Det är främst serien bouppteckningar för tiden 1700-tal till ca 1860 som finns digitala.

Bouppteckningar för åren 1980–2001 finns tillgängliga på plats i Riksarkivets läsesalar. Där har du möjlighet att söka på fritext, namn, personnummer, födelse- och dödsdatum, tingsrätt, dödförsamling, bouppteckningsnummer och året bouppteckningen inregistrerades vid tingsrätten.

Bouppteckningarna innehåller uppgifter om arvtagare och var de var bosatta vid tillfället för utredningens upprättande. Det framgår även vilka föremål, tillgångar och fordringar som fanns i ett hushåll.

Så här söker du

För delar av landet finns personregister som kan vara bra som hjälpmedel och ge grunduppgifter som gör det lättare att hitta i materialet. En del register finns sökbara i söktjänsten och del finns på cd i webbutiken.

I serien domböckerna kan man lättare hitta med hjälp av datum och årtal för en dom som kan stå i husförhörslängden. Där kan det finnas noterat att en person blivit dömd i rätten för t.ex. första resan stöld. En annan ingång till att hitta in i domböckerna är de s.k. Saköreslängderna.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Domstolsarkiv innehåller uppgifter om bland annat rättsprocesser, hur arv fördelades, personers privat- och arbetsliv, fastighetsaffärer och hur man handskats med sina ägodelar och sin ekonomi.

Nedan följer exempel på serier i ett domstolsarkiv och vad de kan innehålla.

AI: Domböcker

Huvudinnehåll är framförallt protokoll över brottmål och tvistemål. I de äldre domböckerna finns även syner, fastighetsförsäljningar, förordningar av olika slag och skulder.

AII: Småprotokoll

Innehåller uppbud, lagfarter, inteckningar, förmynderskap, testamenten och äktenskapsförord samt köp och försäljning av fast egendom.

A III: Syneprotokoll

Man utförde laga syner samt av- och tillträdessyner, för att kontrollera att man fullgjort sina skyldigheter gentemot myndigheten ifråga om byggnationer och anläggningar, t.ex. de som brukade krono- och frälsejord, soldattorp, väganläggningar m.m.

C VII: Saköreslängder

Innehåller bötfällda personer och vad de skulle betala i böter. Uppgifterna kan fungera som sökingång för att hitta personer i domböckerna. I de äldre domböckerna återfinns dessa uppgifter i slutet av varje dombok.

FII: Bouppteckningar

Bouppteckningarna innehåller uppgifter om arvtagare och var de var bosatta vid tillfället för utredningens upprättande. I bouppteckningar framgår vilka föremål, tillgångar och fordringar som fanns i ett hushåll. De började föras mer allmänt fr.o.m. 1734 års lag.

Vilken är källan?

Källan till de skannade handlingarna är arkiven från härads-, rådhus-, hovrätter och andra rätter. Originalarkiven förvaras hos landsarkiven och riksarkivet, de finns i många fall bevarade ända från 1500-talet.