Noot, van der, släktBand 27 (1990-1991), sida 141.

Biografi

van der Noot, ännu i Belgien om man får döma av släktnamn och vapen fortlevande adelssläkt från Brabant, enligt uppgift (Azevedo; Vegiano) känd sedan 1300-talet. Översten i kejserlig tjänst Wouter v d N var far till Karel v d N (d tidigast 1573) och Gaspard v d N (d tidigast 1583), vilka var bland Wilhelms av Oranien anhängare under konflikten med spanjorerna. Karel v d N blev farfar till guvernören i Grave i Nordbrabant överste Lamoraal v d N (d före 1646), vars änka, som var dotter till generallöjtnanten och guvernören i Grave Thomas van Stakenbroek (d 1644), gifte om sig med Axel Oxenstiernas systerson sedermera riksrådet, presidenten och friherren Knut Kurck (bd 21). Av hennes sju barn i första giftet kvarstannade sonen kapten Lamoraal v d N (d tidigast 1662) liksom dottern Lucretia v d N i Holland, medan de övriga följde henne till Sverige. Dottern Louise v d N (d 1654) var hovjungfru hos drottning Kristina, och hennes syster Anna Walborg v d N (d i början av 1680-talet) blev 1668 gift med assessor Hendrick de Moucheron (bd 11). Bröder till dem var löjtnanten Roudolf Carl (ej Roudolf Erik) v d N (164169) och Mauritz v d N (164252).

Deras äldre bror Thomas v d N (d 1677) blev kammarpage hos drottning Kristina 1651 och deltog som hovjunkare i sin styvfars kusin Erik Oxenstiernas ambassad till Gottorp 1654 för att underhandla om det planerade äktenskapet mellan Karl X Gustav och Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp (bd 18) samt överföra den senare till Sverige. 165557 var han med i kriget mot Polen. Efter återkomsten till Sverige fick han en muskötkula genom högra armleden i en drabbning nära Uddevalla, och i sjöslaget mot den holländska flottan i Öresund 1658 fick han splitter i samma arm. Vid Lars Kaggs (bd 20) anfall mot Halden i Norge 1660 utmärkte sig v d N genom att "jaga fienden ut ur sina bästa skansar" men skadades i huvudet "rätt utmed högra ögat", så att hans soldater måste bära honom halvdöd därifrån. 1666 var han marskalk vid Jöran Flemings (bd 16) och Peter Julius Coyets (bd 9) ambassad till England för medling mellan detta land och Holland. 1668 naturaliserades v d N som sv adelsman, och s å befordrades han till överste för Västmanlands regemente. 1674 blev han friherre, och s å sändes han till Holland för ett försök till närmande mellan Sverige och detta land och för att i hemlighet motarbeta ratifikationen av 1673 års traktat mellan Holland och Danmark; han kom där att följa den holländska armén under dess kamp mot fransmännen. 1676 blev v d N kommendant i Demmin i Pommern, som han efter ett tappert försvar måste uppge mot fritt avtag till Stralsund för den sv delen av garnisonen. 1677 blev han v kommendant i Stettin, och så utnämndes han till generalmajor, men denna befordran torde inte ha kommit till hans kännedom, innan han under försvaret av Stettin träffades av en granatskärva i huvudet, så att han efter tre dagars svåra smärtor avled, v d N hade 1662 gift sig med den ena av den adlade och mycket förmögne hovköpmannen Claude Hägerstiernas (bd 19) båda döttrar. Svärföräldrarna överlevde honom, men han hade kort efter bröllopet av svärfadern fått från kronan köpta skattehemman i Halland (Ekeblad, 2, s 332 o 391), av vilka ett blev säteri och fick namnet Stjämeberg (jfr bd 19, s 606, o Åkerhielm). 167071 hade han köpt två tomter på Södermalm i Sthlm, där han lät uppföra det ännu bevarade palats som gjort hans namn känt för eftervärlden.

