Digitalt arkivmaterial A–Ö

Här listar vi delar av vårt digitala arkivmaterial i alfabetisk ordning (både det som finns i sökdatabaser, skannat material i NAD och nedladdningsbara datamängder). Listan är inte komplett, men vi jobbar löpande med att uppdatera den. Vill du se en översikt över alla arkiv med något innehåll, lite eller mycket, som är digitiserat kan du söka fram det i NAD eller klicka på länken sökresultat i alfabetisk ordning.

0–9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    W    Y    Å    Ä    Ö   

0–9


Underskriven av rikets råd (16 medlemmar) samt ridderskapet och adeln (124 medlemmar). 130 sigill i träkupor med blå-gula silkessnören.

A


Register över aktiebolag i Sverige med ett aktiekapital på över 100 000 kr.

Nedladdningsbara datamängder.

Alkvetterns bruksegendom är belägen i östra delen av Bjurtjärns församling.

Diarier 1727–1771.

Förlossningsjournaler, äldre serie.

1200–1300-tal.

Nedladdningsbara datamängder.

Kuriosaarkiv om en inkallad hund under beredskapen.

Meritförteckningar över arméns officerare.Målningar och teckningar från 1800-talet.

Målningar och teckningar från 1800-talet.

Projekt som tillgängliggör arkivmaterial inom Riksarkivet med hjälp av tekniker för automatiserad handskriftstolkning, även kallat Handwritten Text Recognition (HTR).


B


Journal hållen under tjänstgöring på galärflottan under pommerska kriget 1756–1759.

Samlade dokument Sveriges beredskap 1939–1945.

Handskrift på pergament innehållande heraldiska vapen.

Jordeböcker.
Skogs och allmänningskartor samt övrigt kart- och ritningsmaterial.Nils Pedersson Bielke och hans maka Anna Hogenskild, Godshandlingar.

Tre foton av jagaren Ehrensköld.

Tre foton av ryska fartyget Gangut.
Bilder från första halvan av 1900-talet huvudsakligen från den jämtlandska fjällvärlden, men också från Norge.2 augusti–20 september 1855, förd under en resa till Paris.


Stats- och folkrättsliga uppsatser och anteckningar.

Inkomna brev, spridda år 1913–1938.

1620–1640.


Ett urval är digitala.Sökbara bouppteckningar för en stor del av landet.

Dessa ingår i häradsrätternas/rådhusrätternas arkiv.Kopiebok av åtskilliga brev och skrivelser till Greve och Riksdrots Per Brahe den yngre.Sökdatabas som bl.a. innehåller skannade brev, skrivna i Amerika, från Kinda lokalhistoriska arkiv.

Fotoamling med bilder från Jämtland och andra delar av Norrland, 1800-tal och tidigt 1900-tal.Bröderna Larsson & Co var en betydande emigrantagentfirma under den tid då emigrationen från Sverige till Förenta staterna nådde sin höjdpunkt.

Arkivet består huvudsakligen av brev skrivna av länsmannen Lorenz Bucht till dennes hustru Johanna Bucht.

Register som visar på vilka sidor ett by- eller gårdsnamn förekommer i husförhörslängden.


C

Gammal handskrift från 1500-talet med härmästarnes wapen. 255 folier.


D


Kartor och ritningar, 1600-tal.


Registrerade kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland för perioden 1650–1900. Ej komplett.

En bokserie som kartlägger den medeltida bebyggelsen i Sverige och visar var medeltidens gårdar, städer, torp och godskomplex låg och vilka som ägde dem. Hela eller delar av flera landskap är redan utgivna och finns digitalt tillgängliga som sökbara pdf:er.1500-tal till 1794.


Jan Dlûgosz: Historia Rerum Polonicarum. Färglagd handskrift i fem band storfolio. Troligen krigsbyte från 1600-talet, med tidigare biblioteksanteckning 1628. Köpt i Stockholm 1752.
Det är främst serien bouppteckningar för tiden 1700-tal till ca 1860 som finns digitala.


Sökdatabas för Gotlands, Jämtlands och Västernorrlands län. Du får veta den avlidnes namn, ålder, hemort, anhörig, ur vilket arkiv originaluppgifterna är hämtade, tidpunkt för dödsfallet och begravningen samt dödsorsaken.


E

Nedladdningsbara datamängder.


Autografsamlingen består av brev som är undertecknad av olika personer.


Estoniasamlingen är en digital informationsbank om M/S Estonias förlisning den 28 september 1994.

Den av Morgan och Monnery 1718 föreslagna expeditionen till Madagaskar. Diverse handlingar.F


Handritade bilder av svenska regements- och kompanifanor.Rekognosceringskartor, 1652–1821.

Nedladdningsbara datamängder.Rullor över gratialister (pensionärer), änkor m.fl.

Nedladdningsbara datamängder.

Innehåller uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige vid olika årtionden. Över 23 miljoner personer finns sökbara.
Samlingen domineras av personbilder (gruppbilder) av officerare.

Samlingen består i huvudsak av fotografier av officerare.


Säfsnäs socken, Kopparbergs Län.Protokoll, koncept och handlingar relaterade till Tryckfrihetsförordningen 1766.

Dagböcker i volymerna 2, 3, 4, och 7.


Rusttjänstkontribution. Längder och räkenskaper. Kammarkollegiet.


Handlingar som härrör från generallöjtnanten greve Mikael Anckarswärd och från grevinnan Margaretha Cronstedt f. Alströmer, samt faksimil av brev från Napoleon, Bernadotte, Barras och Berthier.

Geometrisk karta över sätesgården Frösåker i Kärrbo socken, Västmanlands län 1650.


Diplomatica Turcica. Huvudsamlingen, Svenska beskickningars till Turkiet brev och arkiv.

Kvinnliga straff- och livstidsfångar, som intagits vid Centralfängelset i Göteborg.
Nedladdningsbara datamängder.


Sökdatabas för Jämtlands och Västernorrlands län. Du får veta barnets alla dopnamn och födelsedatum, föräldrars namn och yrke, by i födelseförsamlingen, moderns födelseår/ålder och ur vilket arkiv uppgifterna är hämtade.Diplomatica Turcica. Huvudsamlingen, övriga handlingar.


Lantbruksnämndens i Västernorrlands län arkiv.

Församlingsutdragen är avskrifter av husförhörslängder eller senare församlingsböcker och ger uppgifter om varje enskilt hushåll, dess uppbyggnad och samtliga individer, deras yrken och uppgifter om födelseår, födelseorter, civilstånd och mycket mer.G


Fastighetslängder, innehåller även längd över bland annat mosaiska trosbekännare.


Register som innehåller uppgifter ur brukets avräkningsböcker avseende 1800-talets senare hälft.

Diplomatica Turcica. Huvudsamlingen, Svenska beskickningars till Turkiet brev och arkiv.


F1, Handlingar rörande synade och övergivna gruvor 1783–1840.1810–1847, Västernorrlands läns landskanslis arkiv.
H

Jämtlands och Västernorrlands län.

Norrbottens läns landskanslis arkiv.

Länsstyrelsen i Kronobergs län. Landskansliets arkiv.

Handlingar om ombyggnad och reparation med mera.

Kartverk över såväl Sverige som världen med olika proveniens.

Nedladdningsbara datamängder.

Förteckningar över mosaiska trosbekännare.

Tolv pdf-filer, på latin, med ca 700 av den heliga Birgittas uppenbarelser.

Helgonberättelse om den heliga Elisabeth av Ungerns liv (Elisabeth av Thüringen, död 1231).
Skriven med Isländaren I. Rugmans egen hand.

En samling kopparstick, litografier m.m. som föreställer historiska händelser – oftast slag, belägringar o.dyl.Nedladdningsbara datamängder.


Handlingar rörande Sveriges städer och beskrivningar av Norrland. 1700-tal.

Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv. Husförhörslängder. Separat längd över mosaiska trosbekännare.
Volym 16 d 1881–1890
Volym 17 e 1891–1900I


Här kan du se vilka kompanier, regementen, rotar, rusthåll m.m. som socknarna hörde till.

J


Jordeboken redovisade den grundskatt som blev stommen i det svenska skattesystemet från 1500-talet fram till början av 1900-talet då den ersattes av bl.a. fastighetsskatten. Kammararkivet.
Dagbok över de omskärelser som en omskärare (Mohel) utfört.Arkivet ingår i Domänverkets regionkontor för Jämtlands län.

Diverse fotografier från 1800–1900-talet.

Nedladdningsbara datamängder.


K


Porträttbilder insamlade från invånarna i Kalls socken av kontraktsprosten Gösta Ullberg, 1800-tal och tidigt 1900-tal.

Församlingsbok. Med sammandrag över mosaiska trosbekännare invid bakre pärmen.

Finska durchfarts- och Rikala slussverks räkenskaper. 1788–1797.

Kammarkollegiet. Kvarnar och sågar. Handlingar från kvarnkommissionen 1697.
Södermanlands län Från kvarnkommissionerna 1697 och 1700.

Diplomatica Polonica. Handlingar angående svenska beskickningar till Polen. Envoyén G. Wachschlager.

Diplomatica Polonica. Handlingar angående svenska beskickningar till Polen. Envoyén G. Wachschlager.Skolövningar i teckning m.m. av Karl XII.
Församlingsbok. Med förteckningar över mosaiska trosbekännare, baptister, metodister, främmande trosbekännare och katoliker.

Tillhör arkivet efter Kommitterade för den inhemska lappfrågans behandling 1883.Domkapitlet i Linköping.Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria. Kokboken hittas på sidorna 287–292, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069814_00287.Kammarkollegiet Handel och sjöfart. Kolonier.

Årsberättelser (fabriksberättelser).1 av våra 3 handskrifter av lagen. Innehåller 141 skrivna folier.

1 av våra 3 handskrifter av lagen. 1300-talets slut. Består av 144 folier pergament och 4 pappersfolier, innehållande två domar i arvstvister.

1 av våra 3 handskrifter av lagen. 1300-talets senare hälft. Cod. membran innehållande 79 skrifna Folier.

Sök i ärendemeningen till konseljärenden, totalt 581 540 stycken från sju olika departement.


Porträtt ur arméns och flottans porträttsamlingar av i huvudsak svenska officerare.

Samlade dokument om kriget 1808–1809.Gotländska inskriptioner och avritningar från gravstenar, inventarier i kyrkor etc presenterade per socken.

Diplomatica Polonica. Övriga handlingar.

Diplomatica Muscovitica. Huvudsamlingen, Svenska beskickningars till Ryssland brev och arkiv. Envoyén Kristoffer Kock (von Kocken).

Sökregistret är en ingång i beståndet "Skrivelser till Kungl. Maj:t", som innehåller skrivelser till regeringen från myndigheter eller enskilda. Registret omfattar perioden omkring 1640–1840.

Serien omfattar följande kungliga ordnar: Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden, Vasaorden samt Carl XIII:s orden (t.o.m år 1877).Uppgifter om personer som fått Kungliga patriotiska sällskapets medaljer under perioden oktober 1900-maj 1941. Registret innehåller 52 705 poster.


Väderleksrapporter från Lund (1765–1821) och Umeå (1796–1828).

Inbunden kartsamling som gått i arv inom kungafamiljen från Karl XI:s tid.

Nedladdningsbara datamängder.

De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv.

Namninsamling för kvinnlig rösträtt. Justitiedepartementets arkiv.

Namninsamling för kvinnlig rösträtt. Tvåkammarriksdagens arkiv.


Ordnade efter län och församling.


L


Fotoalbum med porträtt av personer huvudsakligen från Jämtland, 1800-tal.

Diplomatica Turcica. Tatarica.


Registret innehåller drygt 77 600 poster till uppbud och fastor för Gotlands landsbygd och täcker åren 1800–1875.

Dagbok från missionsresa i lappmarken.

Innehåller räkenskaper från fogdarna i olika härader, på kungliga slott och kungsgårdar, men de innehåller också räkenskaper från städer, fisken och bergsbruk samt olika slag av kyrkliga räkenskaper.

Länsstyrelserna upprättades 1635. 1687 delades Länsstyrelserna i två delar; landskansli och landskontor, landskontoret ansvarade för ekonomi och skatt. Materialet från landskontoren består huvudsakligen av olika skattelängder och jordeböcker men här finns också te.x. militära rullor. Detta material finns skannat i sökdatabasen Landskontor och landskansli. Materialet under landskontoren är inte sorterat utan ligger fortlöpande utan mellanrubriker. För att hitta dem måste du skrolla dig igenom materialet under varje Länsstyrelses landskontor.
Lappkodicillen 1751 är ett tillägg till gränstraktaten mellan Norge och Sverige som reglerar samernas rättigheter att fritt röra sig över den svensk–norska gränsen. Den ligger i Kungliga Majestäts kanslis arkiv.Fotoalbum och lösa fotografier, 1900-tal.Fragment av journal från 1702 och 1709.

1300-tal, 1500-tal, unik handskrift.

Gårdsarkiv med handlingar som sträcker sig från 1594 till 1918.Nedladdningsbara datamängder.
Arkivet ger upplysning om odlingsareal, hur många och vilka husdjur som fanns samt hur stor skörd som producerades på gården. Materialet omfattar åren 1913 till 1920.

Församlingsbok. Mosaiska trosbekännare.

Handlingar angående tjänsten i Finland och Estland 1918 till 1920.

Dagbok, augusti 1858–maj 1859 förd av Ophelia Lundholm i Östersund.

Husförhörslängder. Med gaturegister och förteckning över mosaiska trosbekännare m.m.

Nedladdningsbara datamängder.M


Mosaiska trosbekännare som överförts till församlingen.Katolska och mosaiska trosbekännare inom församlingen.

Nedladdningsbara datamängder.

Ritningar över svenska flottans skepp.

Databas över medeltida pergamentomslag.

Årsberättelser, protokoll och inspektörsrapporter.Meritförteckningar över arméns officerare.

Meritförteckningar över flottans officerare.

Administrativa handlingar rörande armén och Krigshistoriska samlingen.

Ort- och personregister 1537–1619.

Lönelistor bl.a. som kan ersätta rullor när sådana saknas.Diplomatica Hollandica. Svenska beskickningars till Holland brev och arkiv. Envoyén Johan Palmquist.

Diplomatica Anglica. Svenska beskickningar till England brev och arkiv. Residenten (sedermera ministern) Carl Gyllenborg.

Diplomatica Turcica. Huvudsamlingen, Svenska beskickningars till Turkiet brev och arkiv.

Diplomatica Turcica. Huvudsamlingen, Svenska beskickningars till Turkiet brev och arkiv.Pärmarna till domboken är tillverkade av en medeltida mässbok.Mässbok med notskrift.NDiplomatica Turcica. Huvudsamlingen, Svenska beskickningars till Turkiet brev och arkiv.


Kyrkohymner (responsorier) på latin och tyska, delvis skrivna av Johan Cinichius, Hoyerswerda i Tyskland.

OBöcker och rullar.


Originalförordningar, Regent: Adolf Fredrik. Framförallt originalförordningar i handskrift, samt kopior och tryckta förordningar.
Omfattar orter och territorier som är anknutna till arkivbildarna, huvudsakligen förvaltningsterritorier. I NAD:s topografiska databas finns uppgifter om olika administrativa områden i Sverige, deras gränser och relationer, från 1600-talet till i dag.


