Tillbaka

Israel Andersson And

Start

Israel Andersson And

Lagman, Riddare

1. Israel Andersson And, riddare, lagman i Tiundaland, d 1289. Namnes första gången i urkunderna 1281 såsom »herr Israel»; var då en av fastarna vid ett köpeavtal mellan konung Magnus Ladulås och biskop Anund i Strängnäs; skymtar i urkunder ett par gånger under följande år; namnes i maj 1286 tiundalagman (sedan han i apr. s. å. benämnts endast »herr Israel»); han är då jämte flera biskopar och prelater samt Attundalands och Södermanlands lagmän närvarande vid en ägobytestransaktion i Stockholm mellan konung Magnus och ärkebiskop Magnus Bosson. Han uppgives hava dött 1289 och begrovs i S: t Nikolai kapell i Uppsala domkyrka, detsamma, i vilket hans kusins och efterträdares, Birger Perssons, gravsten ännu ligger. Hans hustru hette Ragnfrid (Ramfrid) Gustavsdotter; hon levde ännu 1308. Hans dotter var fru Ramborg på Vik, gift 1) med Karl Gregersson, en son av Birger jarls oäkta son Greger (två snedbjälkar), d 1301; 2) med Arnvid Gustavsson (sparre), d vid Nyköpings gästabud 1317. Fru Ramborg är särskilt bekant för det präktiga gravmonument, hon anordnat åt sig i Västeråkers 1331 av henne nybyggda kyrka; hennes kopparhäll ligger ännu i en nisch i kyrkans kor.


Svenskt biografiskt lexikon