SDHK-nr: 1963

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1302  februari  5
Utfärdandeort
Kalmar 
Innehåll

Ingeborg Gustavsdotter upprättar sitt testamente; för det första skänker hon till dominikansystrarna i Kalmar, hos vilka hon väljer sin gravplats, föutom en gård i Malma och en kvarn i ”knutsbro”, som hon tidigare med samtycke av sin make Bengt Petersson och sin son Håkan Läma (”læme”) skänkt till systrarna, sin gård ”Norby” i Närke med alla tillägor för sin och sin son Håkans syndaförlåtelse, för att systrarna skall kunna försörjas på avkastningen av denna gård under firandet av mässor och gudstjänster. Därvid förordnar hon också att systrarna, om de någonsin skulle vilja sälja nämnda gård, skall erbjuda hennes son Håkan eller dennes arvingar att förvärva den för ett skäligt pris eller i utbyte mot likvärdigt gods. Vidare testamenterar hon till heliglandshjälp 20 mark lödigt silver, till munkar och bröder i Alvastra 1 mark lödigt silver, till predikarbröderna i Skänninge 2 mark lödigt silver, till predikarbröderna i Kalmar 1 mark lödigt silver, till varje kloster av alla ordnar i Sverige ’på denna sidan havet’ (Östersjön) 1 mark penningar, till varje hospital 1 mark penningar samt till varje kyrka i hennes socken? och till varje sockenpräst där 1 mark penningar. Till lösandet av dessa gåvor avsätter hon alla inkomster, som allt hennes gods i Värend årligen ger i avkastning, och förbjuder strängeligen att någon av hennes arvingar efter hennes död mottager något av dessa inkomster, innan allt det ovannämnda utbetalts. Till testamentsexekutorer utser hon sin make Bengt Petersson, sin son Håkan Läma, herr Magnus Karlsson och herr Torkel djäkne. Sigillanter är utfärdaren, herr Bengt Petersson, herr Magnus Karlsson, herr Torkel djäkne och Håkan Läma.

Språk

latin

Källor
  • Original: Or. perg. RA 0101 bilder
  • Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 88 (reg.); Örnhielm: VIII p. 57
  • Eftermedeltida regest/notis: B 22, s. 50 (sigill), RA 0202
Brevtext

Jn Nomine patris et filii et spiritus sancti Amen, Ego jngiburgis gøstaui quondam filia corpore sana et incolumis ac per omnia mei compos, aduertens et considerans nichil certius morte ét hora mortis incertius nichil esse, de salute anime mee sollicita, commutare temporalia cupiens in eterna, de bonis meis a deo mihi concessis, meum in hunc modum ordino testamentum, Jn primis, sororibus ordinis predicatorum Calmarnie quas affectu pre ceteris religiosis diligo speciali, apud quas mihi locum eligo sepulture, preter curiam in Mælmum et Molendinum in knutsbro, que de consensu dilecti Mariti mei domini benedicti pætærson ac karissimi filii mei haquini dicti læme, ipsis ad ecclesie sue fabricam prius dederam. Curiam meam Norby cum omnibus suis attinenciis in Nerichia sitam, confero in meorum ac Haquini filii mei prefati, remissionem delictorum, possidendam perpetuo iure pleno, vt de prouentibus eiusdem curie, sustentari valeant dictis sororibus Missas. ac diuina celebrantes, volens et ordinans per presens, quod si dictam curiam vmquam a se quomodolibet alienare sorores voluerint, ipsam pro iusto precio, seu pro predijs equiualentibus, exhibeant memorato filio meo aut ipsius heredibus comparandam. Jtem ad subsidium terre sancte, pro redempcione crucis lego viginti Marcas argenti puri, Jtem Monachis alvastri et fratribus ibidem. vnam Marcam puri argenti Jtem fratribus ordinis predicatorum skeningie duas marchas argenti puri, Jtem fratribus eiusdem ordinis Calmarnie vnam Marcam puri argenti, Jtem cuilibet claustro cuiuscunque ordinis per regnum svecie ex ista parte maris constituto, vnam Marcam denar., Jtem singulis hospitalibus vnam Marcam denar. Jtem cuilibet ecclesie mee parrochiali vnam Marcam denar., et sacerdotibus plebanis ibidem cuilibet vnam Marcham denar., Ad solucionem vero predictorum omnium deputo prouentus omnes de bonis meis omnibus in verendia sitis prouenientes annuatim districtissime prohibens ne quis heredum meorum quidquam accipiat de prouentibus memoratis post obitum meum, antequam soluta fuerint omnia supradicta, Sed ne aliquibus hoc factum calumpniandi detur occasio, Dilectum maritum meum dominum benedictum pætærson Haquinum dictum lemæ filium meum karissimum, Dominum Magnum karlson, et dominum Thyrkillum dyaconem, exsecutores instituo huius testamentj, adiurans eosdem per aspersionem sangvinis Jhesu christi, et obnixius rogans vt hec omnia promoueant efficaciter et procurent, Jn huius igitur regj robur et testimonium vna cum proprio presens scriptum sigillis dominorum videlicet domini benedictj pætærson, domini Magni karlson, et domini Thurkilli dyaconi, necnon et Haquini dicti læmæ predictorum peto sigillari, Datum Calmarnie Anno domini M°CCC°.II°. Jn die beate agathe virginis et Martyris.

Sigill

2 av 5 bevarade (se äv. litt. o. komm. 1). -- Sigillen N:o 1, 2, 3 borta, N:o 4 och 5 oskadade.

Tryckt
Litteratur och kommentar

1 Nr 4: Håkan Bengtsson Lamas (Sv. sig. III:154), nr 5: Ingeborg Gustavsdotters (Sv. sig. III:143).

Ang. systraklostret i Kalmar, se DMS Småland 4:1, s. 351 f.

Ny utgåva och översättning till modern svenska (i utdrag) av C. Gejrot finns på Dipl. red.

Jfr 13010912 (SDHK nr 1948; DS 1345).

Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel