 
G IXÄmnesordnade handlingar av skilda slagSerien i arkivkartonger. 
G XBorgmästares ämnesordnade handlingarSerien i arkivboxar.

För tiden efter 1947 se Samfällda rådhusrättens protokoll (A IX).
 
G XIHandlingar angående inkorporeringar 
H I aMantalslängderMantalslängder för akademistaten 1745-1855 förvaras på Lunds Universitetsbibliotek.

Angående tiden efter 1946 se uppbördsverket i Lund.
 
H I bMantalsuppgifterSerien inbunden, när ej annat
angives.

1899 - 1933 Handlingarna översända till riksarkivet.
 
H I cProtokoll och handlingar från mantalsskrivningen 
H I dPersonregister till mantalslängder 
H II aTaxeringslängderFör tiden före 1838 se även serie H IV a. Fr.o.m. 1862 är serien uppdelad i fastighetstaxeringslängder (H II aa) och inkomsttaxeringslängder (H II ab). 
H II aaFastighetstaxeringslängderSerien inbunden.
För tiden före 1862 se serie H II a.
 
H II abInkomsttaxeringslängderSerien inbunden.
För tiden före 1862se serie H II a.
 
H II bTaxeringsuppgifterSerien i arkivkartonger, när ej annat angives. 
H II cTaxeringskommitténs protokoll och handlingarSerien i arkivboxar. 
H II dSkillingtalslängder 
H III aKronouppbördsböckerSerien inbunden, då ej annat angives. Se även serie H IV a. 
H III bKronouppbördsböcker rörande uppdebiteringar 
H III cUppbördsjournalerSerien i arkivkartonger.
Journaler ang kronoskatter,
böter, stadsskatter och
fattigskatter.
 
H III dDebiteringslängder angående värnskatt 
H III eUppbördsböcker rörande stadsskatter 
H IV aKronoräkenskaperSerien inbunden fram till och med år 1933, efter nämnda år är serien i arkivboxar.
Med månadsräkningar och kontrollängder med mera.
 
H IV bBilagor till kronoräkenskapernaSerien i arkivkartonger,
när ej annat angives.
 
H IV cAvskrivnings- och avkortningslängderAvser kronoutskylder. 
H IV dAvgifter till riddarhuset 
H V aStadens enskilda räkenskaper 
H V bAvkortningslängder rörande stadsskatter 
H VIBåtsmansräkenskaperSerien i arkivkartonger. 
H VIIAuktions- och bouppteckningsräkenskaperSerien i arkivkartonger om ej annat anges. 
H VII aAuktionskassajournalerSerien i arkivkartonger 
H VII bAuktionssammandragsböckerSerien i arkivkartonger.

Angående tiden efter 1923 se drätselkammaren i Lund.
 
H VII cAuktionsuppbördslängderSerien i arkivboxar.

Angående tiden efter 1922 hänvisas till drätselkammaren i Lund.
 
H VIIIRestlängderSerien i arkivkartonger.
Med bilagor till längderna.
 
H IXLunds stads utgifts- och inkomstförslag 
H XSportelmedelSerien inbunden. 
H XIKassajournaler vid fri rättegångSerien inbunden. 
H XIIRättegångskassaböcker 
H XIIIExpeditionskassaböcker 
H XIVVerifikationerUtgallras enligt riksarkivets beslut den 9 november 1963 med en gallringsfrist av tio år. 
H XVRäkenskapshandlingar rörande lösen och stämpelmedelUtgallras enligt riksarkivets beslut den 9 november 1963 med en gallringsfrist av tio år. 
H XVIRäkenskapshandlingar rörande förskotts- och ersättningsmedelUtgallras enligt riksarkivets beslut den 9 november 1963 med en gallringsfrist av tio år. 
H XVIIRäkenskapshandlingar angående expensmedelUtgallras enligt riksarkivets beslut den 9 november 1963 med en gallringsfrist av tio år. 
H XVIIIRäkenskapshandlingar rörande kungörelsekostnaderUtgallras enligt riksarkivets beslut den 9 november 1963 med en gallringsfrist av tio år. 
H XIXRäkenskaper av skilda slagSerien i arkivkartonger, när ej annat angives. 
J I aAktbilagor angående Lunds SpritförädlingsaktiebolagSerien inbunden. 
J I bAktbilagor rörande tvistemål och ärendenSerien i arkivboxar. 
J IIAktbilagor och bevismaterial i brottmålSerien i arkivboxar då ej annat angives. 
J IIIAktbilagor angående konkurserSerien inbunden, när ej annat angives. 
K IEnskilda personers papper
Samlingsvolymer
Serien i arkivkartonger. 
K II aBorgmästare Olof Nordstens arkivOlof Nordsten (1659-1728) var borgmästare 1700-1728. 
K II bHandelsman Casper Lieffertz arkivArkivkartonger. Casper Lieffertz (1707-1748) var handlande i Lund och son till rådmannen Johan Albrecht Lieffertz (1674-1748). 
K II cRådman Erik Weibulls arkivErik Weibull (1739-1805) blev stadsnotarie i Lund 1762 och rådman 1766. 
K II dBorgmästare Adolf Fredrik Bjuggs arkivAdolf Fredrik Bjugg (1755-1824) var borgmästare i Lund 1802-1824.
Handlingarna i arkivkartonger.
 
K II eBorgmästare Johan Bäckströms arkivJohan Bäckström (1792-1855), borgmästare 1824-1855, en av stiftarna av Gamla Sparbanken i Lund. 
K II fKronokassör M. Svenssons arkiv 
L IKommissionärens handlingarUtgallras enligt riksarkivets beslut av den 9 november 1963 med en gallringsfrist av tio år. 
Ö IÖvriga handlingarSerien i arkivkartonger. 
Ö IIFotografierSerien hade i myndighetens tidigare förteckning signum Ö I. 

Nyheter


den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


Tidigare nyheter