Enagrius, släktBand 13 (1950), sida 450.

Biografi

Enagrius, släkt, härstammar utan tvivel från den Ericus Erici, som i studentmatrikeln i Uppsala för den 26 mars 1617 betecknas som Uplandus, sedermera prästvigdes 1622 och blev komminister i Enåker (Vm.) 1627 samt tydligen efter denna socken tagit sitt latiniserade namn, Enagrius (d. 1654). Han slutade som kyrkoherde i Litslena (Upps.), dit han kom 1645. De båda socknarna ligga f. ö. icke så långt från varandra, på ömse sidor om landskapsgränsen. Hans son Ericus Erici E. (f. omkr. 1632) skrivs också »Uplandus» i studentmatrikeln i Uppsala (5 febr. 1651). Denne blev klockare i Enåker. Han var far till den tredje Ericus E. (f. omkr. 1660, d. 1733), som blev student i Uppsala (»Upl.») 6 mars 1686, komminister i Älvkarleby 1697 och kyrkoherde där 1715. Han hade åtminstone tre barn, varav en dotter, Anna Enagria (f. 1708, d. 1786), som i gifte med bruksägaren Gustaf Prosperin, bosatt på Närlinge i Uppland, blev mor till den kände astronomen professor Eric Prosperin i Uppsala. Bröder till Anna Enagria voro Pehr E. (f. 1703, d. 1757), komminister i Värmdö (Sth.), och juristen Abraham E. (f. 1720 eller 1721, d. 1793; begr. i Timrå, V. norrl.). Denne gjorde först tjänst i Svea hovrätt samt var sedan häradshövding i Medelpad 1763–83. I sitt gifte med Anna Margaretha Björner hade han två söner, av vilka den yngre var kaptenen i arméns flotta Gustaf E. (f. 1771, d. 1818).

Gustaf E:s äldre bror var lantmätaren Carl Erik E. (f. 1 sepf, 1764 i Timrå, d. 21 aug. 1825 i Stockholm, Hedv. El.). Denne blev student vid Uppsala univ. 7 mars 1783, avlade lantmätarex. 1785, blev e. o. ingenjör vid Generallantmäterikontoret 15 dec. 1786, vice aktuarie 1789 och ord. ingenjör där 25 aug. 1794 samt erhöll avsked 10 dec. 1807; gift 9 aug. 1798 på Dåderö i Ytterjärna (Sth.) med Elisabeth Eleonora Müller, f. 4 aug. 1780 i Hölö sn (Söd.), d. 25 juni (ej aug.) 1825 i Stockholm (Hedv. El.), dotter av premiärlöjtnanten vid artilleriet Isaac Fredric Müller och Elisabeth Ulrica Schultz. Carl Erik E. har gjort sig känd genom ett viktigt och mycket använt författningsverk. A. Modeer hade 1765 utgivit en samling av förordningar m. m. rörande lantmäteriet fram till slutet av år 1762. C. E. E. utgav en fortsättning härav under titeln »Samling af lantmäteriförfattningar innehållande så wäl Kungl. Maj:ts nådiga förordningar, resolutioner, rescripter och instructioner, samt af Kungl. Maj:t faststälde delnings-grunder och skattläggnings-methoder, som ock Kongl. Kamar-collegii och kongl. Landtmäteri-contoirets kungörelser och circulairer, rörande landtmäteriet och justeringen i Swerige och Finland, ifrån 1763 års början till 1807 års slut» (1808; 409 + 2 s.); del 2 härav utkom 1816 (268 + 16 s.) och en ny uppl. av första delen 1826.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Dödbok för Hedvig Eleonora förs. 1825, SSA; Klerckerska saml., KB; agronom I. Wallenius' saml. av anteckningar om Upplandssläkter (hos agronom W., Stockholm). – Inrikes tidningar, nr 137, 1793, och 101, 1798; Uppsala universitets matrikel, 1, S och 5 (1900, 1902, 1911). – A. Anjou, Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjensteinän 1614–1898 (1899) ; E. Bergström, Vid capiten Gustaf Enagrii begrafning uti Näs kyrkogård d. S sept. 1818 (1818); J. E. Pant & A. T. Låstbom, Uppsala ärkestifts iherdaminne, 2 (1843).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Enagrius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16060, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-02-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16060
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Enagrius, släkt, urn:sbl:16060, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-02-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se