Asp, släktBand 02 (1920), sida 380.

Biografi

Asp, släkt, härstammande från rådmannen i Härnösand Johan Persson A. från Aspby gård i Torsåkers socken, Ångermanland, vilken blev far till den framstående prästmannen, kyrkoherden i Norrköping, sedermera (1723) superintendenten i Härnösand Petrus Jonas A. (f. 1667, d 1726), en även för skolväsendet och Lappmarkerna nitiskt verksam stiftschef. Söner till honom voro: a) domprosten Mattias A. (se nedan 1); b) hovkvartermästaren Johan A. (f. 1708, d 1779), adlad von Asp 14 mars 1758, ägare av Salnecke gård i Uppland, en framstående jordbrukare, »som på sin ort gav första rörelsen åt den fart, åkerbruket tagit, åtminstone mycket därtill bidrog» men som vid sina vidsträckta odlingsföretag ej rätt beräknade sina tillgångar och slutligen år 1769 under dåvarande svåra kris nödgades göra konkurs; han var far till presidentsekreteraren, sedermera envoyén Per Olof v. A. (se nedan 2); c) professorn i logik och metafysik i Uppsala Karl A. (f. 1710, d 1782), vilken hade personliga förbindelser att tacka för sin befordran till adjunkt 1737 och professor 1755 och »som filosof är att betrakta som ett oskrivet blad», då han efter sin gradualdisputation varken utgivit eller presiderat för någon avhandling; han skall emellertid ha använt mycken flit på sina föreläsningar och haft ypperliga utförsgåvor som orator, var tvenne gånger, vt. 1758 och ht. 1767, akademins rektor och avgick med pension 1770.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Fortsättning af testamenten och författningar om stipendier... för studerande vid K. academien i Upsala (1810), s. 6; C. Annerstedt, Upsala universitets historia, 3: 1 (1913), s. 300; 3:2 (1914), s. 430; K. G. Oden, Östgötars minne (1902).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Asp, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18880, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-10-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18880
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Asp, släkt, urn:sbl:18880, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-10-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se