Medeltid

Det medeltida Sverige (DMS) är en bokserie som kartlägger den medeltida bebyggelsen i Sverige och visar var medeltidens gårdar, städer, torp och godskomplex låg och vilka som ägde dem. Hela eller delar av flera landskap är redan utgivna och finns digitalt tillgängliga som sökbara pdf:er

Du är också välkommen att fördjupa dig i Databasen Jämtlands och Härjedalens diplomatarium som finns tillgänglig på läsesalsdatorerna i våra läsesalar