P


Unik handskrift, medeltida.Gammal nitid Handskrift av Marco Polo's bekanta Resebeskrifning, som första gången blev tryckt i Venedig 1496 på Italienska, och sedermera på flera språk.


Notskrift med bokstäver och rytmiska tecken från 1611. Domkapitlets i Visby stift arkiv.
1943–1945, 1945–1946.

Porträttdiarier, inkomna telegram och offentliga rapporter.


Volym 895a, Statsformer och konstitutioner samt frågor om erkännande av nya stater, 1920–1951.

Diplomatica Polonica. Övriga handlingar.


Journaler förda under en resa i Tyskland, Frankrike och Italien, 10 juli 1824–9 mars 1826.


RInskrivnings- och rullföringsområden. Längder förda vid inskrivningen av värnpliktiga.

Nedladdningsbara datamängder.

Judar som flydde från Danmark till Sverige under Andra Världskriget.
Om tryckfrihetsförordningen. Transkriberat och sökbart.
Innehåller uppgifter om drygt 66 000 platser i 1870-talets Sverige.

Längder förda inför och under utskrivandet av soldater på 1600-talet.


Serie i Försvarsstaben om utredning kring "spökraketerna" 1946.

Rådsprotokollen består av diskussionsprotokoll från riksrådets sammanträden, med eller utan kungens närvaro.

Ett album med fotografier från krigsskådeplatserna. Första världskriget.

Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar.S

Brev till Pehr Sandwall, 1775.

Församlingar sände regelbundet utdrag ur kyrkoböckerna till SCB, dessa är viktiga som komplement i de fall där det finns luckor i originalarkivet.

Silverskatten var en särskild skatt som skulle utgå i silver 1560 för att bekosta Erik XIV friareresa till England.


Sökregister med information ur mönstringsliggare, tjänstematriklar och sjömansrullor från de 10 sjömanshusen Härnösand, Gamlakarleby, Västervik, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Karlskrona, Oskarshamn, Visby och Örnsköldsvik.

Nedladdningsbara datamängder.

1754–1969.
Maskinskrivna eller handskrivna register i bokstavsordning som skannats, avser främst 1600- till 1800-talen.Domkapitlet i Härnösand.

Domkapitlet i Härnösand.Domkapitlet i Göteborg.

1826–1847, 1849, Västernorrlands läns landskanslis arkiv.

1904–1911, Kronofogdens i södra Ångermanlands övre fögderi arkiv.


Nedladdningsbara datamängder.Nedladdningsbara datamängder.

Innehåller huvudsakligen administrativa handlingar från ståthållarkansliet i Smolensk under tiden för den polske kungen Sigismund III:s belägring av staden (1609–1611).

Register över var man hittar en specifik by eller gård. Uppgifterna är även användbara för digitaliserat material, eftersom man t.ex. i husförhörslängderna får sidhänvisning till där by eller gård förekommer.

Sockenstämman var församlingens beslutande organ där prästen var ordförande och protokollförare samt såg till att alla fattade beslut verkställdes.

Föregångare till dagens sjökort, omfattar östra delen av Atlanten från södra Skandinavien till Kap Verde samt västra halvan av Medelhavet.

Lars Eriksson Sparres kopiebok, Codices B.Nedladdningsbara datamängder.

Nedladdningsbara datamängder.
Erkännande av nya statsbildningar i Europa, volym 287.

Erkännande av nya statsbildningar i Europa, volym 288.Läkarerecept, matlagningsrecept, kokbok m.m.

Berättelse från fälttåget i Norge 1718.


Samlade dokument om kriget 1700–1719.

Svenska officerares ersättningsanspråk på kronan efter Stora Nordiska kriget.

Avskrift av en medeltida arkivhandling.


Innehåller uppgifter om vilka som emigrerat och immigrerat samt befolkningsstatistik.DI:a 1–3 1804–1854. Fartyg, befälhavare och besättningsmän.

Suppliker till ambassadören Curt von Stedingk.
Nedladdningsbara datamängder.


Arkiv från de svenska utlandsinsatserna inom FN.

