Johannes Dylander

Född:1709 omkring
Död:1741-11-03 – USA, Amerikas Förenta Stater (enl Pennsylvania Gazette, Wicacoa, nu Southwark, Philadelphia.)

Präst


Band 11 (1945), sida 687.

Meriter

Dylander, Johannes, f. omkr. 1709, d. 3 nov. (enl. Pennsylvania Gazette, nr 673, 1741) 1741 i Wicacoa, Pennsylvania (nu Southwark, Philadelphia), U. S. A. Student vid Uppsala univ. 23 okt. 1723; pastorsadjunkt i Börstil och Östhammar (Upps.); kyrkoherde i Wicacoa 27 maj 1737; tillträdde 6 nov. s. å.

G. m. en dotter, d. 1744 (enl. Levertin), till svenske köpmannen Peter Kock i Passayungh.

Biografi

D., som var från Stockholm, uppges (Levertin) antagligen ha varit son av bankokassören Carl Dylander och Maria Wagner. Om D: s tidigare år och prästerliga tjänstgöring i ärkestiftet vet man föga. Först med hans befordran till präst i Amerika har man rikligare upplysningar om honom. I före detta svenska kolonien Nya Sverige fortlevde ända in på 1800-talet en församling, som var underställd svenska kyrkan. I Wicacoa, inom området för det nuvarande Philadelphia, invigdes 1700 den svenska kyrkan Gloria Dei. Sedan kyrkoherden Gabriel Falk efter kort tjänstgöring råkat i tvist med sin församling och förvisats 1733, stod hans plats länge obesatt, vilket även berodde på att den svenska missionen vid Delaware efter biskop Jesper Svedbergs död 1735 var utan ledare. Sedan K. M:t på svenska församlingens i Philadelphia hemställan utsett ärkebiskop J. Steuchius till missionens ledare, vände sig denne 1737 till D. med begäran, att han skulle åtaga sig Wicacoa, vartill han också befanns villig. D. seglade från Stockholm 13 juli och anlände till Philadelphia 2 nov. s. å. samt installerades i Gloria Dei-kyrkan av kyrkoherden i Christina Petrus Tranberg den 6 i samma månad. I D. fick Wicacoa en av sina dugligaste herdar. Församlingen befann sig vid hans tillträde i upplösningstillstånd, men D. gick från hus till hus och lyckades småningom samla sin hjord. Den yngre generationen talade engelska bättre än svenska, vilket ökade svårigheterna. D. tog även särskilt hand om ålderstigna och sjuka. Han höjde antalet familjer i församlingen från sextio till hundra. Över ett års tid höll D. varje söndag ottesång på tyska, högmässa på svenska och aftonsång på engelska i Wicacoa. Han var en god predikant och även musikalisk. Veckodagarna använde han till vidsträckta resor och kunde hålla ända till sexton predikningar i veckan, både i tysk-lutherska kyrkan i Germantown och i engelska kyrkor. I en mycket sällsynt skrift, »Free grace in truth», en liten sextonsidig traktat, som utgör en översättning till engelska av Johan Gerhards 24 :e latinska meditation och trycktes hos Benjamin Franklin i Philadelphia 1741, framlade D. i förklarande noter den evangeliska uppfattningen av predestinationen, bemötande Whitefields och kalvinisternas lära om nådavalet. D. översatte Luthers lilla katekes till engelska och ville ha arbetet tryckt i Sverige, men det utkom aldrig. Tack vare D:s stora nit reparerades Wicacoa kyrka genom frivillig insamling, och ett nytt orgelverk insattes. Även prästgården förbättrades med en vacker trädgård på tvenne sidor av huset. Inkomsterna voro små och otillräckliga, men D. förtröttades ej. Längre fram kunde han för sjuklighet ej mera betjäna engelsmän och tyskar, och samtidigt började de gamla svenskarna att dö bort. Till ärkebiskop J. Steuchius skrev D. 27 nov. 1738: »De gambla dö dageligen bort, de yngre förstå litet svenska men kunna varken talat eller läsat, och dessutan gift sig mest bland de engelska». D: s fasta inkomst var fyrtio pund. Förgäves sökte han befordran till Christine församling. I sin egen församling var D. i hög grad älskad, och hans korta tjänstetid av fyra år efterlämnade djupa spår. Han begrovs i Gloria Dei-kyrkan under högkoret.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Free grace in truth. The XXIVth meditation of Dr John Gerhard's: transl. from Latin into English with notes .. . by John Dylander. Philadelphia 1741. 16 s. :

Källor och litteratur

Källor: »Amerikanska beskickningen» i Uppsala domkapitels arkiv, Uppsala landsarkiv; A. Levertins handskr. »Biografiska anteckningar rörande Stockholms nations medlemmar 1649—1709», vol. 2 (sign. U 501 b), UB. — I. Acre-lius, A history of New Sweden . . ., transl. from the Swedish... by W. M. Reynolds (1874); T. C. Clay, Annals of the Swedes on the Delaware, 4th ed. (1938); I. Collijn, De äldsta i Amerika tryckta upplagorna af Luthers lilla katekes på engelska (Nord. tidskr. f. bok- o. bibliot.-väsen, 6, 1919); R. Dahlberg, Rara svensk-amerikanska tryckalster i Helsingfors universitetsbibliotek (ibid., 1, 1914); Dictionary of American biography, ed. by A. Johnson & D. Malone, 5 (1930); N. j'acobsson, Svenska öden vid Delaware 1638—1831 (1938); O. Norberg, Svenska kyrkans mission vid Delaware i Nord-Amerika C1893): The Swedish element in America, 2 (1931). — Meddel. av förste bibliotekarien A. B. Carlsson, Uppsala.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johannes Dylander, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17754, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-01-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17754
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johannes Dylander, urn:sbl:17754, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-01-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se