Anders Falck

Född:1740-01-13 – Broddetorps församling, Skaraborgs län (i Kockstorp)
Död:1796-02-10 – Skara domkyrkoförsamling, Skaraborgs län

Astronom, Skolman


Band 15 (1956), sida 101.

Meriter

2. Anders Falck, den föregåendes bror, f. 13 jan[1]. 1740 på Kockstorp i Broddetorps sn (Skarab.), d. 10 febr. 1796 i Skara. Genomgick Skara gymnasium; student vid Uppsala univ. 17 okt. 1758; fil. magister primus där 15 juni 1767; apologist vid Skara trivialskola 22 aug. 1770; vice lektor där 1772; konrektor 3 maj 1780; rektor där 22 maj 1793. LVVS 1780; LVA 1788. – Ogift.

Biografi

Anders F. genomgick skolan och gymnasiet i Skara och rönte därvid vänlighet och omtanke av Sven Hoof. Vid 19 års ålder blev han 1759, som student i Uppsala, informator för sedermera översten greve C. L. Hård. Med denne reste F. 1762 till Stettin och Berlin. F. återvände till Uppsala, där han bl. a. beskyddades av Melanderhielm. F. disputerade i astronomi och blev primus vid magisterpromotionen 1767. Han kvarblev i Uppsala som handledare för kammarherren frih. F. U. von Essens söner. År 1770 reste F. med den yngste av dessa, sedermera riksståthållaren, till Greifswald och Göttingen och vistades i Tyskland till 1772. Under resan hade han blivit apologist i Skara och blev nu vice lektor där. Förtjänstfullt av honom var, att han i Skara på egen bekostnad inrättade ett litet observatorium i sin trädgård (teckning av observatoriet finnes i Vetenskapsakad:s bibliotek). På uppdrag av Wargentin, med vilken han brevväxlade, gjorde F. i Skara observationer angående solförmörkelsen den 17 okt. 1781, och Wargentin publicerade dem sedan i Vetenskapsakademiens handlingar. Där tryckte F. även flera senare observationer angående mån- och solförmörkelser, m. m., och invaldes i akademien 1788. Likaledes publicerade han i Göteborgs Vetenskaps-och Vitterhets-samhälles skrifter en redogörelse för den totala månförmörkelsen 18 mars 1783 (referat hos Beckman, s. 144). I Skara förflöt hela F:s tjänstetid vid trivialskolan, vars rektor han blev 1793. Efter två år som sådan fick han för sjuklighets skull tjänstledighet och avled redan 1796. Hans syster skänkte observatoriet med instrument och inventarier till gymnasiet i Skara.

F. var även musikaliskt och litterärt intresserad. Han hade »trög lycka, hade förtjänat en bättre lott». Warholm skriver om honom: »Han skulle genom sitt utseende, sina umgängesgåvor och kunskaper hava prytt en professorsstol. Mot slutet av sin levnad tog han tröst, där ingen tröst finnes. Dog älskad, vördad och saknad».

Författare

N. V. E. Nordenmark.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Elva brev från F. 1776–83 till P. Wargentin finnas i Vetenskapsakademiens bibliotek.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Akad. avh. se J. H. Liden, Catalogus disputationum ... 1 (1778). – Solens förmörkelse, d. 17 oclob. för middagen, år 1781, observerad i Skara (VA Nya handl., T. 2, 1781, s. 334). – Månens förmörkelse den 10 sept. 1783, observerad i Skara (ibid., T. 4, 1783, s. 323–324). – Tal, i Götheborgska Kongl. Wetenskaps och Witterhets samhället den 19 augusti 1784, til förnyadt minne af den 19 augusti 1772. Götheborg [1784]. 18 s. (Sign. Andreas Falck.) – Månens förmörkelse observerad i Skara den 18 mars 1783 (VVS Handl. [F. 1:] Vet. afd. St. 3, Göteborg 1785, s. 108–109). – Mercurii öfvergång observerad i Skara (VA Nya handl., T. 7, 1786, s. 124–125). – Månens förmörkelse den 3 januarii [1787] observerad i Skara (ibid., T. 8, 1787, s. 53–55). – Solens förmörkelse observerad i Skara, den 15 junii eftermiddag 1787 (ibid., s. 159). – Jupiters betäckning af Månen d. 14 martii 1788, observerad ... i Skara (ibid., T. 9, 1788, s. 61–62). – Månens partiala förmörkelse d. 3 nov. och Mercurii gång framför Solen d. 5 nov. 1789, observerade i Skara (ibid., T. 10, 1789, s. 311–313). – Solförmörkelsen observerad den 3 april [1791]... i Skara (ibid., T. 12, 1791, s. 143).

Källor och litteratur

Källor: Ovan anförda brev till P. Wargentin, VA. – N. Beckman, Vår skolas historia, 1 (1926); E. Prosperin, Åminnelse-tal öfver .... A. F .... 6 sept. 1797 (VA:s Åminnelse-tal 1798); Skara läroverk 1641–1941, utg. av G. Holmstedt (1941); J. W. Warholm, Skara stifts herdaminne, 2 (1874).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Korrigering av tidigare uppgift

2013-07-12

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anders Falck, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15013, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. V. E. Nordenmark.), hämtad 2021-10-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15013
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anders Falck, urn:sbl:15013, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. V. E. Nordenmark.), hämtad 2021-10-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se