Barck, släktBand 02 (1920), sida 735.

Biografi

Barck, tidigare Bark, släkt härstammande från klockaren i Västra Färnebo Per Larsson, fader till prosten och kyrkoherden i Söderhärke samt senare i Stora Tuna Laurentius Petri Ferneboensis (d 1673). Bland dennes barn, vilka togo namn efter Söderbärke, märkas kyrkoherden därstädes Laurentius Barchius (f. 1644, d 1684), far till biskopen Nicolaus Barchius (se denne), domprosten i Västerås Johannes Barchius (f. 1651, d 1701) samt riksrådet Samuel Bark (se nedan 1), vilken efter vartannat upphöjdes i adlig, friherrlig och grevlig värdighet 25 aug., 1705, 23 maj 1719 och 14 juni 1731. Söner till honom voro envoyén Nils Bark och riksrådet Ulrik Bark (se nedan 2 och 3), av vilka den förre blev far till statssekreteraren, sedermera presidenten Nils Bark (se nedan 4). Sonson till denne var underlöjtnanten Nils Ludvig Ferdinand Barck (se nedan 5), vilkens brorson Nils Ivan Joakim Barck (f. 1863, d. 1930) ifrån barndomen varit bosatt i Frankrike, där han utbildat sig till konstnär; han har framträtt med kustmotiv från norra Frankrike och med arbeten av bränd lera, utförda vid »hög eld». — Genom kontrakt av 1 okt. 1707 upplät änkedrottning Hedvig Eleonora på tolv år mot ett arrende av 300 dlr kmt åt sitt dåvarande hovråd S. Bark lägenheten Bergshamra n:o 1 under Ulriksdal om drygt 126 har och lät där åt honom uppsätta ett boningshus samt förvandlade, sedan B. ytterligare bebyggt lägenheten och i övrigt nedlagt kostnader på dess förbättrande, 4 aug. 1711 med bibehållande av samma avgäld arrendet till ärftligt. Den sålunda uppkomna besittningsrätten erhöll vid flera tillfällen K. konfirmation, första gången 8 sept. 1719, men arrendet, som genom myntförsämringen nedgått till 33 rdr 16 sk., fastställdes 1821 i enlighet med riksdagens hemställan 15 apr. 1818 och K. brev 30 juni 1820 efter 1707 års markegångspris till 23 tunnor 2 6/13 kappar spannmål samt erlades sedan efter markegångstaxan och utgjorde på 1900-talet omkring 300 kr. Numera har staten efter en del tvister om de ålderdomliga rättsförhållandenas tolkning år 1917 inlöst besittningsrätten för en summa av 500,000 kr., vilken förvaltas såsom fideikommisskapital, samt en del smärre fördelar för rättsinnehavaren.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Riksdagens prot. och handl. 1817—18, 1910 och 1917; K. brev till domänstyrelsen 27 febr. 1917 samt dess arrendeakt för Bergshamra (domänstyrelsens arkiv, lantbruksbyrån).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Barck, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19063, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-07-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19063
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Barck, släkt, urn:sbl:19063, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-07-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se