Hans äldste son, Lamoral v d N (16631710), utmärkte sig under sin fars f d chef Otto Wilhelm Königsmarcks (bd 21) befäl i venetiansk tjänst i kriget mot turkarna bla vid belägringen av Aten 1687, blev överstelöjtnant i holländsk tjänst 1692, fick överstes avsked 1703 och blev så överste för Upplands m fl landskaps femmänningsregemente i sv tjänst. Han stupade i slaget vid Helsingborg, där han anfört centerns andra linje. Den genom de adliga ättartavlorna spridda uppgiften, att v d N skulle ha befordrats till generalmajor, måste vara oriktig, eftersom han nämns som överste ännu i Magnus Stenbocks rapport till defensions-kommissionen efter slaget vid Helsingborg (Carlson 1890) och i en skrivelse från rådet till konungen följande år (HH 9).

Med honom torde släktens sv gren ha dött ut på manssidan, men ända till 1737 levde en av hans systrar, som var änka efter generalmajoren Carl Gustaf Roos.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: N W Marks v Wiirtenbergs konceptgenealogier över utdöda släkter, RHA; De la Gardieska saml: Släktarkiven: Hägerstierna, vol 33 a (personalier över Thomas v d N), LUB; Armorial general de Belgique 1958; DGA 10 (1837), s 18 f; J F A F de Azevedo, Génealogie de la famille de van der Noot (1771), s 713; Elgenstierna; E H Kneschke, Neues allgemeines deutsches Adels-Lexikon, 6 (1865); G Kurcks lefnads-minnen (1906), s 38; L v Ledebur, Adelslexikon der preussischen Monarchie, 2 (1855); C Poplimont, La Belgique héraldique, 8 (1866); M de Vegiano, Nobiliaire des Pay-Bas et du comté de Bourgogne, 2:1 (1865).

Karel v d N: A J v d Aa, Biographisch Woorden-boek der Nederlanden, 13 (1868); Biographie na-tionale de Belgique, 15 (1899); G C A Juten, Grafschriften in de St Janskerk te Sluis (De Wapenheraut, 6, 1902), s 56; Nicuw Nederlandsch biografisch Woordenboek, 5 (1921).

Gaspard v d N: v d Aa, a a; J v d Elst, Notes généalogiques sur la famille de Jean v d N (Neo-philologus, 2, 1917); Nieuw Nederlandsch biografisch Woordenboek, 5 (1921).

Lamoraal v d N d ä: E 731 (Petter Spieringks brev till Axel Oxenstierna): 6/16 febr 1646, RA; De la Gardieska saml: Hägerstierna, vol 33 a, LUB; S Hedar, En Sörmlandsbygd o dess inbyggare (1965), s 71 f.

Thomas van Slakenbroek: E 731: 6/16 febr 1646, RA; De la Gardieska saml: Hägerstierna, vol 33 a, LUB; v d Aa, a a, 17 (1874); Hedar, a a.

Lamoraal v d N dy: Kurck, a a, s 38 f; Azevedo; Vegiano.

Lucretia v d N: Hedar, a a, s 79; Azevedo; Vegiano.

Louise v d N: Ms-saml, vol 28 (J Rosenhanes dagbok 1652-61): 25 maj 1655, RA; Azevedo;J Ekcblads brev till brodern Claes Ekeblad 1639 — 55 (1965); Hedar, a a, s 74; Vegiano.

Roudolf Carl v d N: Kopiesaml II:20:Västerås stift, uppslag 11-13, RA; X 18 (A A v Stiernman, Svecia illustris), UUB; Azevedo; A Hahr, Västerås domkyrka (1923), s 79; Vegiano.

Mauritz v d N: X 18, UUB; Azevedo; Vegiano.

