SDHK-nr: 17828

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1412  maj  11
Utfärdandeort
Kalmar 
Innehåll

Kung Erik utfärdar privilegier för gotlänningarna.

Språk

svenska

Källor
  • Medeltida avskrifter: i vid. som 1541 fanns i Uppsala domkyrka
  • Eftermedeltida avskrifter: Nordin 248, mf. 11v
Brevtext

Wij Erich, med Gudz nåde Danmarchs, Sweriges, Noriges, Wendes och Gothes konung och hertug i Pommerenn, helse alle men dette breff see eller höre läse kärlige, med Gudi och vår Nåde, och kungiore ded wij hafue undtt oss elschelige provesti, domare och all wår käre almoge på Gottland sådane nåde och frijheett, som her effter stander schrifuitt, så att wij wele att the schole nyttia och bruke all rätt och frijhet, som de af ålder hafne haftt och så andre herrar och forstar dem undtt hafue, huilke som dem tilbör med rette att niuthe, och wele wij att de schole behålla och niuthe deres frij hafne, vtt och in segle och frij köpenschap drifue till wattn och till land, som de till denne tijd giordtt och niuthitt hafua, och som herrer och furster dem vndtt hafue, och schole de ingen spisningh eller dagzwerche göra annorsthädes än till wårtt och till slottet Wisbij behoff och nytte. Ithem förbiude wij att nagor wår fougde eller theres tienere eller nagor annor schall hindre eller tage någre wagne hester eller öker i Wisbij ifrå någre bonder, de som dijtt fara till torgz eller för andre deres ärende schull; Ithem förbiude wij alle wåre fougde och deres tienere för:de wåre elschelige proviste, domare och almoge att hindre emot desse wåre nåde, som wij dem undtt hafue, och forbiude wij att någer wår fougde mechte sig til saköre inkräfuia eller vpbare af dem eller i nager matto dem oplichtige geste. Tesse for:de styche hafue wij undtt for:de wåre elschelige proveste, domare och almoga på Guttland på ded de schole oss fulkomligen halda och redeligenn vttgifua alle de styche, som de oss nu bebrefuett hafue och effter ty som deres breff vtt wijser, och wele wij oss ytermere tenchie med wårtt rijksens råd theres och wårtt beste och beståndelse i alle måtto. Och till ytermere förwarninger och sthadige fastheett alle desse för:de stycher, tå hafue wij med willie och wittschap låthit hengie wårt secret för dette bref. Datum anno 1412, in villa nostra Calmarnensi, in vigilia ascensionis Domini.

Tryckt
Litteratur och kommentar

Se Schück i festskrift till I. Olsson, 1988, s. 304. Om vid. 1446? se Schück, Rikets brev och register (1976), s. 334; dens. i festskrift till Ingemar Olsson 15 aug. 1988, s. 304.

Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel