SDHK-nr: 7486

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1358  december  1
Utfärdandeort
Sånga 
Innehåll

Ingeborg Jonsdotter av Rickeby tillkännager att hon tillåtit herr Lars, kyrkoherde i Sånga, att i en åker lägga samman 4 ½ örtugland jord, som tillhör Sånga kyrka, och 5 öresland jord, som tillhör Sånga prästgård, vilket allt är beläget i hennes by i Viggeby och tidigare legat utspritt i byn. Hon behåller en vret, vilken är hennes enskilda. Också ängen skall läggas i ett stycke såsom åkern nu har lagts, medan skog och fiskevatten inte berörs av tegskiftet, vilket gjorts av hennes syssloman Anders Olofsson med Sånga kyrka och kyrkoherden herr Lars. Hon avhänder sig och sina arvingar rätten att härefter göra annat jordskifte i Viggeby.

Kung Magnus, ärkebiskop Petrus i Uppsala, riddaren Magnus Gisleson, Ingeborgs bror Peter Jonsson, Karl Ragnesson samt utfärdaren beseglar.

Språk

svenska

Källor
  • Original: or. perg., Sånga kyrkoarkiv, SSA
Brevtext

Allom mannom som thetta breff høra eller se . sænder Jngeborgh Joons dotter aff Rikkaby ewerdhelika helso medh Gudhi . Thet se allom konnukt thet iak hafwer wnt medh minom godhum vilia . herra Lafrinze aff Songæ enom skælikom manne kirkioprest / af sina væghna ok hans æfterkomandom fyræ ørtughaland jordh . ok et halpt / som hans kyrkio til høre / ok fæm øresland iordh som hører til prestaboleno j Sungæ i minom by i Vikby alt saman i een aker læggiæ . hwilken fyrra la . vm allan byn / tho swa / at iak skal . behalda eth vretaland iordh / hwilkin min eenskyld ær / / / / Skogha ok fiskewatn skulu liggia i them læghiom som the før lagho / Ængin skal liggia all i eno stykke epter thy som akren nu læghdher ær / Thettæ iordhæ lægher ok akrip(1) / giordhe min sysloman Andris Olofson / af mina vægnæ medh fornæfnde Sungæ kyrkio / ok fornefndom herra Lafrinze ther samastadh kyrkioprest . / . hwilkit iak stadhukt og fast hafwer / Ok afhender iak mik ok minom arfwm elles minom eptekomandom hær æpter annat i iordha lagher i Vikbi at gøra / antigia medh kyrkyonne(a) elles kirkyoprestenom then som nu ær i Sunga / eller hær apter koma kunno / Her til vitna / at thetta laghleka giort ær / æru thenne vitne / Jon Hemingson i Ølestom, Halsten samastadh / Joon i Kumblom / Olaf i Kumblom / Pæther i Berghom(b) / Jonis i Sundby / Jonis samastadh / Hwiter i Wallom / Ranguald i Stukkaby / Nicles i Ekeby / Jacopper samastadh / Nicles i Sundby / Til vitnes at allo thesso som nu giort ær . bedhes iak / ærlika herra insighle mins herra kunung Magnusa / ærkebiscops Pæthers af Vpsalum, Magnusa Gislason riddara / mins brodhers Pæthers Jonson . Karl Ragnason / medh mino jnsighle for thetta breff / . Thetta war giort i Sungom aredh . æpter Gudz byrdh M°ccc°[l](c) octauo sabbato infra octauam beati Andree .. (d-) Et nos Petrus diuina miseracione archiepiscopus Vpsalensis huiusmodj permutacionem seu ordinacionem ratam et gratam habentes eam auctoritate ordinaria confirmamus sigillum nostrum in huiusmodj confirmacionis testimonium presentibus apponentes(-d) .

Sigill

Sigillen bortfallna; av remsorna till sigillen nr 3-6 finns rester. Härutöver finns längst till vänster en enkel skåra, som hamnat delvis utanför uppvecket och aldrig tagits i bruk.

Tryckt
Litteratur och kommentar

se DS nr 6022 a

E. Gräslund Berg, Till prästens bruk och nytta. Jord till prästgårdar i Sverige under medeltid och tidigmodern tid (2004), s. 139 ff.

Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel