Tillbaka

Burman, släkt

Start

Burman, släkt

Burman, släkt, som i den genealogiska litteraturen uppgives härstamma från släkten Bure från Skellefteå (se ovan). Med säkerhet kan den ledas tillbaka till en Olof Jonsson Bure, som levde i slutet av 1500-talet och vars tre söner Jakob, Björn och Carl kallade sig Burman, vilket namn redan förut upptagits av faderns farbroder, fogden över Lappmarken Anders Olofsson Burman, och bars av deras syssling, slottsfogden i Stockholm Olof Burman. Den nämnde Björn B., som blev sockenskrivare och gästgivare i Skellefteå, var fader till A) kyrkoherden i Bygdeå Lars B. (f. 1607, f 1686), stamfader för en Stockholmsgren och en äldre Jämtlandsgren av släkten, B) borgaren i Piteå Anders B., vars son var kyrkoherden i Landskrona Eric Burmark, och C) bonden Olof B. i Hjoggböle. Till A) kyrkoherde Lars B:s släktgren höra hans söner kyrkoherden i Bygdeå Jakob B. (f. 1652, d. 1726), vilken blev fader till professorn Eric B. (se nedan 1), och kyrkoherden i Offerdal Abraham B. (f. 1656, d. 1737), farfader till bergmästaren Abraham Wilhelm B. (f. 1728, d. 1791) — fader till lektorn Fale B. (se nedan 2) — och till lantmätaren i Jämtland Lars B. (f. 1732, d. 1790), vars dotter Susanna Magdalena B. (f. 1774, d. 1848) genom sitt gifte med bruksförvaltaren på Gustavs- och Karlbergs kopparverk Christian Aspgren (f. 1764, d. 1833) blev stammoder för den Aspgrenska släktgrenen, i det att deras yngste son Eric Christiansson B. (f. 1814, d. 1903), som blev kapten och förste lantmätare i Jämtlands län, antog moderns namn. Son till honom var redaktören Agathon Wilhelm B. (se nedan 5). — Bland C) bonden Olof B:s i Hjoggböle ättlingar märkas hans sonsöner a) borgaren i Piteå Petter B., vars son Eric B. överflyttade till Finland och blev stamfader för en finländsk gren av släkten, till vilken hörde överstelöjtnanten Johan Jacob B. (se nedan 3), samt b) handlanden i Piteå Jöns B. (d. 1730), som blev stamfader för en ännu levande svensk släktgren, till vilken hör Jöns B: s ättling i sjätte led, professorn Erik Olof B. (se nedan 4).Svenskt biografiskt lexikon