Tillbaka

Albert O Jensen

Start

Albert O Jensen

Tidningsredaktör

Jensen, Albert Otto, f 29 juni 1879 i Landskrona, d 9 april 1957 i Nacka. Föräldrar: verkmästaren Christian J o Anna Nilsson. Expeditör för Landskrona-kuriren 01—04, red för Brand 02—04 o 11—12, deltog i bildandet av SAC 10, red för Direkte Aktion, Kristiania, 13—14, utrikesred för Solidaritet, Khvn, 18—19, red för Röda fanor 20—21, deltog i bildandet av syndikalistiska internationalen (IAA) 22, utrikesred för Arbetaren 22—25, red för Syndikalismen 25 —29 o 39—50, chefred för Arbetaren 28— jan 51.

G 1) 26 okt 01 (formellt till 30) i Landskrona m Josefina Albertina Nilsson, f 6 dec 77 där, d 16 maj 57 där, dtr till arbetaren Jöns Nilsson o Carolina Larsson; 2) 15—45 (vigda 10 okt 31, Sthlm, Bromma) m sexualpsykologen Elise Ottesen, f 2 jan 86 i Hojland, Rogaland, Norge, d 4 sept 73 i Sthlm, Kungsh, dtr till prosten Immanuel O o Karen Aarselle Marie Essendrop; 3) från 46 m Alfa Viola Claque, f 8 nov 08 i Torsåker, Gävl, dtr till valsverksarbetaren Anders Leonard Klack o Johanna Sofia Forsberg.

Albert J blev tidigt föräldralös och växte upp under mycket fattiga förhållanden i Landskrona. Efter perioder som lärling i olika hantverksyrken kom han 1901 till den nystartade arbetartidningen Landskronakuriren som expeditör. Redan 1899 hade J bevistat Socialistiska ungdomsförbundets första kongress i Norrköping som representant för den ungsocialistiska klubben i Landskrona. Då centralkommittén 1900— 04 residerade i Landskrona, blev J dess sekreterare och samtidigt knuten till tidningen Brand, från 1902 som redaktör.

I Brand drev J tidigt en intensiv anti-parlamentarisk propaganda och anslöt sig vid ungdomsförbundets splittring 1903 till den radikalare majoriteten under Hinke Bergegren. Hans medarbetarskap i Brand fortfor även sedan Bergegren utsetts till redaktör vid tidningens överflyttning till Sthlm hösten 1904. 1911—12 var j åter en kort tid redaktör och ingick även i redaktionskommittén för Brand 1917 under G J Björklunds och Ivan Oljelunds fängelsevistelse. J medverkade med artiklar i Brand i flera omgångar in på 20-talet.

