Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
260 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Abelin, Gustaf R, Arméofficer, General, Lantförsvarsminister (1819 – 1903)

2. Gustaf Rudolf Abelin, den föregåendes broder, f. 17 maj 1819 i Linköping, d 19 sept. 1903 på Björnsnäs. Volontär vid första livgrenadjärregementet 4 mars 1837; student i Uppsala 13 mars 1838; furir vid nämnda regemente 11 maj s. å.; avlade officersexamen 6 mars 1839 efter att hava genomgått J. A. Hazelius' privata ku...

Adlercreutz, Carl Johan, Arméofficer, Statsråd, General, Kuppmakare (1757 – 1815)

1. Carl Johan Adlercreutz, f. 27 apr. 1757 å Kiala i Borgå socken i Finland, d. 21 aug. 1815. Föräldrar: kornetten vid Nylands dragonregemente Tomas Adlercreutz och Hedvig Katarina Bartéels, dotter av regementsfältskären Frans Bartéels. Sekondkorpral vid finska lätta dragonkåren 17 okt. 1770; följde denna vid [a:20012:Sprengtporte...

Adlersteen, Jöran, Landshövding, Generalkrigskommissarie, Riksbankstjänsteman (1640omkr – 1713)

Adlersteen, Jöran (före adlandet Piehlman), f. omkr. 1640 i Stockholm, d 10 mars 1713. Son till en handlande i Stockholm vid namn Piehlman. Generalbokhållare i kammarkollegium 1666; myntbokhållare i banken 1668–69; kamrerare vid generalguvernementet i Skåne 4 dec. 1679; adlad 17 aug. 1681 (introducerad 1682); medlem av reduktionskommissionen i Skåne 16...

Adlerstråhle, Jonas, Arméofficer, General (– 1759)

Adlerstråhle, Jonas, före adlandet Alstrin, kusin till biskopen Erik Alstrin, f. (1680?, 1684?) i Nors socken, d 22 jan. 1759 i Stralsund. Föräldrar: bergsmannen Anders Andersson, av en släkt, som ledde sitt ursprung från Alsters socken, och korpralsdottern Maria Borman. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1701; deltog i slaget ...

Adolf Fredrik, Kung, Generalissimus (1710 – 1771)

Adolf Fredrik (Adolph Friedrich), f. 14 maj (n. st.) 1710, d 12 febr. 1771. Föräldrar: furstbiskopen av Lybeck Kristian August, yngre broder till hertig Fredrik IV av Holstein-Gottorp och administratör av hertigdömena under brorsonen hertig Karl Fredriks minderårighet, d 1726, och hans maka Albertine Friedrike av Baden-Durlach, dottersons dotter av konung Karl IX, d...

Adolf Johan, Pfalzgreve, Riksmarsk, Riksmarskalk, Generalissimus (1629 – 1689)

Adolf Johan, pfalzgreve vid Rhen, (titulär) hertig i Bayern, till Julich, Kleve och Rerg, f. 11 okt. 1629 på Stegeborg, d där 14 okt. 1689. Föräldrar: Johan Kasimir af Pfalz-Zweibrücken och Karl IX:s dotter Katarina. Åtnjöt en vårdad uppfostran, fullbordad genom resor till Paris 1646 med M. G. De la Gardies franska ambassad ...

Akrell, Carl Fredrik, General, Topograf, Ingenjörsofficer (1779 – 1868)

2. Carl Fredrik Akrell, den föregåendes son, f. 13 jan. 1779 i Stockholm, d. 11 sept. 1868 därstädes. Åtnjöt enskild undervisning i hemmet, i sekreteraren. Grundelstjernas hem på Olhamra samt därpå ånyo i hemmet; studerade därjämte matematik för premiäringenjören Jonas Öfverbom; avlade lantmäte...

Aminoff, Hindrich Johan, Arméofficer, General (1680 – 1758)

1. Hindrich Johan Aminoff, f. 4 okt. 1680, d 3 apr. 1758 på Liljedal i Nyland. Föräldrar: överstelöjtnanten Henrik Aminoff och Hedvig Elisabet Cronman. Furir vid Savolaks regemente 3 febr. 1699; sergeant 7 jan. 1700; överfyrverkare vid rigiska artilleriet 4 juni s. å.; kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 19 nov. 1701; medfö...

