Tillbaka

Paulus Justen

Start

Paulus Justen

Biskop, Historieskrivare

1 Justen (Juusten), Paulus (Pavel), d 22 aug 1576. Far: borgaren i Viborg Per J (HArk 3, s 165 f). Studerade i Viborg o omkr 36—38 i Åbo, därefter anställd som "lector mensae" hos biskop Martin Skytte o lärare vid Åbo skolstuga, prästvigd 40, tf föreståndare för Viborgs skolstuga 41, inskr vid Wittenbergs univ hösten 43, vid Königsbergs univ 46, föreståndare för Åbo skolstuga 16 jan 48, kallas m(agister) tidigast 7 aug s å, vilket dock kan syfta på hans verksamhet som skolmästare (Västerås hm; Ohlsson), ordinarius i Viborg maj 54, i Åbo 12 juni 63 (kallade sig åtminstone från 65 biskop), adlad tidigast 72.

G senast 72 (Leinberg 1892) m Anna Sigfridsdtr, d tidigast 10 (Leinberg 1897), dtr till underfogden Sigfrid Matsson o Karin Henriksdtr samt omg 86 eller 87 m ryttaren Erik Mårtensson.

J:s fäderneärvda släktnamn torde vara taget efter Juustila, norr om Viborg, där både hans änka och en av hans bröder kan beläggas som jordinnehavare. Under sina studier i Wittenberg hade han åhört Luther och Melanchthon. Som föreståndare för Åbo skolstuga skall J ha låtit sina elever göra den översättning av Psaltaren till finska som M Agricola (bd 1) publicerade 1551.

Vid Åbo stifts delning 1554 blev Agricola ordinarius i Åbo, medan J blev den förste stiftschefen i Viborg. Om hans verksamhet där är föga känt. Då Agricolas efterträdare Petrus Follingius (bd 16) på försommaren 1563 avsattes av Erik XIV — tydligen i samband med konflikten med hertig Johan — blev J ordinarius i Åbo. Flera brev och cirkulär (tr av Rhyzelius, Hausen 1912 o Tengström 1821) vittnar om hans ambitioner som stiftschef där.

Sedan Johan blivit konung, avbröts denna verksamhet genom att J sommaren 1569 sändes till Ryssland i spetsen för en beskickning på 57 personer. Redan i Novgorod utsattes han och hans följeslagare för skymflig och barbarisk behandling, tydligen som repressalier för vad en rysk beskickning tidigare råkat ut för i Sverige. I början av 1570 sändes de som fångar till Moskva och ett halvt år senare till Murom, 27 mil öster därom. Där kvarhölls de under mer än ett år. Efter sammanträffande med tsaren i Klin, nordväst om Moskva, i början av dec 1571 fick de i början av 1572 återvända hem med oantagliga fredsvillkor. J har efterlämnat en skildring av åren i Ryssland (tr bl a av Porthan) men även andra skildringar finns (Klagodikt; Tarkiainen).

Under vistelsen i Moskva skall han 1570 ha skrivit den första finländska postillan. Den blev aldrig tryckt och förstördes vid Åbo brand 1827, men företalet är bevarat i avskrift i KB (tr av Leinberg 1905). Under fångenskapen skall J också ha översatt Luthers lilla katekes till finska. Den trycktes 1574, men intet exemplar är bevarat. 1573 sammankallade han i Åbo ett prästmöte, vid vilket han utfärdade statuter, som betecknats som Finlands första lutherska kyrkoordning (tr av Tengström o Lagus 1836). 1575 publicerade J en utökad och grundligt reviderad upplaga av Agricolas 1549 utkomna utgåva av mässan på finska. Till honom har även attribuerats ett litet finskt bönehäfte i KB (Schalin 1946, s 59). Sommaren 1575 var J en av de biskopar som undertecknade bekräftelsen av Johan III:s Nova ordinantia, varefter han medverkade vid den av katolsk prakt präglade, invigningen av den nye ärkebiskopen och de nya biskoparna i Linköping och Västerås.

Mest känd är han genom den krönika om Finlands biskopar som vanligen går under hans namn, ehuru han i företalet redovisat, att han endast samlat och kompletterat företrädares anteckningar. Ett tillägg om J, troligen författat av honom själv, är huvudkällan för kunskapen om hans verksamhet före hemkomsten från studierna i Tyskland.

Hans Gillingstam


Svenskt biografiskt lexikon