Digitalt arkivmaterial A–Ö

Här listar vi delar av vårt digitala arkivmaterial i alfabetisk ordning (både det som finns i sökdatabaser, skannat material i NAD och nedladdningsbara datamängder). Listan är inte komplett, men vi jobbar löpande med att uppdatera den. Vill du se en översikt över alla arkiv med något innehåll, lite eller mycket, som är digitiserat kan du söka fram det i NAD eller klicka på länken sökresultat i alfabetisk ordning.

0–9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    W    Ä    Ö   

0–9


A


Register över aktiebolag i Sverige med ett aktiekapital på över 100 000 kr.

Nedladdningsbara datamängder.

Alkvetterns bruksegendom är belägen i östra delen av Bjurtjärns församling.


1200–1300-tal.

Projekt som tillgängliggör arkivmaterial inom Riksarkivet med hjälp av tekniker för automatiserad handskriftstolkning, även kallat Handwritten Text Recognition (HTR).


B


Journal hållen under tjänstgöring på galärflottan under pommerska kriget 1756–1759.

Handskrift på pergament innehållande heraldiska vapen.

JordeböckerSkogs och allmänningskartor samt övrigt kart- och ritningsmaterial.

Nils Pedersson Bielke och hans maka Anna Hogenskild, Godshandlingar.
Bilder från första halvan av 1900-talet huvudsakligen från den jämtlandska fjällvärlden, men också från Norge.

1620–1640.

Sökbara bouppteckningar från Landsarkiven i Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund.


Sökdatabas som bl.a. innehåller skannade brev, skrivna i Amerika, från Kinda lokalhistoriska arkiv.

Fotoamling med bilder från Jämtland och andra delar av Norrland, 1800-tal och tidigt 1900-tal.


Bröderna Larsson & Co var en betydande emigrantagentfirma under den tid då emigrationen från Sverige till Förenta staterna nådde sin höjdpunkt.

Register som visar på vilka sidor ett by- eller gårdsnamn förekommer i husförhörslängden.


C
Gammal handskrift från 1500-talet med härmästarnes wapen. 255 folier.D


Registrerade kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland för perioden 1650–1900. Ej komplett.

En bokserie som kartlägger den medeltida bebyggelsen i Sverige och visar var medeltidens gårdar, städer, torp och godskomplex låg och vilka som ägde dem. Hela eller delar av flera landskap är redan utgivna och finns digitalt tillgängliga som sökbara pdf:er.

1500-tal till 1794.Det är främst serien bouppteckningar för tiden 1700-tal till ca 1860 som finns digitala.Sökdatabas för Gotlands, Jämtlands och Västernorrlands län. Du får veta den avlidnes namn, ålder, hemort, anhörig, ur vilket arkiv originaluppgifterna är hämtade, tidpunkt för dödsfallet och begravningen samt dödsorsaken.


EAutografsamlingen består av brev som är undertecknad av olika personer.

Estoniasamlingen är en digital informationsbank om M/S Estonias förlisning den 28 september 1994.


F


Nedladdningsbara datamängder.

Innehåller uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige vid olika årtionden. Ca 21 miljoner personer finns sökbara.Samlingen domineras av personbilder (gruppbilder) av officerare.

Samlingen består i huvudsak av fotografier av officerare.

Säfsnäs socken, Kopparbergs Län.Rusttjänstkontribution. Längder och räkenskaper. Kammarkollegiet.


Kvinnliga straff- och livstidsfångar, som intagits vid Centralfängelset i Göteborg.Nedladdningsbara datamängder.


Sökdatabas för Jämtlands och Västernorrlands län. Du får veta barnets alla dopnamn och födelsedatum, föräldrars namn och yrke, by i födelseförsamlingen, moderns födelseår/ålder och ur vilket arkiv uppgifterna är hämtade.Församlingsutdragen är avskrifter av husförhörslängder eller senare församlingsböcker och ger uppgifter om varje enskilt hushåll, dess uppbyggnad och samtliga individer, deras yrken och uppgifter om födelseår, födelseorter, civilstånd och mycket mer.G


Register som innehåller uppgifter ur brukets avräkningsböcker avseende 1800-talets senare hälft.

F1, Handlingar rörande synade och övergivna gruvor 1783–1840.


1810–1847, Västernorrlands läns landskanslis arkiv.


H


Jämtlands och Västernorrlands län.

Norrbottens läns landskanslis arkiv.

Länsstyrelsen i Kronobergs län. Landskansliets arkiv.


Nedladdningsbara datamängder.


Skriven med Isländaren I. Rugmans egen hand.
Handlingar rörande Sveriges städer och beskrivningar av Norrland. 1700 tal.
I


Här kan du se vilka kompanier, regementen, rotar, rusthåll m.m. som socknarna hörde till.J


Färglagd handskrift i fem band storfolio. Troligen krigsbyte från 1600-talet, med tidigare biblioteksanteckning 1628. Köpt i Stockholm 1752.

Färglagd handskrift i fem band storfolio. Troligen krigsbyte från 1600-talet, med tidigare biblioteksanteckning 1628. Köpt i Stockholm 1752.

Färglagd handskrift i fem band storfolio. Troligen krigsbyte från 1600-talet, med tidigare biblioteksanteckning 1628. Köpt i Stockholm 1752.

Färglagd handskrift i fem band storfolio. Troligen krigsbyte från 1600-talet, med tidigare biblioteksanteckning 1628. Köpt i Stockholm 1752.

Färglagd handskrift i fem band storfolio. Troligen krigsbyte från 1600-talet, med tidigare biblioteksanteckning 1628. Köpt i Stockholm 1752.

Jordeboken redovisade den grundskatt som blev stommen i det svenska skattesystemet från 1500-talet fram till början av 1900-talet då den ersattes av bl.a. fastighetsskatten. Kammararkivet.

Arkivet ingår i Domänverkets regionkontor för Jämtlands län.

Nedladdningsbara datamängder.


K


Porträttbilder insamlade från invånarna i Kalls socken av kontraktsprosten Gösta Ullberg, 1800-tal och tidigt 1900-tal.Årsberättelser (fabriksberättelser).

1 av våra 3 handskrifter av lagen. Innehåller 141 skrivna folier.

1 av våra 3 handskrifter av lagen. 1300-talets slut. Består av 144 folier pergament och 4 pappersfolier, innehållande två domar i arvstvister.

1 av våra 3 handskrifter av lagen. 1300-talets senare hälft. Cod. membran innehållande 79 skrifna Folier.

Sök i ärendemeningen till konseljärenden, totalt 581 540 stycken från sju olika departement.


Porträtt ur arméns och flottans porträttsamlingar av i huvudsak svenska officerare.

Gotländska inskriptioner och avritningar från gravstenar, inventarier i kyrkor etc presenterade per socken.
Sökregistret är en ingång i beståndet "Skrivelser till Kungl. Maj:t", som innehåller skrivelser till regeringen från myndigheter eller enskilda. Registret omfattar perioden omkring 1640–1840.

Serien omfattar följande kungliga ordnar: Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden, Vasaorden samt Carl XIII:s orden (t.o.m år 1877).Uppgifter om personer som fått Kungliga patriotiska sällskapets medaljer under perioden oktober 1900-maj 1941. Registret innehåller 52 705 poster.


Kungsboken består av en ursprunligen inbunden samling "chartor, siökort och mappar sambt journaler, relationer och batailler" som gått i arv inom kungafamiljen från Karl XI och Karl XII:s dagar.

Nedladdningsbara datamängder.


Ordnade efter län och församling.


LRegistret innehåller drygt 39 000 poster till uppbud och fastor i Gotlands norra häradsrätts arkiv och täcker åren 1800–1875.

Fotoalbum med porträtt av personer huvudsakligen från Jämtland, 1800-tal.

Innehåller räkenskaper från fogdarna i olika härader, på kungliga slott och kungsgårdar, men de innehåller också räkenskaper från städer, fisken och bergsbruk samt olika slag av kyrkliga räkenskaper.

Länsstyrelserna upprättades 1635. 1687 delades Länsstyrelserna i två delar; landskansli och landskontor, landskontoret ansvarade för ekonomi och skatt. Materialet från landskontoren består huvudsakligen av olika skattelängder och jordeböcker men här finns också te.x. militära rullor. Detta material finns skannat i sökdatabasen Landskontor och landskansli. Materialet under landskontoren är inte sorterat utan ligger fortlöpande utan mellanrubriker. För att hitta dem måste du skrolla dig igenom materialet under varje Länsstyrelses landskontor.

1300-tal, 1500-tal, unik handskrift.

Nedladdningsbara datamängder.


Arkivet ger upplysning om odlingsareal, hur många och vilka husdjur som fanns samt hur stor skörd som producerades på gården. Materialet omfattar åren 1913 till 1920.

Handlingar angående tjänsten i Finland och Estland 1918 till 1920.

Dagbok, augusti 1858–maj 1859 förd av Ophelia Lundholm i Östersund.Arkivet består huvudsakligen av brev skrivna av länsmannen Lorenz Bucht till dennes hustru Johanna Bucht.M

Nedladdningsbara datamängder.

Ritningar över svenska flottans skepp.

Databas över medeltida pergamentomslag.

Årsberättelser, protokoll och inspektörsrapporter.


Ort- och personregister 1537–1619.N

Kyrkohymner (responsorier) på latin och tyska, delvis skrivna av Johan Cinichius, Hoyerswerda i Tyskland.


O


Böcker och rullar.Omfattar orter och territorier som är anknutna till arkivbildarna, huvudsakligen förvaltningsterritorier. I NAD:s topografiska databas finns uppgifter om olika administrativa områden i Sverige, deras gränser och relationer, från 1600-talet till i dag.
P


Unik handskrift, medeltida.Gammal nitid Handskrift av Marco Polo's bekanta Resebeskrifning, som första gången blev tryckt i Venedig 1496 på Italienska, och sedermera på flera språk.


Notskrift med bokstäver och rytmiska tecken från 1611. Domkapitlets i Visby stift arkiv.

RInskrivnings- och rullföringsområden.

Brev till Pehr Sandwall, 1775.

Nedladdningsbara datamängder.
Innehåller uppgifter om drygt 66 000 platser i 1870-talets Sverige.Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar.


Namninsamlingen för kvinnans politiska rösträtt.


S
Dagbok från missionsresa i lappmarken.

Församlingar sände regelbundet utdrag ur kyrkoböckerna till SCB, dessa är viktiga som komplement i de fall där det finns luckor i originalarkivet.

Sökregister med information ur mönstringsliggare, tjänstematriklar och sjömansrullor från de 10 sjömanshusen Härnösand, Gamlakarleby, Västervik, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Karlskrona, Oskarshamn, Visby och Örnsköldsvik.

1754–1969.

1826–1847, 1849, Västernorrlands läns landskanslis arkiv.

1904–1911, Kronofogdens i södra Ångermanlands övre fögderi arkiv.Nedladdningsbara datamängder.

Nedladdningsbara datamängder.

Innehåller huvudsakligen administrativa handlingar från ståthållarkansliet i Smolensk under tiden för den polske kungen Sigismund III:s belägring av staden (1609–1611).

Register över var man hittar en specifik by eller gård. Uppgifterna är även användbara för digitaliserat material, eftersom man t.ex. i husförhörslängderna får sidhänvisning till där by eller gård förekommer.

Sockenstämman var församlingens beslutande organ där prästen var ordförande och protokollförare samt såg till att alla fattade beslut verkställdes.Nedladdningsbara datamängder.

Nedladdningsbara datamängder.Avskrift av en medeltida arkivhandling.


Innehåller uppgifter om vilka som emigrerat och immigrerat samt befolkningsstatistik.

DI:a 1-3 1804–1854. Fartyg, befälhavare och besättningsmän.Nedladdningsbara datamängder.


Personhistoriskt lexikon av betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling.

Register med sökmöjlighet som omfattar över 44 000 brev.

Handritade kartor, ritningar och planer över svenska orter och befästningar.

Handritade kartor och planer över krigshändelser i vilka Sverige deltagit. De avbildar t.ex. fältslag, belägringar, marscher, läger o.dyl.Nedladdningsbara datamängder.

Databas som innehåller uppgifter från 12 000 äldre geometriska kartor och 5 000 yngre geometriska kartor.T


Nedladdningsbara datamängder.

Nedladdningsbara datamängder.

Dagböcker, predikningar på samiska, insamlingsbok för Lappskolan i Föllinge, resepass 1836–1857.

Brev, resedagbok, m.m.Innehåller uppgifter om torparförsvar för Jämtland, Medelpad och Ångermanland under perioden 1763–1797.


Handlingar som rör de stora häxprocesserna 1667–1676.U

V


Födelse- och dopböcker 1670–1784.

Protokollsbok för byamännen i Vallens by, Junsele socken, Västernorrlands län.


Sökdatabas för Gotlands, Jämtlands och Västernorrlands län. Du får veta brudparets namn, vigselförsamling och hemförsamling samt tidpunkten för vigseln.
W


Fotoalbum med porträtt, prästgården i Berg interiörer och exteriörer.

Ä


Relativt utförliga skattelängder med t.ex. namn på den skattskyldige, antal personer i hushållet, hemvist, lösöre i form av boskap metaller och skattebeloppet.


ÖViktor Örnbergs minnes- och hänvisningsanteckningar rörande släkter och personer.