Tillbaka

Per G A Hierta

Start

Per G A Hierta

Boksamlare

6 Hierta, Per Gustaf Abraham, brorson till H 5, f 25 okt 1864 i Främmestad, Skar, d 22 juli 1924 där. Föräldrar: lantbrukaren Per Alfred H o Maria Dorothea Nordström. Mogenhetsex i Sthlm vt 83, inskr vid UU ht 83, FK där 14 dec 86, extra elev vid Ultuna lantbruksinst 87, förvaltare på Främmestad 89, nämndeman i Viste hd, Skar, 03, led av Skaraborgs läns landsting 12, ägare till Främmestad 12. — Boksamlare.

G 27 sept 94 i Sollentuna, Sth, m frih Sigrid Gustava Reinholdina Rudbeck, f 31 jan 73 där, d 10 aug 55 i Sthlm, Engelbr, dtr till hovmarskalken frih Reinhold Ture Gustaf Carl Gabriel R o frih Ida v Essen.

Per H förtjänar främst att ihågkommas som boksamlare. Huvudparten av hans inkunabelsamling, nära 300 nr, skänktes 1911 till KB av dr Otto Smith och utgör en femtedel av bibliotekets bestånd av paleografer. En representativ samling av H ihopbragta bokband, framför allt från renässansen, bildar stommen i Röhsska konstslöjdmuseets bandsamling, dit den donerades av Hjalmar Wijk 1915. En på sällsyntheter rik samling tyska reformationstryck med viktiga Lutherupplagor och intressanta renässansprovenienser förvärvades 1953 av UUB med bidrag av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse från Otto Smiths arvingar. Försäljningen av dessa specialsamlingar räddade ett oerhört värdefullt bokbestånd till landets offentliga institutioner — som boksamlare hade H för vana att ofta byta böcker tillbaka till utlandet mot nya förvärv. På senare år koncentrerade sig H på att samla skandinaviska tryck från renässans och barock. Resultatet blev en kollektion utan motstycke, som försåldes på auktion hos antikvariatet Björck & Börjesson i okt—nov 1932. I inledningen till den instruktiva katalogen nr 272 karakteriseras H:s insats på dessa områden. Hans betydelse som inkunabelsamlare har flera gånger tecknats av Collijn.

H:s grundliga kunskaper och förtrogenhet med äldre och nyutkomna auktionskataloger var en förutsättning för de lysande resultat han uppnådde — särskilt märkliga som de genomfördes, innan flera av de stora utländska inkunabelkatalogerna utkommit och före Collijns Sveriges bibliografi. Med Collijn och svågrarna Johannes och Gustaf Rudbeck samt många andra bokhistoriker under höll H en lika livlig som lärd brevväxling. Frikostigt delgav han dem sina fynd och uppslag, och hans förvärv blev ofta forskningsmaterial för deras författarskap. "Det är att 'hitta' som är så roligt — att 'ha' är ej alls så mycket nöje med" skrev han till Gustaf Rudbeck 1917, när han stegrade sig för den offentlighet som riksbibliotekarien Collijn gett åt en bokdonation till KB. Dit skänkte han senare också det enastående förvärv, som krönte hans 35-åriga bokjakt, inköpet på Fairfax-Murray-auktionen i London 1917 av ett av de 16 på pergament tryckta exemplaren av Birgittas Revelationer (1492), av vilka fem nu är kända.

Sina ingående bokhistoriska kunskaper publicerade H i en rad uppsatser i facktidskrifter som Meddelanden från Sv boktryckareföreningen och Waldemar Zachrissons Boktryckerikalender — en del av dessa omtrycktes i festskriften Ex Bibliotheca Fræmmestadiensi (1914). Genom H:s samlarinsats kan bokhistorikern i sv samlingar studera originalvolymer av en ansenlig rad av den tryckta europeiska bokkulturens yppersta alster både i fråga om texter, illustrationer och band, inte minst sådana som tillhört drottning Kristina, vilka på grund av sin dyrbarhet aldrig kunnat anskaffas för offentliga medel. Hans namn fogar sig naturligt in i raden av Sveriges största samlare, som 1900-talets värdiga motsvarighet till 1700-talets Carl Gustaf Tessin och 1600-talets Magnus Gabriel De la Gardie.

Sten G Lindberg


Svenskt biografiskt lexikon