Aminoff, Johan Fredrik, Arméofficer, General (1756 – 1842)

2. Johan Fredrik Aminoff, f. 21 jan. 1756 på Rilaks gård i Nyland, d 30 mars 1842. Föräldrar: ryttmästaren och livdrabanten Fredrik Aminoff och Maria Elisabet Rotkirch. Volontär vid Nylands dragoner 1763; page hos Adolf Fredrik 31 mars 1770 och hös Gustav III; sekundadjutant vid Lovisa Ulrikas regemente 25 sept. 1772; fänrik vid livgardet 3 mars 1773...

Anckarsvärd, Michaël (Cosswa), Landshövding, Lantmarskalk, General, Skärgårdsofficer (1742 – 1838)

1. Michaël (Cosswa) Anckarsvärd, f. 9 mars 1742 på Högfors bruk i Karbennings socken, d 23 mars 1838 å Karlslund. Föräldrar: brukspatronen Johan Pettersson Cosswa och Katarina Lind. Student i Uppsala 25 maj 1752; volontär vid fortifikationen i Stockholm 13 mars 1759; underkonduktör 18 apr. s. å.; sergeant vid artilleriet i Pommern 26 juni ...

Appellmann, Gustaf Gabriel, Arméofficer, Landshövding, General (1656 – 1721)

2. Gustaf Gabriel Appellmann, den föregåendes son, f. 16 maj 1656 på Pudagla, d 24 nov. 1721. Volontär vid svenska artilleriet i Pommern 1675; konstapel 7 jan. 1678; minor i Stockholm 1682; artillerifänrik 20 juni 1684; löjtnant 18 sept. 1688; kaptenlöjtnant 20 sept. 1693; kapten 4 juni 1695; major 15 apr. 1698; överstelöjtnant 16 dec. 1702; överste 1...

Arbin, von, Axel Magnus, General, Fortifikationsofficer (1717 – 1791)
1. Axel Magnus von Arbin, f. 30 mars 1717 i Stock-holm, d 27 dec. 1791 på Kista i Spånga socken. Föräldrar: fortifikationskamreraren Nils Eriksson Arbin och. dennes andra hustru, Anna Brita Blomhjelm. Efter slutade skolstudier e. o. kanslist under fortifikationssekreterarens inseende 1732; volontär vid fortifikationen 19 febr. 1733; undergick examen i fortifikationsvetenskaperna 1737; konduktö...
Arentsen, von (Arentschildt), Daniel, Kavalleriofficer, General (– 1670)
Arentsen, senare Arentschildt, Daniel von, d 11 febr. 1670 i Stockholm. Fader: stallmästaren hos ärkebiskopen av Bremen Georg Arentsen. Inträdde i svensk krigstjänst 1629 och omtalas 1645 som överste för ett värvat svenskt kavalleriregemente; erhöll »i anseende till god och långlig krigstjänst» 26 apr. 1648 ett årligt underhåll av 1,000 rdr; adlad 19 juli 1651; erhöll 23 juni 1655 på egen begä...
Armfeldt, Carl G, Kavalleriofficer, General (1666 – 1736)

1. Carl Gustaf Armfeldt, f. 9 nov. 1666, d 24 okt. 1736. Föräldrar: överstelöjtnanten Gustav Armfelt och Elisabet Brakel. Korpral vid Nylands kavalleri 1683; gick i fransk krigstjänst 1685, där han kvarstod i ungefär tolv år och befordrades till kapten; antogs av generalmajor Abraham Cronhjort till generaladjutant av kavalleriet vid armén i Ing...

Armfeldt, Carl Gustav, Arméofficer, Landshövding, General (1724 – 1792)

3. Carl Gustav Armfeldt, den föregåendes brorson, f. 14 juli 1724, d 5 jan. 1792 å Malmö fästning. Föräldrar: kaptenen Gustav Armfelt och Anna Elisabet Wrangel. Korpral i Nylands infanteriregemente 1735; underofficer 1738; bevistade fälttågen i Finland 1741—42; fänrik med underofficers lön 19 aug. 1742 med tur från 14 maj s. å.; tjänstgjorde i franska...

Armfelt, Fromholt, Artilleriofficer, General (1721 – 1797)

2. Fromholt Armfelt, den föregåendes son, f. våren 1721 i Gävle, d 11 juni 1797 i Stralsund. Lärfyrverkare 6 dec. 1735; lärkonstapel 6 apr. 1736, furir 20 maj 1738, sergeant 20 maj 1740, underlöjtnant 4 dec. 1741 genom general en chef Lewenhaupts fullmakt, allt vid artilleriets finska bataljon; deltog i kriget mot Ryssland sistnämnda och följande år; ...

Armfelt, Gustaf Mauritz, Diplomat, Arméofficer, Teaterdirektör, En av rikets herrar, General, Överstekammarjunkare (1757 – 1814)

4. Gustaf Mauritz Armfelt (det senare förnamnet ej givet i dopet utan upptaget av A. på grund av beundran för Morits av Sachsen), f. 31 mars 1757, d. 19 aug. 1814 på Tsaxskoje Selo vid Petersburg. Föräldrar: generalmajoren och landshövdingen friherre Magnus Vilhelm Armfelt och Maria Katarina Wen-nerstedt. Studerade vid Åbo universitet 1770—71; kadett vid amiralitetsskolan i Karlskrona; korpr...

Ascheberg, von, Rutger, Fältmarskalk, Kavalleriofficer, General, Generalguvernör (1621 – 1693)

1. Rutger von Ascheberg, f. 2 juni 1621 i Kurland, d 17 apr. 1693. Föräldrar: Vilhelm von Ascheberg och Margareta von der Osten, genannt Säcken. Page hos överste Brink 5 juni 1634, sedan hos överste Reinhold von Rosen, vilka båda förde regementen i hertig Bernhards av Weimar armé; deltog i denna armés operationer tillsammans med den svenska armén under Gustav Horn sommaren 1634 och dess fält...

Aschenberg, Christian Ludvig, Kavalleriofficer, General (1662 – 1722)

2. Christian Ludvig Aschenberg, den föregåendes son, f. 4 juni 1662, d 2 febr. 1722. Volontär vid Sparres infanteriregemente i Holland 24 dec. 1680; fänrik 28 nov. 1681; erhöll avsked 29 dec. 1682; löjtnant vid livgardet; kapten därstädes 13 jan. 1687; deltog under kurfurstens av Bajern befäl i de allierades fälttåg vid Rhen 1690 och under hertigen av...

August (N August), Arméofficer, Arvfurste, General (1831 – 1873)

Nicolaus August, Sveriges och Norges arvfurste, f. 24 aug. 1831 på Drottningholms slott, d 4 mars 1873 på Stockholms slott. Föräldrar: dv. kronprinsen, sedermera konung Oskar I och Josefina Maximiliana Eugenia. Hertig av Dalarna 3 sept. 1831; åtnjöt undervisning av läraren vid nya elementarskolan, sedermera kyrk...

Balck, Viktor G, Arméofficer, Idrottsledare, General, Gymnast (1844 – 1928)

Balck, Viktor Gustaf, f. 25 apr. 1844 i Karlskrona. Föräldrar: handlanden Anders Gustav Balck och Karolina Hagström. Ägnade sig först åt sjömansyrket; seglade på handelsfartyg 1856–58 och på örlogsfartyg 1859–60; kadett vid krigsskolan 4 mars 1861; utexaminerad 31 maj 1866; underlöjtnant vid Närkes regemente 19 juni s...

Balthasar, von, Jakob Heinrich, Teolog, Präst, Pommersk generalsuperintendent (1690 – 1763)

1. Jakob Heinrich von Balthasar, f. 19 okt. 1690 i Greifswald, d 2 jan. 1763 därstädes. Föräldrar: dv. professorn vid Greifswalds universitet, sedermera mecklenburgska regeringsrådet och vicedirektorn vid justitiekansliet i Rostock Jakob Balthasar och Anna Katarina Gerdes. Student i Greifswald; fil. magister 1710; besökte 1713 åtskilliga tyska universitet, särskilt Jena, och uppehöll sig där...

Banér, Gustaf Adam (Johansson), Kavalleriofficer, Generalguvernör, Riksstallmästare (1631 – 1681)

13. Gustaf Adam Banér (Johansson), son till B. 10 i hans första gifte, f. 1624, d 1681. Greve på grund av faderns förtjänster 26 mars 1651, med Sordavala till grevskap; dessutom friherre till Gamla Karleby (20 nov. s. å.), herre till Målhammar, Kungs-Norrby, Strömserum, Mörby och Werder. — Överkammarherre hos drottning Kristina 30 juli 1653; överste f...

Banér, Gustaf (Persson), Lagman, Landshövding, Riksråd, Kavalleriofficer, Generalguvernör (1618 – 1689)

12. Gustaf Banér (Persson), son till B. 8, f. 24 aug. 1618, d 21 jan. 1689. B. upphöjdes 20 nov. 1651 (jämte syskon och kusiner) i friherrligt stånd, med Gamla Karleby som friherreskap; han namnes dessutom herre till Ekenäs, Tuna, Mosstena, Årby, Farsta, Salis och Werpel. — Överste för Östgöta regemente till häst; landshövding på Gottian d 22 juni 164...

Banér, Johan, Riksråd, Fältmarskalk, Riddare, Generalguvernör (1596 – 1641)

10. Johan Banér till Målhammar, Norrby och Werder, broder till de tre föregående, f. 23 juni 1596 på Djursholm, d. 10 maj 1641 i Halberstadt. Volontär under brodern Svante Banér vid Pskovs belägring 1615; kammarjunkare 1617; tjänstgjorde tillika som kornett vid livfanan; kaptenlöjtnant vid hovregementet i början av år 1620; erhöll överstes charge som ...

Banér, Johan, General, Holsteinsk hovman (1659 – 1736)
14. Johan Banér, f. 14 sept. 1659, d 15 dec. 1736 på Lidboholm. Föräldrar: riksjägmästaren Klas Persson Baner och Ebba Sparre. Fänrik vid garnisonsregementet i Riga 1676; deltog som kapten i Henrik Horns expedition till Preussen 1678; reste 1684 —85 i Frankrike och England; deltog i österrikisk tjänst i kriget mot turkarna 1687; major vid G. M. Lewenhaupts regemente till fot i Holland 22 sept....
Banér, Johan Gabriel, General, Överhovmästare (1662 – 1706)
16. Johan Gabriel Banier, f. 16 dec. 1662, d 19 dec. 1706 i Gottorp. Föräldrar: riksrådet Svante Banér och Margareta Sparre. Fänrik vid hertigens av Birkenfeld elsassiska regemente 1682; erhöll avsked ur fransk tjänst 1685; chef för livkompaniet vid generalfältmarskalklöjtnanten Steinaus regemente i Ungern 1686; erhöll avsked ur österrikisk krigstjänst 1688; överstelöjtnant och sekundchef vid ...
Baudissin (Bauditz), von, Wolf Heinrich, General (1597 – 1646)
Baudissin (Bauditz), Wolf Heinrich von, f. 1597 på slottet Luppa i nedre Lausitz, d 24 juni 1646 i Elbing. Föräldrar: Christoph von Baudissin och Anna von Deupold. Tillhörde en gammal adelsätt i Schlesien och Lausitz, som i äldre tid skrev sig Budiss, Budissin, Baudiss. Sändes som ung till kejserliga hovet i Wien, inträdde därefter i kejserlig krigstjänst och gjorde sina militära lärospån unde...
Beckern von, Johan Wilhelm, Arméofficer, General (1655 – 1733)

1. Johan Wilhelm von Beckern, f. 1655, d 27 mars 1733 i Hällestads socken i Lunds stift. Son till översten Johan von Beckern. Kom i tjänst vid Österbottens infanteriregemente 1673; förare 19 aug. 1676; sergeant 1 sept. 1677; fänrik 8 okt. s. å.; bevistade med den s. k. Utländska armén vinterfälttåget i Preussen 1678—79 samt blev vid något tillfälle under Karl XI:s krig sårad; löjtnant 11 apr...

