Måndag den 17 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Solna tingsrätt


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/2324
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/mFgkHza7fYNROyLrdmzlOV
ExtraID2324
Datering
19712007(Tidsomfång)
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen, Kungsklippan)
Arkivbildare/upphov
Solna tingsrätt (1971)
Kategori: . Domstolar

Innehåll

ArkivhistorikTingsrättens organisation och arbetsuppgifter

Tingsrätten bildades vid den s.k. tingsrättsreformen den 1 januari 1971. Tingsrätten omfattar Solna, Sundbyberg och Ekerö kommuner. Till tingsrätten är knuten en inskrivningsmyndighet, vilket bildar eget arkiv.

Tingsrättens huvuduppgift är rättsskipning, vartill knutits vissa uppgifter av rent rättsvårdande karaktär. För rättsskipningen och den del av rättsvården som handläggs som domstolsärenden är tingsrätten indelad i rotlar, var och en med en domare som ansvarig. Övriga funktioner fördelas på skilda enheter, även dessa med en domare som ytters ansvarig. Den närmare inledningen framgår av tingsrättens arbetsordning.

Rättsskipningen är inriktad på brottmål och tvistemål. Verksamheten regleras främst av rättegångsbalken jämte processuella bestämmelser i äktenskaps- och föräldrabalkarna.

Till utgången av 1991 förekom härjämte en särskild summarisk process (lagsökning, betalningsföreläggande, handräckning).

Rättsvården avser ett stort antal ärenden av skiftande karaktär, nämligen

- domstolsärenden, se närmare lag (1946:807) om handläggning härav. Fråga är om t.ex. adoption och dödande av förkomna handlingar.

- Bouppteckningsärenden enligt närmare bestämmelser i ärvdabalken; se även 26 § protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna beträffande de s.k. boupptecknings- och avhandlingsprotokollen

- konkurs- och ackordsärenden, samt

- ärenden rörande borgerlig vigsel.

Till utgången av juni 1995 förekom härtill förmynderskapsärenden enligt närmare bestämmelser i föräldrabalken. Ärendetypen utgick den 1 juli 1995, då huvuddelen av funktionerna överfördes till överförmyndarna och länsstyrelsen; tingsrättens kvarvarande befattning med förmynderskapsfrågor handläggs därefter som domstolsärenden.

Vid tingsrätten förekommer därtill en administrativ enhet och ett kassakontor. Den administrativa verksamheten regleras närmare i förordningen (1979:572) med tingsrättsinstruktion.

Den till tingsrätten knutna inskrivningsmyndigheten bildar eget arkiv, vilket dock förvaltas av tingsrätten, jfr. ovan. Sedan den 1 maj 1985 för myndigheten inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling.

Sambandet mellan tingsrättens arbetsuppgifter och viktigare handlingar och ärendeslag

Handlingar i den rättsskipande verksamheten registreras som brottmål eller tvistemål, B-mål, T-mål. Alla handlingar i ett mål förs samman till en akt. En akt innehåller dels handlingar som kommit in till tingsrätten dels handlingar som upprättats vid tingsrätten. Inkomna handlingar är t.ex. stämningsansökningar och andra skrifter från parterna. Även handlingar från andra från andra myndigheter förekommer, t.ex. i brottmålen, förundersökningsprotokoll och utdrag ur kriminalregister. Upprättade handlingar är t.ex. protokoll, kallelser och föreläggande av olika slag samt tingsrättens dom eller beslut.

För tvistemål och brottmål samt flertalet typer av ärenden finns kronologiska dagböcker resp. förteckningar. Även namnregister förekommer i viss omfattning. Förmynderskapen registrerades härutöver i en särskild förmynderskapsbok till utgången av juni 1995, då den avslutades. Domar och särskilt uppsatta beslut (jämte utslag i lagsöknings- och handräckningsmål) inbinds årligen i särskilda domböcker (motsvarande).

Inkomna bouppteckningar sammanförs i en särskild serie i kronologisk ordning med utgångspunkt från dag för inregistreringen.
Rutinerna för registrering av mål och domstolsärenden ändrades radikalt i samband med att ett nytt databaserat målhanteringssystem, MÅHS infördes vid tingsrätten september 1997.

Sökingångar i arkiven

Arkivhandlingarna ordnas systematiskt i en arkivförteckning. Denna kompletteras med ett sakregister över förekommande typer av handlingar. Vidare finns kronologiska dagböcker och namnregister över samtliga mål och flertalet ärendetyper; såvitt avser brottmålen utgallras dock namnregistren efter ca två år.

Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess

Tingsrättens arkivhandlingar är, med ett fåtal undantag, offentliga. Sekretessbelagt material förvaras i förekommande fall i ett tillslutet kuvert i respektive akt.

Domar och diarier är med ett fåtal undantag offentliga.

Gallringsregler

Gallring i arkivet sker med stöd av Riksarkivets beslut samt av tingsrätten med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6). Förekommande beslut finns antecknade för varje arkivserie för sig i resp. förteckningsingress. Gallringsfristen är i normalfallet 10 år. Även kortare frister förekommer dock, t.ex. för namnregistren i brottmål, vilka gallras ca två år efter resp. mål avgjorts, jfr. ovan. I övriga omfattar utgallringen främst delar av aktbestånden jämte vissa administrativa handlingar.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Stockholms län

Kontroll

Skapad2012-01-09 08:24:08
Senast ändrad2016-11-03 12:40:20

Nyheter

den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


den 19 maj 2020
Domboksregister för Västra härad, Jönköpings län
Registret är uppdaterat med ca 20 500 poster för ...


Tidigare nyheter