Ukrainas politiska historia

De svenska arkiven förvaltar en påfallande mängd källor som handlar om Ukrainas politiska historia. Det handlar i synnerhet om diplomatiska dokument och korrespondens från tidigmodern tid samt en del unika värdefulla kartor från samma period. Sverige intar i detta avseende en unik ställning bland de europeiska länderna. Att man just i Sverige förvarar särskilt viktiga handlingar gällande Ukraina som nation och Ukrainas frihetskamp har generellt sett att göra med att det svenska riket och det ukrainska ledande skiktet såväl under 1600-talet som under 1700-talet har knutit starka diplomatiska band, bildat allianser och samarbetat på olika sätt för att hävda sig på den internationella arenan under perioder av konflikt och krig. Även den internationella handeln och sjöfarten hade stor betydelse under de diplomatiska samtalen.

Förhandlingarna har genererat stora mängder brevväxling och annat källmaterial som inte finns på några andra ställen i världen. Det gäller inte minst perioden 1630–1730. Dessa handlingar har onekligen även ett stort källhistoriskt värde för en rad andra europeiska länder, såsom Polen, Turkiet, Ryssland, länderna i Östersjöområdet, Rumänien och Moldavien, samt för Sverige, men det som gör dem särskilt unika är deras betydelse för studier som handlar om Ukrainas självstyre och självständighet. Riksarkivet förvarar också flera volymer tillhörande Utrikesdepartementets arkiv som innehåller diplomatiska handlingar som handlar om erkännandet av de före detta Sovjetstater och deras självstyre samt källor rörande Tjerkessiens, Georgiens, Transsylvaniens, med flera områdens självständighetskamp.

Arkiv och serier
Diplomatica Anglica

Svenska beskickningar till England brev och arkiv. Residenten (sedermera ministern) Carl Gyllenborg.

Diplomatica Gallica
Diplomatica Hollandica

Svenska beskickningars till Holland brev och arkiv. Envoyén Johan Palmquist.

Diplomatica Muscovitica

Huvudsamlingen, Svenska beskickningars till Ryssland brev och arkiv. Envoyén Kristoffer Kock (von Kocken).

Cosacica.

Diplomatica Polonica

Handlingar angående svenska beskickningar till Polen. Envoyén G. Wachschlager.

Övriga handlingar.

Diplomatica Turcica

Huvudsamlingen, Svenska beskickningars till Turkiet brev och arkiv.

Huvudsamlingen, övriga handlingar.

Tatarica.

Diplomatiska aktstycken
Kanslitjänstemäns koncept och mottagna skrivelser

Karl XII:s tid.

Kopiesamlingen I (f.d. Avskriftsamlingen)

Brev från Robbert Sutton engelsk sändebud verksam i Konstantinopel, 1710–1714, och från Mister Jackson, engelsk sändebud verksam i Stockholm, 1709–1713, samt sammandrag av Charles Whitworths brev, Englands sändebud i Moskva, 1708–1709.

Utrikesexpeditionen

Utgående handlingar.

Utgående diarier.

Utrikesdepartementet med föregångare

1902 års dossiersystem.

1920 års dossiersystem.

Treasures of the Swedish archives (på ukrainska)
Documents on the history of Ukraine / Editor Maryna Trattner.
Odesa: Publisher: Museum of the Ukrainian Books, 2021. - 259 p.