Belfrage, Johan Leonhard, Arméofficer, Landshövding, General (1754 – 1820)
Johan Leonhard Belfrage, f. 4 nov. 1754 på fänriksbostället Tobräckan i Dalsland, d 26 nov. 1820 på Malma vid Lidköping. Föräldrar: dv. löjtnanten, sedermera kaptenen vid Väst-göta-Dals regemente Åke Belfrage och Beata Eleonora Hård af Segerstad. Underofficer vid Västgöta-Dals regemente 1762; förare därstädes 16 okt. 1769; kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1770; avlade officersexamen därstäd...
Bennet, Wilhelm, Kavalleriofficer, General (1677 – 1740)
1. Wilhelm Bennet, f. enligt egen uppgift 1677 i Åbo län, d 18 nov. 1740 i Malmö. Föräldrar: majoren James Bennet och Kristina Kinnemond. Volontär vid garnisonsregementet i Riga 1693 och befordrades där till furir, förare och sergeant; kornett vid G. E. Albedyls dragonregemente 1700 (K. konfirmation 15 mars 1701); löjtnant 23 nov. 1701; regementskvartermästare 15 aug. 1703; kapten 16 maj 1704;...
Bennich, N Axel Gustafsson, Riksdagsledamot, Landshövding, Generaltulldirektör, Tullpolitiker (1817 – 1904)

Bennich, Nils Axel Gustafsson, f. 31 okt. 1817 på Opphem i Tjärstads församling, d. 23 jan. 1904 i Stockholm. Föräldrar: majoren Gustav Bennich och Gustava Henrietta Sabelfelt. Elev via Linköpings skola 1828; student i Uppsala 13 okt. 1835; avlade examen till rättegångsverken 31 maj 1838., Auskultant vid Stockholms rådhus- och kämnärs...

Berg, Richard V T, Kavalleriofficer, General (1843 – 1924)
Richard Vilhelm Timoleon Berg, f. 2 aug. 1843 i Skallsjö. Föräldrar: kaptenen och godsägaren Johan Teodor Berg och Anne-Charlotte Melin. Åtnjöt undervisning vid realgymnasiet i Göteborg; avlade studentexamen i Uppsala 15 sept. 1859. inträdde i krigstjänst 4 apr. 1860 såsom fanjunkare vid livregementets husarkår; underlöjtnant därstädes 27 aug. 1861; löjtnant i armén och generalstabsofficer 26 ...
Bergenholtz, Fredrik E, Kommunalpolitiker, Landshövding, Kansliråd, Generalkrigskommissarie (1858 – 1930)

Bergenholtz, Fredrik Engelbert, f. 8 okt. 1858 i Högsby socken. Föräldrar: hemmansägaren Nils Petter Danielsson och Anna Greta Jonsdotter. Inskrevs vid h. allmänna läroverket i Kalmar ht. 1871; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1878; student i Lund 16 sept. 1879; avlade jur. fil. prel. examen 14 dec. 1882 och examen för inträde i rikets rättegångsverk 30 maj 1885. E. o. notarie i Svea ...

Bergenstråhle, Johan, Arméofficer, General (1756 – 1840)
1. Johan Bergenstråle, f. 13 maj 1756, d 7 mars 1840. Föräldrar: hovrättsrådet Rudman Bergenstråhle och Petronella Kristina Komelia Busch. Kadett vid artilleriet 1766; furir vid livgardet 12 okt. 1769; sergeant vid H. K. M:ts änkedrottningens livregemente med rustmästarlön 1 dec. 1772; fänrik 27 maj 1773; stabsfänrik 1774; löjtnant 11 mars 1778; stabskapten 25 okt. 1784; kapten vid Nylands inf...
Bergström, Erik Walter, Arméofficer, General (1857 – 1937)
Bergström, Erik Walter, f. 5 apr. 1857 i S:t Lars församling. Föräldrar: hovrättsnotarien och lantbrukaren Svante Bergström och Anna Charlotta Juberg. Intogs i Linköpings h. allmänna läroverk 1866; avlade mogenhetsexamen därstädes 8 juni 1877; volontär vid andra livgrenadjärregementet 14 mars s. å.; avlade officersexamen 19 okt. 1878; passerade graderna vid garnisonskommendering i Karlskrona s...
Berndes, Fabian, Kavalleriofficer, General (1610 – 1678)

4. Fabian Berndes, son till B. 2 i häns andra gifte, f. 16 sept. 1610 på Strömsberg i Borgå socken, d 3 maj 1678. Ryttmästare; generaladjutant av kavalleriet 1644; överste för ett värvat dragonregemente 8 dec. 1645; friherre 18 febr. 1654; överste för Åbo och Björneborgs kavalleriregemente juni 1656; generalmajor av kavalleriet 8 jan. 1657; entledigad...

Bielke, Carl Gustaf, Diplomat, Landshövding, Kavalleriofficer, General, Statskontorspresident (1683 – 1754)

26. Carl Gustaf Bielke, den föregåendes son, f. 12 juli 1683 i Stockholm, d 11 febr. 1754 därstädes. Student vid universiteten i Angers 1698, Oxford 1701 och Leiden 13 aug. 1702; volontär i holsteinsk tjänst 1703; kapten vid hertig Karl Fredriks livregemente i Holstein 1705; erhöll på egen begäran avsked härifrån 18/29 aug. 1708; kapten vid livgardet ...

Bielke, Nils, Diplomat, Fältmarskalk, General, Kungligt råd, Guvernör, Överhovstallmästare (1644 – 1716)

25. Nils Bielke, sonson till B. 21 och brorson till de båda föregående, f. 7 febr. 1644 i Stockholm, d 26 nov. 1716 på Salsta. Föräldrar: riksrådet Ture Bielke och Kristina Anna Banér. Född friherre, fick B. friherreskapet Korpo i Finland redan som barn (30 aug. 1649); ägde f. ö. Salsta, Kråkerum, Gäddeholm, St...

Bielke, Thure Gabriel, Diplomat, Riksråd, Kavalleriofficer, General (1684 – 1763)

27. Thure Gabriel Bielke, den föregåendes broder, f. 22 nov. 1684 i Stockholm, d 11 maj 1763 därstädes. Studerade vid universiteten i Angers, Oxford och Leiden; volontär vid livregementet till häst 1704; korpral därstädes 12 nov. s. å.; sekundkornett därstädes 27 juli 1705; löjtnant därstädes 30 juni 1706; ryttmästare därstädes 12 apr. 1711; generalad...

Bildt, Knut Gillis, Riksdagsledamot, Kavalleriofficer, General (1854 – 1927)

3. Knut Gillis Bildt, den föregåendes broder, f. 13 juli 1854 i Stockholm. Åtnjöt enskild undervisning; genomgick klasserna 6:I och 6:II vid Stockholms gymnasium; elev vid krigsskolan å Karlberg 1869; avlade officersexamen 16 sept. 1871; underlöjtnant, utan lön i livregementets dragoner 23 sept. s. å.; elev vid ridskolan å Strömsholm 1872—74; åtföljde...

Billbergh, af, Johan Peter, Kammarrättspresident, Generaltulldirektionsledamot (1776 – 1850)

2. Johan Peter af Billbergh (före adlandet Billberg), den föregåendes broder, f. 1 maj 1776 i Bunkeflo församling, d 9 apr. 1850 å Hinderstorp i Västergötland. Fältkammarskrivare vid generalkrigskommissariatet i Karlskrona 14 juni 1792; skeppsskrivare på kutterbriggen Dragon 6 maj 1793; e. o. kammarskrivare i krigskollegiet och kammarrevisionen samt e...

Biörnberg, Carl, Riksdagsledamot, Arméofficer, General (1696 – 1775)
Biörnberg, Carl, f. 29 nov. 1696, d 17 okt. 1775 i Stockholm. Föräldrar: översten Karl Biörnberg och Katarina Elisabet Piper. Student i Uppsala 22 febr. 1710; volontär vid Kalmar regemente juni s. å.; kommenderad på örlogsflottan under transporterna till Pommern 1711; transporterad till livgardet s. å.; musketerare 12 sept. 1712; rustmästare 23 dec. s. å.; förare 21 apr. 1713; erhöll 23 juni s...
Björlin, J Gustaf, Militärhistoriker, General, Stabsofficer, Försvarsorganisatör (1845 – 1922)
Björlin, Johan Gustaf, f. 14 okt. 1845 i Åmål, d 13 juni 1922 i Stockholm. Föräldrar: järnkramhandlan-den Anders Petter Björlin och Hilda Johanna Lidström. Kadett å Karlberg 20 jan. 1862; avlade officersexamen 8 sept. 1865; underlöjtnant vid Västgöta-Dals regemente 19 sept. s. å.; genomgick krigshögskolan å Marieberg 31 aug. 1867—3 apr. 1870; tjänstgjorde vid statens järnvägstrafik som baninge...
Björnstjerna, Carl Magnus L, Riksdagsledamot, Kavalleriofficer, General, Överhovstallmästare (1817 – 1888)

4. Carl Magnus Ludvig Björnstjerna, den föregåendes syssling på mödernet, son till B. 2, f. 20 nov. 1817 i Stockholm, d 19 juni 1888 på Almarestäket. Greve efter faderns död 1847. Fanjunkare utan lön vid kronprinsens husarregemente 1827; erhöll avsked 1835; fanjunkare utan lön vid livgardet till häst s. å.; stu...

Björnstjerna, Johan Magnus, Riksdagsledamot, Kammarherre, Kavalleriofficer, General, Lantförsvarsminister (1805 – 1898)

3. Johan Magnus Björnstjerna, f. 28 jan. 1805 på Kristinelund i Arby socken nära Kalmar, d 20 mars 1898 i Stockholm. Föräldrar: generalmajoren Magnus Johan Björnstjerna och Sara Elisabet Nilsson. Student i Uppsala 9 okt. 1818; kadett vid Karlberg 28 sept. 1820; utexaminerad därifrån 20 sept. 1822; fänrik vid andra livgardet 10 dec. s. å.; ...

Björnstjerna, Magnus F F, Diplomat, Arméofficer, En av rikets herrar, General (1779 – 1847)

2. Magnus Fredrik Ferdinand Björnstjerna, f. 10 okt. 1779 i Dresden, d 6 okt. 1847 i Stockholm. Föräldrar: envoyén Magnus Olof Björnstjerna och baronessan Vilhelmina von Hagen. Fänrik vid livregementsbrigadens värvade infanteri (sedermera finska gardesregementet, slutligen andra livgardet) 28 okt. 1793; stabsfänrik 29 juli 1795; adjutant 30 maj 1796; löjtnant i regementet 26 okt. s. å.; prem...

Björnstjerna, Oscar Magnus F, Diplomat, Riksdagsledamot, Kammarherre, General, Utrikesminister (1819 – 1905)

5. Oscar Magnus Fredrik Björnstjerna, den föregåendes broder, f. 6 mars 1819 i Stockholm, d 2 sept. 1905 därstädes. Student i Uppsala 14 juni 1836. Passerade graderna vid livgardet till häst 12 juli 1836—5 mars 1837; fanjunkare vid livregementets dragonkår 27 juni 1836; avlade officersexamen 19 dec. 1837; underlöjtnant vid nämnda...

Boëtius, Nicolas, General (– 1632)

Boëtius eller Boët, Nicolas, d 24 aug. 1632 vid Alte Veste utanför Niirnberg. Befann sig i Gustav II Adolfs svit vid intåget i Elbing 22 okt. 1628; utnämnd till Gustav Horns sergeant-major-général i Lifland 6 nov. s. å. men framkom på grund av sjöhinder aldrig till denna krigsskådeplats; erhöll i uppdrag att anställa värvningar i Hinterpommern samt övertaga kommandot i Stolp och Rügenwalde h...

Boije, Gustaf Reinhold, Arméofficer, General (1769 – 1836)

7. Gustaf Reinhold Boije af Gennäs, den föregåendes kusin, f. 18 mars 1769 i Vasa, d 16 febr. 1836 på Haga gård i Finland. Föräldrar: kaptenen friherre Erik Ernst Boije af Gennäs och Hedvig Ulrika von Köhler. Volontär vid Östgöta infanteriregemente febr. 1786; fänrik därstädes 12 apr. s. å.; löjtnant 21 nov. 1789; kapten i armén 29 juli 1790; kapten v...

260 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se