Thomas v d N: Adelsbrev, vol 8, Friherrebrev, vol 2; Sköldcbrevsaml, Biographica N 10 b, M 1123, Anglica, vol 109 (brev till J Barkman-Leijonbergh) o 128 (brev till J Fleming o P J Coyet), Hollandica, vol 115 (brev till Dhona o Appel-boom), R 29, f 126129; Likv, E 1511 (brev till M G De la Gardie), 8158 (brev till P Brahe) o 8432 (brev till C G Wrangel), RA; Engeströmska saml B VI. 1. 5 (66 brev från v d N till svågern Johan Ekeblad), KB; De la Gardieska saml: Hägerstierna, vol 33 a (personalier över honom), LUB; AdRP 10 (1893), s 334 f; H Alm, v d N.ska palatsets arkitekt (SSEA 1944); H Bohm, Sverige, Danmark o Frankrike 167274 (1933); DGA 10 (1837), s 18 f; J Ekeblads bref, 12 (191115); Fortifik, 3:1 o 6:2 (1908-19); K Goetze, Geschichte der Stadt Demmin (1903), s 339-342; T Holm, K Västmanlands reg.s hist, 1 (1929), s 230, 241, 247 f o 251; G W Kernkamp, Verslag van een onderzoek in Zweden, Noonvegen en Dene-marken naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland (1903); G Lindgren, v d Nothska huset N:o 21 B S:t Paulsgatan (SSEÅ 1903); A Munthe, Västra Södermalm intill mitten av 1800-talet (1959); S U Palme, Sverige o Holland vid Lundakrigets utbrott 167475 (KFÅ 1938), s 103 f, 107 o 148 f; Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder, 1 (1936); G Selling, v d N:ska huset (Sthlms-gillet. Min-nesskr 193944, 1944); O Siren, Gamla sthlmshus, 1 (1912); S A:son Sparre, Biogr antecknar om officerare o vederlikar (K Västmanlands reg:s hist, 4, 1930); SRP. Stenografiska prot, 1 (1975); E Tegnér, KB:s saml af sv brefvex-l:ar (1880); dens, De la Gardieska samhen i Lund o på Löberöd (VHAAH 32, 1895), s 52 f; A Tuulse, Bro hd (Sveriges kyrkor. Uppland, VII:1, 1956), s 141 f; F Wernstedt, Om främmande adels naturalisation o introduktion på sv Riddarhuset under storhetstiden (PHT 1937); N Wimarson, Sveriges krig i Tyskland 167579, 1-3 (18971912); G Wittrock, Karl XI:s förmyndares finanspolitik ... 1668-72 (1917), s 363; E Åkerhielm, Sv gods o gårdar, 2. uppl, 2 (1930), s 269 f.

Lamoral v d N: Biographica N 10 b, M 716 o 1123, ÄK 243, vol 104, 119, 134, 145, 159, 168o 193, E 462 (brev till O W Königsmarck) o Ericsbergsarkivet: Familjen Stenbocks papper, vol 41, nr 84, RA; Brefvexl mellan konung Carl XII o rådet (HH 3, 1863), s 76 o 119 ff; d:o (HH 9, 1874), s 36; E Carlson, Magnus Stenbock om fälttåget i Skåne 170910 o slaget vid Helsingborg (HT 1890), s 71; dens, Sveriges hist under konungarne af Pfalziska huset, 8 (1910), s 379, 402, 437 o 447; Karl XII på slagfältet, 4 (1919); KKD 10 (1914); J A Lagermark, Försvaret av det egentliga Sveriges Östersjökust 1709 (KFÅ 1923), s 99; Lewenhaupt; C O Nordensvan, Sv armén åren 17001709 (KFÅ 1916), s 149, 151, 170 o 176; dens, Sv armén åren 1709-1718 (KFÅ 1919), s 210 o 241; dens, Sv arméns reg:n 17001718 (KFÅ 1920), s 91; W Ridderstad, "Gula gardet" 15261903 (1903); A Stille, Kriget i Skåne 170910 (1903), s 166, 171, 193, 200, 285, 320, 342, 357 o 376 f; F Wernstedt, 1660-1718 (K Svea livgardes hist, 4, 1954).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Noot, van der, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8167, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-04-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8167
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Noot, van der, släkt, urn:sbl:8167, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-04-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se