Visar träff 1-20 av 634
Endast första 1000 träffarna kommer att laddas ner.

1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 24556

Utfärdat: 14440622, Kalmar
Innehåll: (Biskop Nils i Linköping) till abbedissan, bröderna och systrarna i Vadstena med svar på deras meddelande om att Johannes Borquardi avsagt sig generalkonfessorsämbetet och att de skridit till nyval. A...

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 25894

Utfärdat: 14510518, Kalmar
Innehåll: Biskop Nils i Linköping tilldömer herr Gregers Bengtsson, riddare, några gods i Högsby och Kläckeberga socknar, vilka Krukows hustru Katarina haft i pant såsom bestyrks av det i hennes, herr Erik Axel...
Digitaliserat material finns

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 24574

Utfärdat: 14440709, Kalmar
Innehåll: Biskop Nils i Linköping utfärdar indulgensbrev för dem som på vissa uppgivna helgdagar besöker S:ta Gertruds kyrka utanför Kalmars murar, vilken nyligen inrättats.Biskopen beseglar.

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 9638

Utfärdat: 13700210, Kalmar.
Innehåll: Biskop Nils (Markusson) i Linköping underrättar herr Joar (Botulfsson), kyrkoherde i (Södra) Vi och kanik i Linköping, om att han, med anledning av att hustru Ingegerd Anundsdotter skänkt all sin egen...
Digitaliserat material finns

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 14040

Utfärdat: 13920324, Kalmar
Innehåll: Borgmästare och råd i Kalmar anhåller hos borgmästare och råd i Lübeck att de ville förhjälpa herr Benedictus Hennechini till utbekommande av brev och räntor, varpå han såsom innehavare av S:t Petri o...
Digitaliserat material finns

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 27780

Utfärdat: 14610519, [Kalmar]
Innehåll: Borgmästare och rådmän i Kalmar lämnar bestyrkt avskrift av 1461 23/1 (SDHK nr 27719), rörande arvet efter Erik Erikssons hustrus morbror, herr Erik Turesson
Digitaliserat material finns

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 29813

Utfärdat: 14740819, Kalmar
Innehåll: det av kung Kristians ombud överlämnade brevet jämte ’tillhopa förseglat’ 1474 8/1 Segeberg. Kristians två fullmakter: en för hans ombud i skiljedomen, en för hans sakförare.

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 29810

Utfärdat: 14740814, Kalmar
Innehåll: Erengisle Gädda, riddare, erkänner att han till Johan Bese och dennes hustru upplåter ”Wllabergha” i Råby(-Rönö) sn, samt allt det gods han köpt av Knut ”Somorsons” hustru i ”Tystabergha ok Belingh” i...

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 7181

Utfärdat: 13570509, Kalmar
Innehåll: Fogde och rådmän i Kalmar tillskriver borgmästare och rådmän i Lübeck. Utfärdarna har tidigare i skrivelse beseglad med stadens sekret underrättat rådet i Lübeck, att de av trovärd...
Digitaliserat material finns

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 44084

Utfärdat: 14720702, Kalmar
Innehåll: Fredsfördrag mellan Sverige å ena sidan och Danmark och Norge å den andra. Ett möte skall hållas i Kalmar den 10 juli nästkommande år, då dom skall avges av tolv domare från vardera sidan.

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 28651

Utfärdat: 14661219, Kalmar
Innehåll: Hans Lippe säljer till rd Birger Trolle en kålgård invid Kalmar.

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35563

Utfärdat: 15061103, Kalmar
Innehåll: Hemming Gad meddelar Svante Nilsson att han inte fått några nyheter från denne sedan ett brev angående electus av Oslo (Torkel) i vilket även utlovades förstärkningar. Fienden får nytt folk dagligen f...

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35673

Utfärdat: 15070106, Kalmar
Innehåll: Hemming Gad meddelar Svante Nilsson att hans trogne tjänare ”Giordh Benctsson”, som innehade häradshövdingedömet i Hemmings förläning Gullbergs härad, avlidit och Hemming förordar en annan av sina tjä...

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35707

Utfärdat: 15070203, Kalmar
Innehåll: Hemming Gad meddelar Svante Nilsson att han sänder Påvel Kyle honom till mötes med underrättelser om situationen i Möre. Han ursäktar sig för att han inte själv kan komma och likaså för sin fogde som ...

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 36974

Utfärdat: 15110430, Kalmar
Innehåll: Johan Månsson meddelar Svante Nilsson att Albrekt Skilling, när han förnam att Johan och Peder OIsson var i stort behov av humle, höjde priset till 30 mark skeppundet vilket Johan tycker är för dyrt. ...

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 36842

Utfärdat: 15101022, Kalmar
Innehåll: Johan Månsson meddelar Svante Nilsson att biskop Ingemar i Växjö nekat brevvisaren Per Guldsmed några pengar, såvitt Johan förstår, utan grund, och han ber Svante skriva till biskopen härom. Övriga de...

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 33827

Utfärdat: 14991130, Kalmar
Innehåll: Karl Sigvastsson, borgare i Kalmar, uppbär av Helga Lekamens gille en penningsumma, för vilken han pantsätter en gård i staden.
Digitaliserat material finns

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 17828

Utfärdat: 14120511, Kalmar
Innehåll: Kung Erik utfärdar privilegier för gotlänningarna.
Digitaliserat material finns

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 42818

Utfärdat: 14970726, Kalmar
Innehåll: Kung Hans underrättar sin bror Fredrik att han den 22 juli kommit till Kalmar, där två av riksråden infunnit sig och överlämnat både staden och borgen jämte slottloven på Borgholm.

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 26534

Utfärdat: 14540629, Kalmar
Innehåll: Kung Karl till rådet i Danzig, med underrättelse att det till Rottneby utsatta fredsmötet gått om intet, enär kung Kristian ej infunnit sig.