Tillbaka

Jonas Arnell

Start

Jonas Arnell

Biskop

1. Jonas Arnell, f. 29 juni 1642 i Hudiksvall, d 12 nov. 1707 i Karlstad. Föräldrar: handlanden och rådmannen Lars Jonsson och Karin Eriksdotter (av Tresk-släkten). Efter åtta års studier i Hudiksvalls skola student i Uppsala 16 okt. 1658; informator för J. Schefferus' söner Johan, Henrik och Peter 1662–67, för G. Posses söner Knut och Leonard 1667–77 samt tillika från 1671 för Axel Sparre; disp. 23 juni 1671 (De re annonaria, pres. J. Schefferus) och 3 dec. 1672 (De duellis, pres. K. Arrhenius); fil. magister 12 dec. 1672; företog tillsammans med sina disciplar Axel Sparre och Leonard Posse studieresor till Holland, England, Frankrike, Tyskland och Danmark 1677–80; återtog efter hemkomsten undervisningen för bröderna Knut och Leonard Posse samt Axel Sparre. Valdes efter predikan i Maria kyrka nästan enhälligt till kyrkoherde i Maria Magdalena församling i Stockholm 2 juni 1681 (ej 1682, som protokollet s. 61 med uppenbar felskrivning anger); erhöll K. fullmakt 5 juli s. å.; tog säte såsom assessor i Stockholms stads konsistorium 22 febr. 1682; superintendent i Karlstad 16 dec. 1704; tillträdde i maj 1706.

Gift 26 juni 1683 med ärkebiskopen Olof Svebilius' dotter Helena Svebilia, adlad Adlerberg, f. 18 nov. 1666, d 24 mars 1743.

A. säges redan före sin prästvigning hava gjort sig vida bekant för »sina härliga och ljuvliga ämbetsgåvor». I Stockholm framträdde han såsom en kraftfull och nitisk kyrkoherde, en oförskräckt nitälskare mot inrotade kyrkomissbruk, en god, evangelisk predikant och själasörjare samt befrämjare av skolväsendet. Även i konsistoriet synes han hava fyllt sin plats med heder. Hans verksamhet under den korta superintendentstiden i Karlstad präglades av samma egenskaper som hans tjänstgöring i Stockholm. Ett synnerligen vackert epitafium finnes över A. i Stora Kils kyrka i Värmland.

E. Lundström.


Svenskt biografiskt lexikon