Tillbaka

Falkenholm, släkt

Start

Falkenholm, släkt

Falkenholm, släkt från Norrköping. Klockaren i S:t Olai församling i Norrköping Andreas Gregorius Falck (f. omkr. 1673, d. 30 mars 1734) var gift tre gånger. Samtliga hans barn antogo namnet Falkenholm. A. G. Falcks son i första giftet Christoffer F. (f. omkr. 1703, troligen i Norrköping, d. 1 (ej 7) april, begr. 4 april 1750 i Stockholm, Maria), tjänstgjorde som hovrättsadvokat i Stockholm och drev även en silkesväverifabrik där. Jonas F. (d. 11 juli 1740), son i A. G. F:s andra gifte, blev efter hovrättstjänstgöring landssekreterare i Hallands län. A. G. F:s son i tredje giftet med Apollonia Rudberg Johan Jacob F. (f. 1729, d. 1789) etablerade sig som färgare i kvadraten Berget vid V. Kungsgatan i Norrköping. Dennes äldste son Anders F. (d. 1793) slog sig fram inom färgeribranschen, medan andre sonen Jonas Fredrik F. (d. 1807) blev bryggare i hemstaden och slutade som ålderman i bryggarämbetet. I sitt första gifte med Anna Catharina Rehnberg, änka efter bryggaråldermannen Petter Götberg, blev J. F. F. fader till överinspektören vid tullen, den kände musikern Jonas F. (se nedan). Dennes syster blev moder till klädesfabrikören, godsägaren och riksdagsmannen Isak Jonas Asklöf. Carl Fredrik F. (f. 1805, d. 1855), Jonas F:s halvbror, förvärvade fastighet i kvadraten Kroken i Trångsundsområdet i Norrköping. Han började såsom färgare men öppnade senare klädesfabrik. Den sistnämnda sysselsatte 1850 ett tjugotal arbetare och nådde ett tillverkningsvärde av inemot 60,000 rdr bko. Dessutom drev han en tidvis ganska omfattande handelsrörelse. En av hans söner Carl Jonas F. (f. 1836, d. 1876) blev 1869 fil. dr och amanuens vid Universitetsbiblioteket i Uppsala.

Ytterligare två av Johan Jacob F: s söner kommo att intaga en bemärkt plats inom Norrköpings hantverkskretsar. Christian F. (f. 1765, d. 1836) övertog faderns färgeri i kvadraten Berget och öppnade som så många kolleger inom färgareyrket en liten klädesfabrik, privilegierad 1801. Efter tio års verksamhet nådde den med fyra anställda ett tillverkningsvärde på något över 10,000 rdr bko. Hans bägge äktenskap voro barnlösa. Yngste brodern Abraham F. (f. 1767, d. 1818) etablerade sig såsom bryggare i kvadraten Krukan i Norra kvarteret, men nådde icke samma framgång som sin äldre broder Jonas Fredrik. Även A. F. dog barnlös. – Namnet F. förekommer även på andra håll, t. ex. hos en släkt i Västergötland, se Sjöström, Göteborgs nation i Lund (1907).

Björn Helmfrid.


Svenskt biografiskt lexikon