bild
Arkiv

Folkpartiets kvinnoförbunds arkiv/Liberala kvinnors arkiv


ARKIVBILDAREN

Folkpartiets kvinnoförbund - numera kallat "Folkpartiet Liberalernas Kvinnoförbund" - stiftades i juni 1936. Redan på våren dessförinnan hade en särskild kvinnogrupp bildats. Denna grupp var i sin tur en fortsättning på den av folkskolelärarinnan Vira (egentl. Elvira) Eklund (1880-1967) m. fl. år 1924 grundade Kvinnogruppen inom Frisinnade Folkpartiet. Hon blev också det nya förbundets första ordförande.

Som en föregångare kan räknas Frisinnade kvinnors riksförbund, grundat 1914. Denna organisation - som fortfarande existerar - ändrade år 1931 sitt namn till Svenska kvinnors vänsterförbund (SKV). Detta senare förbund öppnades då också för kvinnor med en socialistisk politisk åskådning och radikaliserades.

Arkivspillror efter båda dessa föregångare ingår i Folkpartiets kvinnoförbunds arkiv, nämligen serien Ö 1. Handlingar efter Frisinnade kvinnors riksförbund m. fl.

En lista på alla medlemmar i förbundsstyrelsen under perioden 1935-1978 finns i serie B 3. Strödda kanslipapper.

Åtskilligt rörande de särskilda kvinnofrågor, som under den här aktuella perioden drevs av Folkpartiets Kvinnoförbund, har exponerats av fil. dr Louise Drangel i uppsatsen "Folkpartiet och jämställdhetsfrågan", som ingår i antologin "Liberal ideologi och politik 1934-1984." Stockholm 1984.


ARKIVET

Protokoll, rapporter från lokalavdelningar samt korrespondens finns i obrutna serier från hela perioden, fram till år 1980. Beträffande rapporterna från de lokala grupperna m. fl. finns det några enstaka luckor.

Ett omfattande material finns efter arbetet med den kampanjbetonade rundfrågan "Han, hon och jobbet" från år 1973.

Även förbundets kontakter med andra organisationer såsom Studieförbundet Vuxenskolan och med myndigheter speglas i handlingarna.

Arkivet, som är genomgående numrerat, omfattar fjorton hyllmeter och 222 volymer. De äldre brandskadade protokollen (fem volymer) har filmats. Dessa originalhandlingar lånas inte ut.

Ett fåtal handlingar efter förbundets distrikt i Stockholms län ingår i beståndet, nämligen serie F 9. Folkpartiets kvinnoförbund i Stockholms län. Även handlingar efter andra relaterade organisationer har påträffats.


FÖRVÄRV

Arkivet är en deposition av arkivbildaren. Det överlämnades i Riksarkivets vård i oktober 1989.


ORDNING- OCH FÖRTECKNINGSARBETE

Arkivet har ordnats och förtecknats av arkivarie Bengt Rur under våren 1999. Det hade långt dessförinnan kartonglagts av arkivassistent Anita Svensson.


TILLTRÄDE

Arkivet är fritt tillgängligt.


HÄNVISNINGAR

I Riksarkivet finns flera arkiv efter Folkpartiet, bl a riksorganisationens och riksdagsgruppens. Likaså finns hos RA arkiv efter flera ledande folkpartipolitiker.

Uppgifter gällande partiets organisation med angivande av vilka som hade varit ordförande under skilda tider finns i den av Håkan Holmberg m. fl. redigerade boken "För frihet och rättvisa. Liberalismen i Sverige 1902-1982" Stockholm 1982.

 Serier (33 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Affisch 
AProtokoll 
A 1Protokoll 1935-1946Samtliga volymer i denna serie innehåller svårt brandskadat material. Lånas ej ut.

Handlingarna filmades i augusti 1990.

Bruksfilmerna FO35.30245, 30246 och 30247.
 
A 2Protokoll 1947-1980Serien innehåller protokoll förda hos landsmötet (ordinarie och extra), styrelsen,arbetsutskottet samt hos vissa kommittéer.

Ordinarie landsmöte hölls inom förbundet alla jämna år. Extra landsmöte förekom tämligen ofta.
 
BUtgående handlingar 
B 1Cirkulär m.m.I denna serie finns arkivexemplar av utskick till medlemmarna av protokoll, verksamhetsplaner, remissvar, landsmöteshandlingar m.m. Se även serie B 2. Fpk-nytt. 
B 2Fpk-nytt 
B 3Strödda kanslipapper 
DRegister 
D 1Register 
EKorrepondens 
E 1Rapporter 
E 2Korrespondens 
E 3Remisser m.m.Serien innehåller förutom remitterade handlingar jämte svar även till allmänheten riktade uttalanden rörande Kvinno-
förbundets ställningstaganden i aktuella frågor.
 
F 1LandsmöteshandlingarSerien innehåller strödda handlingar gällande Kvinnoförbundets egna landsmöten. 
F 2Konferenser, kurser m. fl. 
F 3Allmänna val 
F 4aKampanjer och kontaker 
F 4bEnkäten "Han, hon, ungarna och jobbet"Folkpartiets kvinnoförbund anordnade under åren 1973-74 enkäter och studiecirklar på temat "Han, hon, ungarna och jobbet". 
F 5Studieförbundet Vuxenskolan 
F 6Särskilda politiska frågor 
F 7Folk och Samhälle, bokförlag 
F 8Handlingar efter Centrala klubben m. fl. 
F 9Folkpartiets kvinnoförbund i Stockholms län 
F10Ingrid Andréns papperIngrid Andrén (1902-1981) var förbundets ordförande 1956-1962. Hon var dessförinnan riksdagsledamot under perioden 1953-1956. Under en tid tillhörde hon styrelsen i Målsmännens riksförbund. 
F11Förbundssekreterarens arbetspapperSerien innehåller strödda handlingar efter förbundssekreterarna Lillemor Fasterus och Lisbeth Bergstedt. 
G 1Huvudböcker 
G 2Verifikationer 
G 3Följesedlar 
Ö 1Handlingar efter Frisinnade kvinnors riksförbund m. fl. 
Ö 2Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 
Ö 3Karin Klints arbetspapperKarin Klint var anställd hos partiets riksorganisation.

Serien innehåller en omgång rapportkort gällande verksamheten i Folkpartiets lokala föreningar.
 
Ö 4Pressurklipp 

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter