Sökregistret är en ingång i beståndet "Skrivelser till Kungl. Maj:t", som innehåller skrivelser till regeringen från myndigheter eller enskilda. Registret omfattar perioden omkring 1640–1840.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Registret omfattar de flesta av serierna och upptar datum, namn på personer som nämns i eller som undertecknat skrivelser som ingår i akterna, i vissa fall ärendemening, vad ärendet handlar om. Den topografiska delen av registret upptar ortnamn som nämns i akterna. Du kan beställa kopior  av hela eller delat av ärendet.

Skrivelserna kan vara enskildas och gruppers klagomål, ofta på lägre instansers beslut om till exempel byggnadsärenden, skatter, tjänstetillsättningar och så vidare. Det kan också vara rapporter av olika slag från ämbetsmän.

Vilken är källan?

Skrivelser till Kungl. Maj:t, som innehåller skrivelser till regeringen från myndigheter eller enskilda från tiden före 1840. Skrivelserna i sin tur har remitterats till en eller flera myndigheter för yttrande. Dessa yttranden tillsammans med de ursprungliga skrivelserna bildade akter som kom att bilda ett eget arkivbestånd inom det kungliga kansliet. Akterna har sorterats i serier efter den remissinstans (myndighet) som yttrat sig i ärendet. Inom varje serie är ordningen kronologisk efter ankomstdatum.

Kungliga beslut som utgör svar på skrivelserna till Kungl. Maj: t återfinns i Riksregistraturet (–1718) samt i statsexpeditionernas protokollserier och serier av koncept och registratur (1719–1840) men inte i de ovan omtalade akterna i Skrivelser till Kungl. Maj:t. Beslutsdatum anges ofta på den inkommande skrivelsen.

Observera att skrivelser till Kungl. Maj: t som rör justitieärenden handlades av Nedre Justitierevisionen och ska sökas i det arkivet, förvarat i Riksarkivet. Samlingen "Skrivelser till Kungl. Maj:t" ska inte förväxlas med samlingen "Skrivelser till Konungen".