bild
Arkiv

Kungliga patriotiska sällskapet

Kungliga patriotiska sällskapet

Grunddata

ReferenskodSE/RA/730145/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/3iUHGWMQjKAaymY4Epo4T3
ExtraID1
VillkorNej
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby
Arkivbildare/upphov
Kungliga patriotiska sällskapet
Alternativa namn: Patriotiska sällskapet
Alternativa namn: KPS
Kategori: Förening

Innehåll

Allmän anmärkningHur man hittar uppgifter om medaljer utdelade av Kungliga Patriotiska sällskapet:

På SVAR:s hemsida finns ett digitalt sökregister, som innehåller uppgifter om personer som fått Kungliga Patriotiska sällskapets (KPS) medaljer under perioden oktober 1900-maj 1941. Registret är baserat på serie C1b Diarium över ansökningar (volymerna C1b:3 - C1b:11) i KPS arkiv. Om en person fått medalj tidigare eller senare än 1900-1941 måste man först veta ungefär vilket år personen har fått medalj. Sedan kan man leta i KPS arkiv i protokollen i serie A1a för att hitta beslut om att en person fått medalj eller i diariet över ansökningar i serie C1b för dessa år. För en del av ansökningarna finns även själva ansökningshandlingen sparad i serie E6 Övriga inkomna handlingar. Uppgifterna i samtliga dessa serier ligger i kronologisk ordning.
Inledning (äldre form)KUNGLIGA PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

Sällskapets historia sträcker sig närmare tvåhundra år tillbaka i tiden. Det är under 1760-talet, som man först möter namnet " Svenska Patriotiska Sällskapet till konsters, slöjders och rikets näringars uppmuntran".

År 1772 utfärdades Kungl. stadfästelse av Sällskapets grundregler, varefter Sällskapet kallades Kungl. Patriotiska Sällskapet och erhöll tillstånd av konung Gustaf III att utdela medaljer. Stort intresse visades för åtgärder, som kunde leda till höjning av produktionen inom jordbruk, skogsskötsel, bergshantering och textilnäringen.

Patriotiska Sällskapets medaljer bäres enligt en bestämmelse från 1790-talet i "gräsgrönt och halmgult band" - en symbolisk erinran om Sällskapets intresse för jordbrukets utveckling.

Utöver nämnda medaljer utdelar Sällskapet medaljer för förtjänster om hantverksyrkenas förkovran eller yrkesskicklighet såsom hantverkare; för förtjänster om trädgårdsodling, biodling och odlingsflit samt för långvarig och trogen tjänst på handelsfartyg den s.k. Emmerymedaljen.

Redan under 1700-talet överlämnades till Sällskapet fonder för uppmuntrande av näringsliv, trotjänare m.m. Välvilliga donatorer har sedermera överlämnat ytterligare fondmedel.

De särskilda fonder, som nu ställer medel till förfogande, är följande:

"Friherre A Rudbecks donation till stipendium åt en skicklig jordbrukare inom Skaraborgs län".
"Donation till hemgift åt tvenne dygdiga flickor av den kroppsarbetande klassen".
"Donation till brandstodshjälp".
"Kamreraren Hans Adolf Branders medaljfond".
"Jungfru Birgitta Thurgrens pensionsfond till åldriga fattiga tjänares understödjande".
"Svenska Trädgårdsföreningens donation".
"Sundbergska donationen".
"Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets understödsfond".
"Dr Harald Nordensons fond".
"Kungl. Patriotiska Sällskapets pensionsstiftelse".
"Fredrik Björns donationsfond".

Inom Riksarkivet förvaras de flesta handlingar rörande Fredrik Björns donationsfond (se särskild förteckning). År 1957 grundades den s. k. Understödsfonden, vars handlingar förvaras i Patriotiska Sällskapets lokaler, Eriksbergsgatan 12A, Stockholm.

I Sällskapets lokaler förvaras också den brevsamling från allmänheten, vilken sammanhänger med den s.k. Finlandsinsamlingen 1940, då guld- och silvermedaljer skänktes såsom hjälp till Finland.

Redan 1895 deponerade Patriotiska Sällskapet sitt äldre arkiv (1767-1840) i Riksarkivet och sedermera följde tilläggsleveranser vid flera tillfällen. En förteckning över depositionen upprättades 1926 av Walfrid Enblom. Efter en ny större leverans 1962 uppgjordes en kompletterande förteckning av Sten Landahl.

Vid inventering av arkivalierna i Sällskapets lokaler i januari 1969 överlämnades ytterligare en del volymer till förvaring i riksarkivet, nämligen: för Fredrik Björns donationsfond, huvudböcker för åren 1953-1957 (5 band), verifikationer 1954-1957 (4 band) samt protokoll och verifikationer för 1945 (1 band). (Acc.nr. 9/1969).

De handlingar som saknas i Patriotiska Sällskapets arkiv torde delvis ha förstörts vid en vindsbrand i början av 1920-talet.

Stockholm i januari 1969
Carin BedoireArkivförteckningen har registrerats i arkis i december 2009 och samtidigt har enstaka volymer tillkommit.
Enligt den äldre förteckningen förvaras huvudböcker och verifikationer efter 1955, kassaböcker från 1948 och framåt samt diarier över ansökningar efter 1946 hos KPS.
Ett digitalt sökregister över personer som tilldelats medalj mellan åren 1900-1941 finns tillgängligt via SVAR.

Arninge 2009-12-08
Christine Sundby
arkivarie

Kontroll

Skapad2009-12-07 10:53:32
Senast ändrad2019-01-09 13:26:30

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter