Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
26 träffar, sida:  1 
Siljeström, Per A, Riksdagsledamot, Folkskoleinspektör, Högskolerektor, Experimentalfysiker (1815 – 1892)

Siljeström, Per Adam, f 24 dec 1815 i Åby, Kalm, d 19 febr 1892 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: kontrollören o häradsskrivaren Anders S o Catharina Magdalena Wahlström. Elev vid Kalmar gymn, studentex vid UU 8 mars 32, inskr där 9 mars 32, FK 5 dec 35, disp pro gradu 11 juni 36, fil mag 15 juni 36, doc i experimentell fysik 18 sept 44, allt vid UU, delto...

Skytte, Johan, Riksråd, Riddare, Ståthållare, Hovrättsråd, Generalguvernör, Universitetskansler (1577 – 1645)

1 Skytte, Johan (före adl Schroderus), f i maj 1577 i Nyköping, d 15 mars 1645 i Söderåkra, Kalm. Föräldrar: borgmästaren Bengt Nilsson Skräddare o Anna Andersdtr. Elev vid Nyköpings latinskola o kollegium i Sthlm, studerade utomlands 92–01, inskr vid univ i Frankfurt an der Oder 92, vid univ i Wittenberg 19 okt 93, vid univ i Marburg 24 se...

Sahlin, C Yngve, Filosof, Universitetsrektor (1824 – 1917)

Sahlin, Carl Yngve, f 4 mars 1824 i Fröskog, Alvsb, d 29 maj 1917 i Fornåsa, Ög. Föräldrar: brukspatronen Mauritz Reinhold S o Christina Magdalena Svinhufvud. Elev vid Karlstads lärdomsskola 33–38, vid Uppsala katedralskola 3841, studentex o inskr vid UU 12 juni 41, F...

Segerstedt, Torgny (T:son), Filosof, Universitetsrektor, Sociolog (1908 – 1999)

2 Segerstedt, Torgny , son till S 1, f 11 aug 1908 i Holm, Älvsb (kbf i Lund), d 28 jan 1999 i Uppsala, Domk. Studentex vid Gbgs h samskola 20 maj 27, inskr vid LU 13 sept 27, FK 31 maj 29, FL 15 sept 31, disp 29 maj 34, FD 31 maj 34, doc i praktisk filosofi 12 juni 34, uppehöll delar av den med professuren i praktisk filosofi förenade undervisn:skyldigheten periodvis...

Rosén, K G Nils Gustav, Skolöverstyrelsedirektör, Statssekreterare, Universitetskansler (1907 – 1993)

2 Rosén, Karl Gunnar Nils Gustav, son till R 1, f 19 sept 1907 i Umeå, d 9 febr 1993 i Leksand, Kopp. Studentex vid H a l i Umeå 10 juni 26, inskr vid UU 16 sept 26, FK där 27 mars 29, avd:sekr hos Riksdagens revisorer 30, notarie i KU 20 jan 31–33, inskr vid StH ht 31, sekr hos apotekssakk av år 1931 hösten 31–sept 34, amanuensaspirant ...

Pettersson, Betty M C, Gymnasielärare, Första kvinnliga student (1838 – 1885)

Pettersson, Betty Maria Carolina, f 14 sept 1838 i Visby, d 7 febr 1885 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: sadelmakaren Olof P o Magdalena Sofia Carolina Kullberg. Guvernant bl a hos frih G Lybecker, Forsby, Ed, Kalm, o frih Natalie De Geer, Stjärnholm, Nikolai, Söd, mogenhetsex som privatist vid Nya elementarskolan i Sthlm 16 maj 71, inskr vid UU 27 febr 72, FK där 28 jan...

Paul, Karl-Gustav, Biokemist, Universitetsrektor (1919 – 1990)

Paul, Karl-Gustav, f 10 dec 1919 i Hjär-tum, Göt, d 22 aug 1990 i Umeå stadsförs. Föräldrar: folkskollär John Paul P o lär Anna Sofia Tunér. Studentex vid hal i Falun vt 38, inskr vid Kl, eo amanuens vid kem instit periodvis 1 sept 39 — 31 dec 41, MK 28 maj 41, amanuens 1 jan 44 —30 juni 45, vik laborator i kemi o farmaci 1 sept 46 — 28 febr 47, förste assistent vid Med Nobelinst:s biokem av...

Mittag-Leffler, M Gustaf (Gösta), Matematiker, Högskolerektor (1846 – 1927)

Mittag-Leffler, Magnus Gustaf (Gösta), f 16 mars 1846 i Sthlm, Klara, d 7 juli 1927 i Danderyd, Sth. Föräldrar: rektorn John Olof (Olle) Leffler (bd 22, s 424) o Gustava Wilhelmina Mittag. Inskr vid UU ht 65, FK 31 maj 71, disp 22 maj 72, docent i matematik 30 maj 72, FD 31 maj 72, förste kurator vid Sthlms nation 72

Magnell, Carl Jakob, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Högskolerektor (1857 – 1928)

Magnell, Carl Jakob, f 19 maj 1857 i Kristinehamn, d 12 sept 1928 i Helsingör (enl db för Bromma, Sthlm). Föräldrar: kontraktsprosten Johan Jakob M o Elise Laurell. Elev vid lägre allm lärov i Kristinehamn ht 66–vt 72, vid tekn elementarskolan i Norrköping 2 sept 72–31 maj 75, ord elev vid Teknol inst (KTH från 76) 13 sept 75, inskr vid St...

Knös, Börje A O, Kulturhistoriker, Statssekreterare, Universitetskansler (1883 – 1970)

6 Knös, Börje Anders Olof, son till K 5, f 5 mars 1883 i Uppsala, d 25 febr 1970 i Sthlm, Hedv El. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 01, inskr vid UU juni 01, FK 31 jan 05, FL 19 maj 08, disp 27 maj 08, FD 30 maj 08, kansliex 5 nov 10, allt vid UU, amanuens i ED 10, vid kanslersämb för rikets univ 11—16, sekr i olika riksdagsutsk 14— 28, led av komm ang nykterhetsundervisn 27 juni 14—16 mar...

Hultin, Sven, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Högskolerektor (1889 – 1952)

Hultin, Sven, f 12 dec 1889 i Fässberg, Göt (nu Mölndal), d 28 jan 1952 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: pastorn o skolföreståndaren Gustaf H o Jenny Carlberg. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 6 juni 08, ord elev vid Chalmers tekn inst ht 08, utex från dess avd för väg- o vattenbyggn 10 maj 12, bitr ing vid Gbgs hamnstyr okt 12, ord konstruktör där 1 jan 18—20, assistent i brobyggnadslära, vatte...

Creutz, Gustav Philip, Diplomat, Poet, Riksråd, Kanslipresident, Universitetskansler (1731 – 1785)

8. Gustav Philip Creutz, sonson till C. 4, den föregåendes syssling, f. i maj 1731 på Anjala gård i Finland, d. 30 okt. 1785 i Stockholm. Föräldrar: majoren greve Karl Creutz och Barbro Helena Wrede av Elimä. Erhöll enskild undervisning i hemmet av J. Frosterus och M. Pontin; student i Åbo 1748; erhöll testi-monium av ...

Bååt, Seved, Lagman, Riksråd, Hovrättspresident, Hovjunkare, Universitetskansler, Riksskattmästare (1615 – 1669)

2. Seved Bååt, friherre till Härlunda, herre till Fållnäs, Sundbyholm, Skärsholm och Myrö, f. 1 jan. 1615 på Fållnäs i Sorunda församling, d. 19 aug. 1669 i Stockholm. Föräldrar: assessorn i Svea hovrätt Bo Gustavsson Bååt och Anna Ribbing. Student i Groningen 13 juni 1634; hovjunkare; bevistade riksdagarna 1633—68; assessor i kammarrevisionen 1639; kammarråd 9 aug. 1641 (ed 21 aug...

De la Gardie, Gustaf Adolf, Riksråd, Överkammarherre, Kavalleriofficer, Hovrättspresident, Universitetskansler (1647 – 1695)

10. Gustaf Adolf De la Gardie, den föregåendes brorson, son till D. 4 och 5, f. 11 dec. 1647 i Stockholm, d 5 mars 1695 på Värnanäs' sätesgård, Halltorps socken. Greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Kägleholm, Magnusberg, Mariedal, Vänngarn ...

Bonde, Gustaf, Landshövding, Riksråd, Kammarherre, Universitetskansler, Alkemist (1682 – 1764)

9. Gustaf Bonde, son till B. 7 i hans första gifte, f. 6 apr. 1682 i Stockholm, d 5 dec. 1764 därstädes. Greve till Björnö, herre till Bordsjö, Katrineholm, Hästeryd, Hässelby och Mällingsholm. Student vid Åbo universitet 25 nov. 1695; medföljde fadern på dennes ambassad till Holland och England 1697—98; kornett vid Upplands ståndsdrago...

Bonde, Gustav, Lagman, Landshövding, Riksråd, Universitetskansler, Riksskattmästare (1620 – 1667)

5. Gustav Bonde (Bonndhe) d. ä., den föregåendes son i hans första gifte, f.4 febr. 1620 på Äspluhda, d 25 maj 1667 i Hamburg. Friherre, till Laihela; herre till Äsplunda, Hasselby, Töftaholm, Gravsten, Arnöberg och Vinstöfp. — Student i Uppsala aug. 1633. ^Kammarråd 27 jan. 1645; landshövding i Södermanland 28 nov. 1648; riksråd och ålnyo kammarråd 1...

Berch, Anders, Nationalekonom, Akademiräntmästare (1711 – 1774)

2. Anders Berch, den föregåendes broder, f. 4 mars 1711 på Larsbo bruk, d 14 dec. 1774 i Uppsala. Student i Uppsala 15 febr. 1726; disp. 17 dec. 1731 (De felicitate patrise per oeco-nomiam promovenda; pres. A. Celsius). Auskultant i kommerskollegiet 18 jan. 1732; v. notarie 14 apr. 1733; sekreterare i kommersutskottet 1734 och i handels- och manufåktu...

