Tillbaka

Guttorm

Start

Guttorm

Jarl

Guttorm, d 14 april (år ej känt). Uppges ha blivit jarl senast 1163, levde ännu 1171.

G:s härstamning är ej känd. Enligt Saxo var han jarl, då han sändes till Danmark för att hämta Valdemar den stores systerdtr till hennes bröllop med konung Karl Sverkersson. Han skall under vistelsen där ha stått fadder åt Valdemars son Knut, som uppges ha varit född 1163 eller något av de båda närmast föregående åren (Suhm). Möjligen är dock Saxos titulering anakronistisk, ty två påvebrev 1164 nämner en jarl Ulf tillsammans med konung Karl.

Jämte Karl Sverkersson förekommer G bland donatorerna till Vreta kloster, till vilket han uppges ha donerat jord i Dädesjö sn (Kron) m m. G nämnes vidare som adressat i ett i avskrift känt påvebrev om behandlingen av de i den kristna tron vacklande finnarna, vilket anses härröra från år 1171. Då ingen konung omtalas i detta brev, torde det ha tillkommit, innan Karl Sverkerssons baneman Knut Eriksson blev erkänd som konung. Också i början av Knuts regering synes G ha varit jarl. I ett odaterat brev av denne för Viby kloster omtalas nämligen en jarl, av vars namn endast begynnelsebokstaven G utsatts.

Enligt isländsk tradition var Birger brosa (bd 4) jarl redan 1174. Detta är troligen riktigt, ty ett påvebrev till konung Knut och Birger – där visserligen benämnd med jarltiteln »comes», ej det vanliga »dux» – har kunnat dateras till detta år eller 1176 eller 1178 (Brulin). G torde alltså ha avgått eller dött dessförinnan.

Möjligen flydde G liksom konung Karls son Sverker till Danmark. Hans dödsdatum är nämligen känt endast från en dansk källa, Soröabboten Morten Pedersens kalendarium från 1500-talet, där han dock fått det orimliga dödsåret 1129 (DG 25–29, f 189, UUB). Därtill kommer att G:s dtr Helena blev g m den danske stormannen Esbern snare, en frände till Sverker Karlssons gemål Benedicta Ebbesdotter (bd 3), och G:s vapen målades bland dennes släktingars sköldemärken i Sorö. Som änka fick hon med konung Valdemar sejr en son, hertig Knut av Reval, tillsammans med vilken hon grundade vårfrukapellet i Linköpings domkyrka.

Hans Gillingstam


Svenskt biografiskt lexikon