Tillbaka

Elfrida Andrée

Start

Elfrida Andrée

Kompositör, Organist

Andrée, Elfrida, f. 19 febr. 1841 i Visby, d 11 jan i Gbg, Vasa. Föräldrar: provinsialläkaren därstädes Andreas Andrée och Eberhardina Lovisa Lyth. Erhöll liksom systern Fredrika (sedermera operasångerska; se Stenhammar) musikundervisning av fadern och därefter av domkyrkoorganisten i Visby Vilhelm Söhrling; avlade organistexamen vid musikaliska akademins läroverk i Stockholm 12 juni 1857; studerade därefter musik och sång privat för samma läroverks lärare samt såsom elev vid läroverket ht. 1858–vt. 1861 och erhöll efter specialbetyg i skilda ämnen slutligt examensbetyg 6 nov. 1861; studerade därjämte harpspelning för A. E. Pratté och harpisten vid K. teatern fru Pauline Åhman; har företagit upprepade studieresor till utlandet. Organist i finska nationella församlingen i Stockholm 1 maj 1861–31 maj 1867 samt i- franska reformerta kyrkan därstädes 10 mars 1862–31 maj 1867; lärarinna i sång vid högre lärarinneseminariet i Stockholm och den därmed förbundna övningsskolan ht. 1863–vt. 1867 samt vid Åhlinska skolan i Stockholm; avlade 20 dec. 1864 vid praktiska elementarskolan i Stockholm prov i de ämnen, som fordrades för kvinnas antagande till elev vid telegrafverket, och undergick, efter utbildning vid telegrafstationen i Strömstad 20 juni–17 aug. 1865, prov vid Örebro telegrafstation 3 sept. s. å.; e. o. assistent vid K. telegrafverket 25 sept. s. å.; enhälligt vald till domkyrkoorganist i Göteborg 30 apr. 1867; har vid sidan av sin tjänst meddelat enskild undervisning och uppträtt vid ett stort antal konserter samt är sedan 1902 ledare av de s. k. folkkonserterna i Göteborg. LMA 1879; erhöll medaljen Litteris et artibus 1895; stipendiat vid Iduns kvinnliga akademi 1908.

E. A:s namn är på det närmaste knutet till betydelsefulla avgöranden till förmån för kvinnas rätt till anställning i det allmännas tjänst. Sedan hennes ansökan om dispens att få söka Stora Skedvi lediga organistbefattning trots hennes utmärkta organistexamen avslagits, lyckades hennes fader, som även genom en livlig tidningspolemik verkade för saken, intressera motionärer inom tvenne stånd i riksdagen att upptaga frågan om rättighet för kvinna att innehava organistbefattning; motionerna biföllos, trots prästeståndets avslag, och K. kungörelse i överensstämmelse med riksdagens beslut utfärdades 8 mars 1861. Då E. A. omedelbart därpå tillträdde organisttjänsten i finska kyrkan, blev hon den första kvinna, som i vårt land beklädde en dylik befattning. Fastän hennes egen framtid sålunda var tryggad, arbetade E. A. därpå ihärdigt och med slutlig framgång på att öppna även telegrafisttjänsten för kvinnor. Själv beträdde hon ej den nya banan utan ägnade sig uteslutande åt musiken, livligt uppmuntrad av lärare sådana som L. Norman, H. Berens och J. Fr. Berwald, och då hon trots särskilt Normans — av A. Fr. Lindblad understödda — rekommendation aldrig lyckades..erhålla något offentligt understöd eller stipendium, skaffade hon sig med vanlig energi tillfälle att på egen bekostnad fortsätta sina studier jämväl i utlandet; i Köpenhamn rönte hon därvid mycken välvilja av N. V. Gade. Som tonsättarinna har E. A. frambragt ett flertal värdefulla kompositioner av såväl större som mindre omfattning, av vilka dock en jämförelsevis ringa del är tryckt. Vid en internationell kompositionstävling i Brüssel 1895 erhöll hon ett andra pris för en stråkkvartett. År 1904 dirigerade hon själv sin symfoni i a-moll samt en ouvertur för orkester vid en konsert i Dresden och rönte därvid mycket erkännande. I hemlandet har hennes ballad Snöfrid nått ett stort antal uppföranden, och på senare tider har hennes svenska mässa n:o 2 framförts och vunnit livligt erkännande. Sin mesta tid har hon emellertid använt som praktisk musiker. I denna egenskap har hon dels såsom organist och solist å orgel och harpa, dels såsom ledare för de s. k. folkkonserterna i Göteborg gjort en betydande insats i musiklivet i det samhälle, där hon nu (1918) över ett halvt sekel haft sin verksamhet.

C. F. Hennerberg.


Svenskt biografiskt lexikon