Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
17 träffar, sida:  1 
Berndes, Johan, Arméofficer, Landshövding, Överståthållare, Kommerskollegiepresident (1603 – 1652)

3. Johan Berndes, den föregåendes son i hans första gifte, f. 8 sept. 1603 på Strömsberg i Uppland, d 10 febr. 1652 i Stockholm. Företog utrikes resor; kaptenlöjtnant 1627; kapten vid general Duwalls regemente 1628; kammarråd maj 1632; assessor i K. bergsamtet 14 febr. 1637; v. president därstädes 1641; tillika landshövding i Kopparbergslagen, Salberg...

Bonde, Krister, Diplomat, Landshövding, Lantmarskalk, Kommerskollegiepresident (1621 – 1659)

6. Krister Bonde, den föregåendes broder, f. 12 dec. 1621 å Äsplunda i Närke, d. 9 maj 1659 i Helsingör. Friherre till Laihela, herre till Bordsjö, Äsplunda, Ymsjöholm och Springstad. Student i Uppsala aug. 1633. Företog 1638 en utländsk resa och tillbragte därunder tvenne år vid universiteten i Oxford och Leiden. Assessor i bergsamtet 1642—53; tillik...

Broman, Erland Carlsson, Riksdagsledamot, Kammarherre, Kommerskollegiepresident (1704 – 1757)

2. Erland Carlsson Broman, styvsons sonson till B. 1, friherre till Rosersberg, herre till Segersjö, f. 1 nov. 1704 på Bergby i Vendels församling, d. 19 jan. 1757 i Stockholm. Föräldrar: lagmannen Karl Broman och Eva Hök. Student i Lund. Hovjunkare 25 juni 1722; auskultant i Svea hovrätt 10 febr. 1724 (ed 19 febr. s. å.); kammarherre 5 juli 1731...

Carleson, Edvard, Diplomat, Riksdagsledamot, Kommerskollegiepresident, Hovkansler (1704 – 1767)

2. Edvard, tidigare Ifwar Carleson, före adlandet Carlsson, den föregåendes broder, f. 7 nov. 1704 i Stockholm, d. 26 febr. 1767 därstädes. Student i Uppsala 3 okt. 1718. Auskultant i kommerskollegiet 12 okt. 1725; erhöll utrikes respass 22 apr. 1726 och vistades därefter utomlands till 1730; v. notarie i kommerskollegiet 1730; tjänstgjorde i kam...

Celsing, Gustaf, Diplomat, Kommerskollegiepresident, Hovjunkare (1723 – 1789)

2. Gustaf Celsing, den föregåendes son, f. 9 jan. 1723 i Stockholm, d av slag 30 jan. 1789 därstädes. Student i Uppsala 14 juni 1733; erhöll på riksens ständers tillstyrkan anslag för studier i de orientaliska språken 2 maj 1739 och 13 okt. 1743. E. o. kanslist i utrikesexpeditionen 1740; hovjunkare 1745; avfärdad till Konstantinopel fö...

Cronhielm, Gustaf, Diplomat, Landshövding, Riksråd, Kommerskollegiepresident, Kungligt råd, Hovkansler (1664 – 1737)

2. Gustaf Cronhielm, den föregåendes son, f. 18 juli 1664 i Stockholm, d. 3 juni 1737 därstädes. Greve till Flosta i Altuna socken, friherre till Segloraberg i Seglora socken, herre till Hyltenäs i Örby socken, Krantsho i Istorps socken samt Styrsta i Lännäs socken. Student i Uppsala 26 sept. 1677; auskultant i riksarkivet 29 juli 1682; f&ou...

Drake, von, Anders, Riksdagsledamot, Kommerskollegiepresident, Slottsfogde, Auktuarie (1682 – 1744)

Anders von Drake (före adlandet Drake), f. 25 maj 1682 i Ovikens sn (Jämtl.), d. 2 aug. 1744 i Stockholm (Tysk.). Föräldrar: kyrkoherden Hans Olofsson Drake och Elsa Embdeman. Inskriven i Erösö skola 1689, i Härnösands 1694, gymnasist där 1696; student vid Uppsala univ. 27 febr. 1699; fil. mag. där 28 (ej 25) maj 1707; bisittare vid C. G. Gyllencreutz' lagmansting för Uppland under några år;...

Fleming, Klas, Riksdagsledamot, Landshövding, Lantmarskalk, Kommerskollegiepresident, Bergskollegiepresident, Hovråd (1649 – 1685)

13 Fleming, Klas (Hermansson), son av F 10, f 15 febr 1649 i Sthlm (enl begravningsvapen i Jakobs kyrka), d 31 juli 1685 i Holland på resa till Aachen, begr 2 maj 1686 i Sthlm (Jak). Inskr vid Uppsala univ 24 juli 1662, vid Åbo akad 1665—69 o vid univ i Groningen 7 okt 1671, auskultant i Svea hovrätt 24 okt 1670, utrikesresor 1671—74, hovråd...

Gyllengrip, Gabriel, Lagman, Landshövding, Hovrättsassessor, Kommerskollegiepresident (1687 – 1753)

Gyllengrip, Gabriel, f 14 dec 1687, d 3 aug 1753 i Umeå. Föräldrar: v landsh Gabriel G o Jeanna Hamilton af Hageby. Inskr vid UU 15 nov 03, eo kanslist i k kansliet 08, kanslist vid livländska exp där 28 sept 09, i handelsexp 14 febr 15, kabinettssekr hos arvprinsen av Hessen-Kassel (senare Fredrik I) 2 jan 16, assessor i Åbo hovrätt 2 dec 17 (synes ej ha tillträtt), i Svea hovrätt 6 sept 18...

Hermansson, von, Matthias, Tidningsredaktör, Riksråd, Kommerskollegiepresident, Kansliråd (1716 – 1789)

1 von Hermansson, Matthias, f 13 maj 1716 i Lund, d 25 juli 1789 i Sthlm (Jak). Föräldrar: prof Johan H o Margaretha Steuch. Inskr vid UU 12 dec 21, eo kanslist vid kanslikoll 13 juli 34, tillstånd att följa envoyén E M v No leken till Petersburg o tjänstg vid sv beskickn där 4 aug 38, sekr hos v Nolcken vid dennes fredssonderingar 42, 3:e ord kanslist vid kanslikoll 6 nov 42, sekr vid ...

Håkanson, af, Anders, Riksdagsledamot, Häradshövding, Landshövding, Borgmästare, Kommerskollegiepresident (1749 – 1813)

2 af Håkanson, Anders, son till H 1, f 21 okt 1749 i Lösen, Blek, d 10 april 1813 i Sthlm, Nik. Inskr vid LU maj 60, vid UU 10 okt 61, jur ex vid LU 1 juni 67, auskultant vid Göta hovrätt 19 okt 67, kanslist vid advokatfiskalkontoret där 6 febr 68, amanuens 69, v häradsh dec 70, häradsh i Östra hd i Blekinge 5 juni 71, lagmans n h o v 7 jan 88, justit...

Hökerstedt, von, Jacob, Riksdagsledamot, Landshövding, Kommerskollegiepresident (1685 – 1757)

von Hökerstedt, Jacob Olofsson, dp 13 mars 1685 i Höckerstad, Kuddby, Ög, d 25 juni 1757 i Visby. Föräldrar: kronolänsman Olof Olofsson o Susanna Ållon. Kammarskrivare i kammarkoll 06, bokhållare vid fältstaten i Livland 08, ord kammarskrivare dec 09, fången vid Rigas kapitulation 10, flydde från Moskva 11, ad interimkommissarie vid proviantet i Sthlm 12, assessor i kommerskoll 7 okt 17, led...

Höpken, von, Daniel Niclas, Diplomat, Riksdagsledamot, Kommerskollegiepresident (1669 – 1741)

1 von Höpken, Daniel Niclas, f 9 mars 1669 på Melau nära Stade, d 26 april 1741 i Sthlm, Nik. Föräldrar: fogden ("Gräfe") Nicolaus v H o Anna Margareta v Greiffencrantz. Inskr vid univ i Rostock mars 89, kanslist i tyska exp 28 april 96, presidentsekr i kansliet 25 juni 03, prot:sekr 17 april 09, referendariesekr vid finska exp 20 mars 10, vid tyska exp 5 nov 10, statssekr vid kammarexp 2 ja...

Liljencrants, Johan, Riksdagsledamot, Riksråd, Kommerskollegiepresident (1730 – 1815)

1 Liljencrants, Johan (före adl Westerman), f 20 aug 1730 i Gävle, d 22 jan 1815 i Sthlm, Klara. Föräldrar: prosten Anders Westerman o Maria Christina Gyllenkrook. Inskr vid UU 1 juni 48, eo kanslist i kommerskoll 30 mars 50, v notarie där 18 dec 53, ord 14 dec 56, sekr vid ständernas sekreta handels- o manufakturdeputation 10 dec 55, handelsintendent 3 nov 61, kommerseråds nhov 10 dec ...

Reenstierna, Jacob, Lagman, Landshövding, Kommerskollegiepresident, Kungligt råd (1659 – 1716)

3 Reenstierna, Jacob, son till R 2, f 30 april (G Anrep, Sv adelns ättartaflor ...), dp 6 maj 1659 i Sthlm, Ty, d 29 febr 1716 (En ringa dicht öfwer ... R1716), bet för själaringn 1 mars 1716 där, ibid. Inskr vid UU 28 sept 72, sekr i Bergskoll 14 febr 83, assessor i Svea hovrätt 5 juni 83, lagman i Halland 24 maj 92, landsh i Kopparberg...

Rudenschöld, Carl, Författare, Diplomat, Riksdagsledamot, Riksråd, Kommerskollegiepresident, Hovkansler (1698 – 1783)

2 Rudenschöld, Carl, före adl Rudeen, son till R 1, f 12 okt 1698 i Åbo (egen uppg), d 10 juni 1783 i Sthlm, Klara. Inskr vid Abo akad 08, vid UU 9 sept 13, utsedd att medfölja Thure Gabriel Bielkes (bd 4) beskickn till Wien 11 maj 19, adl jämte sina syskon för faderns förtjänster 2...

Skogman, Carl David, Riksdagsledamot, Kommerskollegiepresident, Statssekreterare (1786 – 1856)

Skogman, Carl David, f 26 okt 1786 i Lovisa, d 20 febr 1856 i Sthlm, Finska. Föräldrar: prosten Jakob S o Maria Magdalena Starck. Elev vid Borgå gymn 98, inskr vid Åbo akad mars 01, kansliex där 7 juni 03, e o kanslist i inrikes civilexp 13 juli 04,ko-pist där 20 juli 06, auskultant vid Åbo hovrätt 04–05, kanslist i handels- o finansexp 29 jun...

17 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se