Arsenius, John G, Målare, Kavalleriofficer, Akademistallmästare (1818 – 1903)

1. John Georg Arsenius, f. 4 febr. 1818 på Klemmestorp i Sandhems församling, d 30 maj 1903 i Uppsala. Föräldrar: häradshövdingen lagman Bengt Samuel Arsenius och Antoinette Kristina Silfversparre. Genomgick Skara h. allmänna läroverk; student i Uppsala 3 mars 1837; passerade graderna vid livregementets husarkår 7 mars–16 juni s. å.;...

Barchæus, Anders Gustaf, Nationalekonom, Akademiräntmästare (1735 – 1806)

Anders Gustaf Barchaeus, f. 26 sept. 1735 i Västerås, d 7 sept. 1806 i Uppsala. Föräldrar: lektorn och rektorn i Västerås, prosten Gustav Barchæus och Brita Buschenfeldt. Student i Uppsala 6 mars 1750, disp. 12 dec. 1759 (De historia naturali, lumine scriptorum Ciceronianorum mirabiliter collustrata; pres. P. Ekerman); fil. kand. 17 dec. 1760; disp. 14 m...

Stjernquist (Nilsson-), Per, Jurist, Universitetsrektor, Rättssociolog (1912 – 2005)

1 (Nilsson-)Stjernquist, Per, f 14 maj 1912 i Lund, d 27 dec 2005 där, Allhelgona. Föräldrar: professorn Nils Martin Persson Nilsson (bd 26) o Hanna Stjernquist. Studentex vid H a l i Lund 26 maj 30, inskr vid LU 4 sept 30, e o amanuens vid univ:s kansli o räntekammare 7 april 34, amanuens där 1 febr 36–31 dec 39, JK 15 dec 34, allt vid LU, tin...

Stockenström, von, Erik, Riksråd, Bergskollegieassessor, Justitiekansler, Universitetskansler, Lagkommissionspresident (1703 – 1790)

1 von Stockenström (före adl Stockenström), Erik, f 9 april 1703 (v Rosenstein) i Örebro (Bedoire, s 92), d 23 febr 1790 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: bergmästaren Erik S o Emerentia Rokes. Inskr vid Örebro skola 12, vid UU 1 mars 14, auskultant i Bergskoll 25 okt 23, eo notarie där 21 mars 26, stipendiat i kemin 17 nov 30, geschworner vid Stora Kopparberg 23 dec 30, företog studiere...

Stobæus, Andreas, Poet, Litteraturvetare, Universitetsrektor (1642 – 1714)

1 Stobæus, Andreas, f 1642 (J L v Schantz´ geneal:er, RHA) trol i Stoby, Krist, d 15 dec 1714 (Tilas; själaringn 16 dec i Lund). Föräldrar: kyrkoherden Jens Lauridsen o Sidsela Christoffersdtr. Elev vid skolor i Khvn o Kristianstad, inskr vid univ i Greifswald 25 april 60, lär vid Kristianstad skola 64, rektor där 69, inskr vid LU vt 69, disp 22 sept 69, e o prof i poesi 16 maj 74, pr...

Svanberg, Jöns, Präst, Matematiker, Geodet, Astronom, Universitetsrektor (1771 – 1851)

1 Svanberg, Jöns, f 6 juli 1771 i Nederkalix, Nb, d 15 jan 1851 i Uppsala (enl db för Alunda, Upps). Föräldrar: bonden Nils Nilsson o Maria Jönsdtr. Inskr vid UU 23 nov 87, amanuens vid astronomiska observatoriet 89, disp pro exercitio 89, FK 5 dec 92, disp pro gradu 16 maj 94, mag 16 juni 94, doc i geometri 95, allt vid UU, grundare av Upsala sims&a...

Svanberg, Lars Fredrik, Kemist, Universitetsrektor (1805 – 1878)

2 Svanberg, Lars Fredrik, son till S 1, f 13 maj 1805 i Sthlm, Ad Fredr, d 16 juli 1878 i Uppsala. Inskr vid UU ht 19, disp pro exercitio där 28 maj 23, e o elev vid Bergsskolan i Falun jan 32–juni 33, underlöjtn vid Flottans mek kår 30 mars 33, avsked med kaptens n h o v 26 maj 40, arbetade vid J J Berzelius (bd 4) laboratorium h&ou...

Svensson, Gudrun Inez Linnea, Högskolerektor, Textilformgivare (1932 – 2005)

Svensson, Gudrun Inez Linnea, f 28 mars 1932 i Mariestad, d 22 juli 2005 i Sthlm, Joh. Föräldrar: arrendatorn Karl Gustaf S o Ester Kristina Olsson. Realex vid h folkskolan i Hagfors 23 maj 49, anställn:ar som diskare o städerska samt skrivbiträde, elev vid mode- o textillinjen vid Anders Beckmans reklamskola, Sthlm, 51–53, vid Sthlms tillsk&au...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se