SDHK-nr: 11301

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1378  september  8
Utfärdandeort
Raseborg 
Innehåll

Tord Bonde erkänner i öppet brev att han av Nils Kettilsson och dennes hustru Kristina Jonsdotter mottagit 13 öresland jord i Norsa i Norrsunda socken, 13 öresland jord i Skalmsta i Skånela socken, 12 öresland jord i Norrby i Vidbo socken, 9 öresland jord i Bergby i samma socken och 4 ½ örtugland jord i Räfsta i S:t Olofs socken i Sigtuna som ersättning för en skuld på 150 mark lödigt silver. Egendomarna har upplåtits i enlighet med landslagen, och Tord har makarnas öppna brev (DS nr 9337) därpå. Han överlåter nu egen­domarna till sin hustru Ramborg. För den händelse Ramborg barnlös överlever sin make ska dessa egendomar vara hennes. Om hon däremot avlider barnlös före sin make återgår de, utan möjlighet till återköp, till Nils Kettilsson och hans hustru Kristina, för den stora kärlek och välvilja som de visat utfärdaren och som han ännu hoppas på.

Utfärdaren beseglar tillsammans med riddaren Erengisle Nilsson.

Språk

svenska

Källor
 • Original: or. perg. RA 0101 bilder
 • Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 52 fol. 22v (reg)
 • Eftermedeltida regest/notis: Reg.: Förteckning 1561 över Gustaf Johanssons (Tre Rosor) jordebrev, U 303 fol. 22, KB
Brevtext

Alla the mæn som thætta breff høra elles see helsar jac Thord Bonde æwerdelika medh warom Herra ‧ Kennis jac mik medh thesso mino nærwarande opno breffwe wpburit hafwa aff ærliken man Niclis Kætilsson oc aff hans hustru ‧ hustru Cristine Jowansdottira all thesson godzen som her æpte næpmnasb swa som j ‧ Norusum ‧ j ‧ Norsundasokn thrætton ørisland jord ‧ jtem ‧ j ‧ Skanalda sokn ‧ j ‧ Skalmistomc thrætton orisland jord ‧ jtem ‧ j ‧ Witerbo­hærathe sokn ‧ j ‧ Norbẏ tolf ørisland jord d‑jtem ‧ j ‧ the‑d samw soknæne ‧ j ‧ Bærgbẏ ‧ nio ‧ orisland jord ‧ e‑jtem ‧ j ‧ sancta‑e Olaffsokn ‧ j ‧ Siktunom ‧ j ‧ Ræfsta half fæmte ørtogland jord ‧ fore fæmtighi oc hundratha lødhoga marker lødhugt silfwir som the aff rætto skuld mik skyldogha waro ‧ hwilken godz ‧ the mik oc minom arfwm ‧ medh ræt oc landz laghum wplathit hafwa som jac bægias thera wpna breff1 wpaa hafwir. Hwilken godz jac gifwir minne ælskælika hustrw Ramborghe ‧ j ‧ swa matho at plaghir os Gud swa at hon æpte mik lifwir barna løøs tha skulu the godzen henna wara oc henna arfwa ‧ oc oqwald oc ohindrat fore minom arfwm. Jtem kan thæt oc swa wara som Gudh forbiudhe at hon før fran faldir en iak ‧ oc skilioms wi barnaløøs aat tha gifwir iac all the fornæmda ‧ godzen ærlikom manne Nicliss Kætilsson oc hans husfru ‧ hustru Cristine oc thera arfwm til æwerdelikæ ægho ‧ wthan all athirløsn aff minom arfwm fore thera storan kærleek oc dygd the mik giort hafwa oc jac æn til thera hopas ‧ Til hwilkens vitnisbyrdh tha bedhis iac ærliks mans jnsigle herra Æringisla Niclissons ‧ riddara ‧ medh mino æghno ‧ fore thetta breff ‧ Scriptum Rasaborgis anno Domini ‧ Mº cccº ‧ lxxºoctauo ‧ jn Natiuitate ‧ beate Marie virginis gloriose ‧

Extratext

På baksidan: Noresiø oc Skalmestæ

Sigill

Sigill: nr 1 runt av ofärgat vax, diameter 2,8 cm, (heraldiskt sigill; jfr SMV II, s. 552): Tordon […]en; nr 2 runt av ofärgat vax, diameter 3,0 cm, (heraldiskt sigill; jfr SMV I, s. 23): + Eringisil Nicls : son.

Tryckt
Tryckt regest
  RPB 1368
  FMU 873
Faksimil
  J. Jaakkola, Suomen sydänkeskiaika. Itämaan synty ja vakiintuminen (1944), s. 443; Karis socken från forntiden till våra dagar 3 (1952), s. 142.
Litteratur och kommentar

Förtecknat 1561 i Tre rosors godsarkiv, tryckt i Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift II:8-9 (1908), s. 168.

Om Tord (Röriksson) Bonde se SRM s. 77 f.; angående hans verksamhet som hövitsman på Raseborg, Åbo och Viborg se B. Fritz, Hus, land och län 2 (1973), s. 139; och om hans hustru Ramborg Nilsdotter se H. Gillingstam, Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden (1952), s. 167 ff.

Om Tords svärfar Nils Kettilsson (Vasa) se Gillingstam, a.a., s. 158 ff. (detta brev nämnt s. 168 f.) och ÄSF II, s. 103 f., och dennes hustru Kristina Jonsdotter (Rickeby-ätten) se Gillingstam, a.a., s. 145 ff.

Om sigillanten Erengisle Nilsson (Hammerstaätten) se ÄSF I, s. 236.

Angående Skånela, se S. Rahmqvist, ”Skånela före Skånelaholm” i K. Sidén, Skånelaholm. Ett gods i Uppland (2008), s. 38.

Om Raseborg se Chr. Lovén, Borgar och befästningar i det medeltida Sverige (1996), s. 156-160.

För brevets tradering via Cecilia Stenbocks arkiv på Haga se L. Sjödin i MRA 1943, s. 58.

Jämför Nils Kettilssons brev 1376 9/10 (DS nr 9337) i vilket de här aktuella egendomarna säljs till Tord Bonde.

Jfr SDHK nr 10888

Senast ändrad

2015-06-09


 • a Punkten efter ordet otydlig.
 • b Så för väntat næmpnas.
 • c Sista bokstaven med överflödig punkt över första stapeln.
 • d‑d Hopskrivet.
 • e‑e Hopskrivet.
 • 1DS nr 9337.


Kommentera post/rapportera fel