bild
Arkiv

Söderby sjukhus


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0256
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/pVfsAJegfK2Lvfojk4Wvu2
Omfång
82,3 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

Innehåll

Inledning (äldre form)INLEDNING

Söderby sjukhus uppfördes under åren 1907-1910 såsom ett särskilt sjukhus för tuberkulossjuka patienter i Stockholm. Tidigare vårdades tuberkulossjuka patienter vid de andra sjukhusen i särskilda paviljonger. Vården kännetecknades av en sanatoriemodell. Den var hälsoinriktad och uppmuntrade patienterna till frisk luft under hälsosamma promenader alternativt liggturer för sängliggande patienter samt intag av riklig kost. Den sköna och avskilda platsen i Salems socken valdes med tanke på denna inriktning.

Sjukhuset var från starten avsett att ta emot mindre bemedlade patienter. Initialt styrdes sjukhuset av hälsovårdsnämnden men från 1912 och fram till och med 1921 förvaltades det av en lokal sjukhusstyrelse. År 1922 genomfördes en centralisering av sjukhusförvaltningen. Stockholms stads sjukhus skulle hädanefter styras av en central sjukhusstyrelse som var underställd hälsovårdsnämnden. Varje sjukhus skulle ha en av hälsovårdsnämnden utsedd sjukhusdirektör som inför den centrala sjukhusstyrelsen skulle föredraga förekommande ärenden. Av denna anledning sträcker sig vissa serier röranden förvaltningen endast fram till åren kring 1922.

Under årens lopp skedde stora till-, ny- och ombyggnader vilket speglas i arkivmaterialet med ett flertal volymer under den F-serie som rör byggnationer och administrationen kring dessa (allt ifrån ritningar av byggnader till beställningar av inventarier och klädespersedlar). Sjukhusstyrelsen tillsatte 1942 en byggnadskommitté som skulle utreda frågan om uppförande av personalbostadshus vid sjukhuset. Dessa stod färdiga 1954 och hyrdes ut av AB Stockholmshem.

Under vissa perioder, främst kring och efter andra världskriget, tog Söderby även emot tuberkulossjuka flyktingar, utländska (finska, baltiska) barn samt militärer.

Under senare delen av 1900-talet började Söderby utvidga sin verksamhet så att man från 1960 även behandlade patienter med andra lungåkommor än tuberkulos. År 1964 öppnades ett barndaghem och året därefter två vårdavdelningar för långtidsvård.

År 1969 överfördes Söderbys förvaltning till S:t. Görans sjukhus. Handlingar som rör förvaltningen såsom protokoll, föredragningslistor, skrivelser, personalhandlingar m m sträcker sig därför endast fram till åren kring 1969. För åren därefter återfinns materialet troligen hos Landstingsarkivet. Handlingar som rör verksamheten såsom patientjournaler med register och liggare sträcker sig fram till och med inskrivningsåret 1945. Efterföljande behandlingsår återfinns hos Landstingsarkivet.

År 1972 blev Söderby och Uttrans sjukhus en administrativ enhet. Strax därefter skedde nya ombyggnader vid Söderby inför nedläggningen av lungsjukvården, vilken skedde 1973. Därefter bedrevs endast långtidssjukvård och år 1988 lades Söderby sjukhus ned. Byggnaden har sedan förklarats utgöra riksintresse för kulturminnesvården enligt Riksantikvarieämbetets beslut 1987-11-05. I början av 1990-talet hyrdes lokalerna av Invandrarverket för asylsökande invandrare men detta kontrakt upphörde i februari 1994. Därefter har anläggningen varit outnyttjad.

Vissa handlingar i arkivet såsom exempelvis journaler är belagda med sekretess enligt SekrL 7 kap 1 §. Endast berörd patient har rätt att ta del av sin journal alternativt en person med (skriftligt) tillstånd från patienten.2Söderby sjukhus arkiv levererades till Stockholms stadsarkiv i enlighet med odaterat reversal. Två tilläggsleveranser skedde även under 1991.

Gallring har verkställts i arkivet enligt arkivnämndens beslut 1973-05-25, § 11 och SSA 1995:6 (i april 1998). Den senare om ca 11 hyllmeter med verifikationer fr o m 1921 till 1945. Arkivet består vid denna förtecknings upprättande av 87 hyllmeter material.

Denna förteckning har upprättats, i enlighet med det allmänna arkivschemat, såsom en praktikuppgift inom Stockholms universitets kurs i Arkivvetenskap höstterminen 1999.


Stockholm den december 1999Lâle Kaplanoglu SvensssonSöderby sjukhus


Tillägg

Arkivet levererades till Stadsarkivet i omgångar enligt följande:

1975 Acc.nr 20/1975 (Dnr 601-246/75, 1018 vol.) Huvudleverans
1991 Acc.nr 1/1991 Tilläggsleverenas


Arkivet förtecknades under arkivvetenskapskursen vid Stockholms universitet ht 1999 av
Lâle Kaplanoglu Svensson. Under våren - hösten 2000 har korrigeringar gjorts samt komplettering med de större serierna av personalakter och patientjournaler varefter förteckningen nu föreligger i fullständigt skick.


5 oktober 2000

Stockholm i Stadsarkivet


/Lars Asklund/
Arkivarie

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2020-06-11 09:22:15

Nyheter

den 26 juni 2024
Rosenbergs geografiska lexikon som öppna data
Nu finns Rosenbergs geografiska lexikon att ladda...


den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


Tidigare nyheter