Arkiv från de svenska utlandsinsatserna inom FN.Personhistoriskt lexikon av betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling.

Register med sökmöjlighet som omfattar över 44 000 brev.


I huvudsak fortifikatoriska kartor och ritningar över svenska städer och befästningar.

Topografiska kartor över Sverige.

Kartor som beskriver händelser under Sveriges krig.
Nedladdningsbara datamängder.

Databas som innehåller uppgifter från 12 000 äldre geometriska kartor och 5 000 yngre geometriska kartor.

Söderhamns kyrkoarkiv. Husförhörslängder. Förteckning över mosaiska trosbekännare.
Volym 24 c 1891–1895
Volym 25 c 1886–1890
Volym 26 d 1891–1895


Sölvesborgs kyrkoarkiv. Församlingsböcker. Bl.a. med förteckningar över romersk katolska och mosaiska trosbekännare.
Volym 2 1895–1907
Volym 5 1906–1910


TNedladdningsbara datamängder.

Det är främst provyteprotokoll från 1945 (referenskod 349–365) som är skannade.
Nedladdningsbara datamängder.

Dagböcker, predikningar på samiska, insamlingsbok för Lappskolan i Föllinge, resepass 1836–1857.

Brev, resedagbok, m.m.

Samlingen består av album med tidningsklipp från Värnamo 1907–1977.Innehåller uppgifter om torparförsvar för Jämtland, Medelpad och Ångermanland under perioden 1763–1797.


Handlingar som rör de stora häxprocesserna 1667–1676.

Samling tryckta stadsplaner över svenska städer och samhällen. Enstaka är från 1600–1700-talet, men de flesta är yngre.

Ritningar m.m. över boställen och andra byggnader.U


Husförhörslängder. Med förteckning över mosaiska trosbekännare.


En samlingshandskrift från 1600-talet med bl.a. recept. Benämning i arkivförteckningen: Undersåkers kyrkoarkiv NI:1. Visitationsprotokoll och handlingar därtill, samt protokoll rörande kyrkobokföring.

Teckningar och akvareller av uniformer, dels verkliga uniformer dels utkast eller modeller till nya sådana.

Samling med stick, litografier och tryck av uniformer och uniformsdetaljer.


Topografiska kartor över utländska områden.

Topografiska kartor över utländska områden.

Topografiska kartor över utländska områden.

Topografiska kartor över utländska områden.

Topografiska kartor över utländska områden.

Kartor som beskriver händelser under krig där Svrige inte varit part.

I huvudsak fortifikatoriska kartor och ritningar över utländska städer och befästningar.V
Protokollsbok för byamännen i Vallens by, Junsele socken, Västernorrlands län.


Diplomatica Hollandica. Svenska beskickningars till Holland brev och arkiv. Envoyén Johan Palmquist.

Sökdatabas för Gotlands, Jämtlands och Västernorrlands län. Du får veta brudparets namn, vigselförsamling och hemförsamling samt tidpunkten för vigseln.
En världskarta och 7 stycken portolaner (föregångare till dagens sjökort).


Samlade uppgifter om värnpliktiga från mönstring till avskrivning födda ca 1888–1921.

WFotoalbum med porträtt, prästgården i Berg interiörer och exteriörer.Nedladdningsbara datamängder.

Innehåller kopior av de Withs utgående brev, listor över skeppen i hans flotta, order till kaptenerna och liknande för tiden 1653–1654, 1656–1658.

Skeppsjournal förd med stor detaljrikedom under åren 1652–1653 och 1656–1658.

Skrivelser till Carl Gustaf Wrangel från Johan von der Wijck.


Y
Å

Ä


Relativt utförliga skattelängder med t.ex. namn på den skattskyldige, antal personer i hushållet, hemvist, lösöre i form av boskap metaller och skattebeloppet.ÖViktor Örnbergs minnes- och hänvisningsanteckningar rörande släkter och personer.


Livland, Dorpats krets 1690.