bild
Arkiv

Botkyrka kyrkliga samfällighet


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/2476
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ScypJOGY7YD3T0cfDtXHn4
ExtraID2476
Omfång
19,5 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Botkyrka kyrkliga samfällighet

Innehåll

ArkivhistorikBOTKYRKA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Organisation och historik:
Botkyrka församling i Botkyrka kommun söder om Stockholm har funnits sedan medeltiden. Socknen fick sitt namn från S:t Botvids som omkring år 1100 blev mördad utanför Nyköping. En träkyrka byggdes senare på platsen där Botvid begravdes. År 1176 ersattes den av den stenkyrka som fortfarande står kvar. Botvid var född på Hammarby gård som blev prästgård fr.o.m. 1100-talet. Den var kvar i församlingens ägor fram till 1990-talet.

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet utgjorde församlingen pastorat tillsammans med Salems församling inom Strängnäs stift. Det upplöstes 1939 och Botkyrka församling blev i stället ett enförsamlingspastorat fram till 1973. Tumba var dock ett eget kyrkobokföringsdistrikt under perioden 1939-1960. Församlingen delades 1974-01-01 i två församlingar: Botkyrka församling och Tumba församling. Dessa bildade tillsammans den icke-totala pastorat-samfälligheten Botkyrka kyrkliga samfällighet. 1992.01-01 delades Tumba församling i Tumba församling och Tulinge församling. Dessa hade gemensam kyrkoherde och bildade tillsammans flerförsamlingspastorat Tumba-Tullinge inom Botkyrka kyrkliga samfällighet. De tre församlingarna ingick i Huddinge-Botkyrka kontrakt.

Inom samfälligheten fanns i slutet av 1990-talet fem kyrkor: Botkyrka k:a, Norsborgs k:a, Alby k:a, Tumba k:a och Tullinge k:a. Fr.o.m. 1992 hade församlingarna också verksamhet i Ängskyrkan tillsammans med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS). Pastorsexpeditionen i Tumba-Tullinge pastorat och samfällighets kansli hade fr.o.m. mitten av 1970-talet sina lokaler i gamla kommunalhuset i Tumba.

Beslutande organ:
Under perioden 1974-1999 hade samfälligheten följande beslutande organ:
Kyrkofullmäktige
Samfällda kyrkorådet (utsett av kyrkofullmäktige)
Kyrkogårdsnämnden (fr.o.m. 1989 kyrkogårds- och fastighetsnämnden
Lönenämnden 1974
Personalnämnden 1974-1992
Informationskommittén 1977-1997
Fastighetsnämnden 1975-1988 (1974 byggnadskommittén)
Kommittén för Lilla Dalens begravningsplats 1985-1986
Förhandlingsdelegationen 1992-1999 (gemensam förvaltning med EFS)
Stiftelsen Ängskyrkan 1992-1999 (gemensam förvaltning med EFS)

Under perioden 1974-1999 hade församlingarna följande beslutande organ:
Kyrkorådet i Botkyrka församling (direktval)
Kyrkorådet i Tumba församling (direktval)
Indelningsdelegerades 1990-1991
Tillsättningsnämnden 1992-1998
Kyrkorådet i Tullinge församling fr.o.m. 1992 (direktval)

Arbetsuppgifter:
Viktiga uppgifter för samfälligheten var:
Anskaffande och underhåll av byggnader och lös egendom för kyrkliga ändamål (inventarier).
Anläggande och underhåll av begravningsplatser.
Personaladministration.
Ekonomi.

Dessa uppgifter dokumenterades bl.a. i följande viktiga handlingsslag:
Kyrkokommunala protokoll, protokoll från nämnder, förhandlingsprotokoll.
Kommittéer och anställningsdossierer i diariet.
Gravböcker och gravregister
Personakter.
Räkenskaper (huvud- och grundbokföring, budgetar och bokslut med bilagor).

Församlingen ansvarade för gudstjänster med musikverksamhet, diakoni, undervisning och mission (nationellt och internationellt). De skötte också folk- och kyrkobokföringen inom respektive område. Dessa uppgifter dokumenterades bl.a. i kyrkotillhörighetsregister, ministerialböcker, kyrkokommunala protokoll, kollektböcker, församlingstidning (förtecknad i samfällighetens arkiv, verksamhetsberättelser och deltagarstatistik.

Församlingsarkiven innehåller även äldre arkivserier med forskningsintresse. Hit hör handlingar från det kommunala skolväsendet, inventarieböcker, handlingar angående fonder, donationer och gåvor samt ämbetsberättelser. En del serier innehåller handlingar från början av 1800-talet.

Arkivansvarig på samfälligheten var kanslisekreteraren(enligt arkivreglementet). De båda kyrkoherdarna var ansvariga för utlämnandet av uppgifter ur folk- och kyrkobokföringsregiser. Kyrkorådet hade enligt kyrkolagen ansvar för sina egna handlingar (t.ex. kyrkorådets protokoll).

Arkivbestånd och sökingångar:
I samband med ordnings- och förteckningsarbetet 2005-2006 upprättades en ny arkivförteckning över både samfällighetens och församlingarnas handlingar (även Tumba och Tullinges församlingar som tidigare varit oförtecknade). Botkyrka gamla och nya församlingar sammanförs där till en enhet. Seriestrukturen i arkivbildningsplanen modifieras delvis därför att den även innehåller gallringsbara serier och i syfte att öka sökbarheten. Beståndet av ritningar är till största delen förtecknad i samfällighetens arkivförteckning med hänvisningar från respektive församling.

Handlingar från föreningar och motsvarande har förtecknats på avdelningen P i församlingsarkiven. Inga handlingar från kontraktprostmyndigheten finns i arkivet.

Handlingarna kan sökas via kronologiska skrivelsediarier och ärenderegister (kronologiska eller sorterade på diarieklasser) i serierna C1 och för C2. Före 1970 lades handlingarna kronologiskt som bilagor till kyrkorådets och kyrkofullmäktiges protokoll.

Gallring:
Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagorna till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Sekretess:
Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.

1999-12-31 skildes Svenska kyrkan från Staten och detta innebar att hela arkivet måste avslutas och nybildas fr.o.m. 2000-01-01.

Arkivbeskrivningen reviderad och kompletterad av arkivarie Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2022-09-28

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Ritningar och kartor (SE/SSA/6006/O)
Se-hänvisning från: Kartor och ritningar (SE/SSA/6031/O)

Kontroll

Skapad2003-08-25 00:00:00
Senast ändrad2022-09-28 09:32:43

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter