Rullor flottan

Innehåller ett betydande antal rullor över flottans olika förband från tidigt 1600-tal till 1900-talets början.

Rullorna redovisar såväl de indelta båtsmanskompanierna som andra personalkategorier t.ex. timmermän, hantverkare, underofficerare, skeppsgossar, kofferdibåtsmän, sjöartillerister och lotsrullor.

Normalt hittas uppgift om båtsmannens namn, tjänstgöringstid samt eventuellt om tjänstens innehåll ex. sjöresor. I vissa rullor finns även uppgifter om båtsmannens ålder, födelseort/landskap och om fördubblingsbåtsmannen

Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor

Innehåller kronologiskt ordnade rullor över besättningar på flottans olika fartyg. Rullorna redovisar befäl, båtsmän, skeppsgossar, timmermän m.fl. som bemannade ett visst fartyg. Besättningarna var ofta sammansatta av personer från olika båtsmanskompanier. Serien omfattar tiden ca 1640 till början av 1900- talet. Här finns rullor från olika expeditioner i fred och från olika krigsföretag. Inom varje år redovisas varje fartyg separat, viket gör att man t.ex. kan följa ett visst fartyg och dess besättning under ett eller flera krigsår. Samlingen har brutits ut ur arkiv från Amiralitetskollegium.