Efter sin första period i Brand bedrev J 1904—05 bok- och tidskriftsförsäljning i Norrköping, arbetade inom Norrköpings ungsocialistiska klubb samt inledde en omfattande agitationsverksamhet, vilken vid fyra tillfällen 1905—12 ådrog honom fängelsestraff. Redan i Brand 1902—04 framstår J i sin antiparlamentariska agitation med förespråkande av generalstrejken som kampmedel som anarkosyndikalistiskt påverkad, en orientering som befästes under hans resor i Europa 1907—14 och genom läsning av i synnerhet Sorel och Krapotkin. Särskilt torde vistelserna i Frankrike 1908 och 1910— 11 — då han i Paris upplevde järnvägsstrejken — ha satt sin prägel på hans syndikalistiska åskådning. På den konstituerande kongressen i Sthlm i juni 1910 deltog J i grundandet av Sveriges arbetares centralorganisation (SAC), varmed den fackliga syndikalismen framträdde som rörelse i Sverige. 1912—15 — efter sin andra korta period i Brand — bedrev J syndikalistisk propoganda i Norge, 1913—14 som redaktör för Fagoppositionens tidning Direkte Aktion i Kristiania. 1918—19 verkade han som utrikesredaktör för den likaledes syndikalistiska Solidaritet i Khvn. 1915 blev J utvisad från Norge och 1919 från Danmark. Vid hemkomsten avtjänade han 1919 ett kortare resterande fängelsestraff. Han hade deltagit i den första internationella syndikalistkongressen i London 1913, och även som stadigvarande bosatt i Sverige från hösten 1919 behöll han sina goda förbindelser med den internationella syndikalismen och medverkade i bildandet av den syndikalistiska internationalen (IAA) i Berlin 1922. Vid sidan av deltagande i de internationella syndikalistkongresserna och kontakter med internationella anarkister som Augustin Souchy synes J under 20-talet ha uppehållit särskilt nära förbindelser med Rudolf Rocker och den tyska syndikalismen, under 30-talet med den spanska anarkosyndikalismen. Efter en kort tid som redaktör för den ungsocialistiska tidskriften Röda fanor kom J:s fortsatta publicistiska verksamhet att ske helt inom ramen för den organiserade sv syndikalismen. I jan 1922 tillträdde han posten som utrikesredaktör för den nystartade syndikalistiska sexdagarstidningen Arbetaren i Sthlm, efterföljare till den nedlagda Syndikalisten. Mindre benägen för taktiska hänsynstaganden än chefredaktören Frans Severin och redaktionssekreteraren Ragnar Casparsson lämnade J tidningen 1925 i samband med en intern polemik i den s k Ottar-affären, som berörde J: s dåvarande hustru. J, som i motsats till Severin principiellt förespråkade en organisatoriskt fristående syndikalistisk rörelse, efterträdde emellertid redan 1928 den senare som chefredaktör för Arbetaren. På Sthlms lokala samorganisations möte 1929 och på SAC-kongressen s å verkade också J kraftigt — mot förhandlingsdelegationens och arbetsutskottets majoritet — för den segrande linje, som avvisade projektet om samgående med LO.

Arbetaren utvecklades under J:s chefredaktörskap till ett ideologiskt ledande organ för den syndikalistiska rörelsen. J:s häftiga motvilja mot alla totalitära tendenser ledde under 30-talet till ett intensivt deltagande i opinionsbildningen kring spanska inbördeskriget samt till en kompromisslös antinazistisk och i ännu högre grad antimilitaristisk hållning, som under andra världskrigets första år — då även Ture Nermans Trots allt! trycktes på Arbetarens tryckeri — resulterade i ett stort antal beslag. Efter kriget drev J i Arbetaren en konsekvent kritik av stalinismen i Sovjet, ett fullföljande av den negativa hållning till utvecklingen av den ryska revolutionen, som J intagit sedan 20-talets början. Markeringen av det antibyrå-kratiska elementet i syndikalismen kom efter kriget till uttryck i tidningens engagemang i den sk rättsrötedebatten. J:s avgång från chefredaktörsposten på nyåret 1951 innebar ett markant generationsskifte i tidningens ledning. Samtidigt nedlades den renodlade idétidskriften Syndikalismen, som med J som redaktör utkommit från 1925 med ett uppehåll 1929—39.

J ägnade sig under hela sin aktiva tid åt författande, framför allt av talrika politiska debattskrifter men också av biografier över och översättningar av anarkistiska och syn-dikalistiska teoretiker. Som ledande ideolog inom den sv syndikalismen under särskilt 30- och 40-talen har J kännetecknats av en stark dogmatism förenad med en framstående språklig förmåga. Hans opposition mot alla former av statlig centralism och byråkrati kom att utvecklas till en frontställning mot i första hand den i regeringsställning etablerade socialdemokratin, medan det socialt humanitära draget med betonande av individens intresse gentemot staten i debatten medförde beröringspunkter med den liberala pressen. Personligen tillbakadragen har J i sin politiska verksamhet varit dominerande och stridbar och kännetecknats av en påtaglig osmidighet, vilket vid några tillfällen synes ha förorsakat praktiska samarbetssvårigheter och genomgående en viss personlig isolering.

Leif Gidlöf


Svenskt biografiskt lexikon