bild
Arkiv

Axel Lagrelius samling


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0819
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/z9QolTmRKYD9jEV1vzMWA5
Omfång
7,9 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/14848

Förteckning 819

Förteckning

över

Axel Lagrelii samling
Inledning (äldre form)I en i juni 1939 daterad förteckning över Axel Lagrelii samling skriver Nils Staf: "Den samling av handlingar, som överintendenten Axel Lagrelius sammanbragt, härstammar till sina äldsta delar från slutet av 1870-talet. Huvudparten av handlingarna består av brev från svenska och utländska brevskrivare; därjämte ingå i samlingen koncept, dagböcker, räkenskaper samt åtskilliga andra handlingar. Vid utfärdandet av skrivelser torde icke heller regelbundet koncept ha tagits. I det skick, som de nu finnas bevarade, fördela de sig också tämligen ojämnt över den period, som de omfatta.

Dagböckerna utgör däremot en mycket ståtlig serie. De äldsta dagboksanteckningarna hänföra sig till 1878. Ännu under 1880- och 1890-talen samt första årtiondet på 1900-talet har Lagrelius synbarligen icke fört dagbok med någon större regelbundenhet. Men fr.o.m. 1910 flyta av allt att döma anteckningarna i dagböckerna utan några anmärkningsvärda avbrott. Vid sidan av dessa dagböcker har Lagrelius också fört dagböcker över sina resor.

Såsom ovan nämnts utgör breven till Lagrelius huvudbeståndsdelen i samlingen. Här avspeglar sig också framför allt arten av och mångfalden i den verksamhet, som han under skilda perioder av sitt liv bedrivit. Ett överflödande stort antal brev vittnar sålunda om hans utomordentliga stora intresse för vetenskaplig forskning. Kvantitativt sett stå i detta avseende breven från professor J.G. Andersson i främsta ledet. De härröra till övervägande delen från dennes vistelse i Kina under skilda perioder. Breven lämna självfallet utförliga redogörelser för det omfattande forskningsarbete, som J.G. Andersson bedrivit ute i Kina samt för de inre förhållandena i nämnda land, men de meddela också många drag av utpräglat personligt karaktär. I förbigående kan nämnas, att även breven från de svenska ministrarna i Peking - C. Bonde och O. Ewerlöf - innehålla skildringar om de inrikespolitiska förhållandena i Kina.

Även sedan J.G. Andersson blivit bofast i Stockholm såsom föreståndare för Östasiatiska samlingarne ha förbindelserna mellan honom och Lagrelius i icke ringa mån upprätthållits genom brevväxling. Breven från denna senare tidsperiod avhandla helt naturligtvis huvudsakligen frågor, som äga samband med organiserandet och förvaltningen av de östasiatiska samlingarne. I sammanhang med brev från J.G. Andersson böra lämpligen omnämnas handlingarna rörande Kinakommittén och de östasiatiska samlingarna, som i viss mån kunna sägas komplettera bilden av det forskningsarbete, som avspeglas i breven. Dessa handlingar bilda tillsammans en ganska homogen serie och bestå dels av brev i avskrift från J.G. Andersson till särskilda personer (H.K.H. Kronprins Gustav Adolf, riksantikvarie S. Curman, fil.dokt. Sven Hedin, professor B. Karlgren, Wong Won-Hao) dels av rapporter till Kinakommittén och av rapporter från Karlbeckskonsortiet, dels slutligen av diverse handlingar. Visserligen är det att antaga att de brev, som J.G. Andersson tillställt de ovan nämnda personerna befinna sig i mottagarnas ägo, men då de här torde vara relativt fullständigt bevarade, har en utgallring av dem icke ansetts vara välbetänkt. Överhuvud taget har det synts angeläget att icke splittra denna serie utan sammanhålla den som en enhet. De handlingar, som på detta sätt sammanförts, ha nämligen mycket att berätta om Kinakommitténs arbete och upporganiserandet av de östasiatiska samlingarna.

En annan forskningsgren, på vilken Axel Lagrelius offrat mycket uppmärksamhet och omsorg, är den geografiska forskningen. Genom sin dagliga borgerliga gärning kom han nämligen i omedelbar kontakt med företrädarna för denna och närbesläktade vetenskaper. Brev från Hans W:son Ahlmann, E.W. Dahlgren, Gerard och Sten De Geer, Sven Hedin, A.G. Högbom, N.G. Hörner, Alf Nathorst, Helge Nelson, A.E. Thörnebohm äro i hög grad ägnade att belysa den intresseriktning, som utmärkt Axel Lagrelius. Bland utlänska brevskrivare i samma genre må nämnas Gunnar Horn, Oslo, Lauge Koch, Köpenhanm, Yngvar Nielsen, Kristiania, Albrecht Penck, Berlin, V. Tanner, Helsingfors m.fl. Ett rätt stort antal brev föreligger från Professor A. Wiman i Uppsala. De äro av särskilt intresse, då de göra det möjligt att följa den paleontologiska institutionens i Uppsala tillväxt och utveckling.

En betydelsefull del av handlingar, som ingå i Lagrelius' samling, äro de, som finnas bevarade om sydpolsexpeditionen 1901. Här kan man sålunda återfinna brev från expeditionens ledare Otto Nordenskjöld samt från en av deltagarna, den redan omnämnde J.G. Andersson. Med Otto Nordenskjöld stod Lagrelius sedan alltjämt i förbindelse.

Tilläggsleverans 28/9 1981. Acc.nr 61 b
Inordnad och förtecknad 1984 av Gun Jansson (C III: 8-9 och F: 4-11).

Fortsättning se den manuella förteckningen.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2020-04-07 09:23:22

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter