Axel Oxenstiernas skrifter och brev

Axel Oxenstierna var svensk rikskansler från 1612 till 1654. Arkivet efter honom är Sveriges viktigaste sammanhållna källmaterial från tidig stormaktstid, ett forskningsmaterial av central betydelse för svensk och europeisk historia. Efter rikskanslerns död har arkivet mesta tiden förvarats på hans slott Tidö, innan det i två omgångar, 1848 och 1967, förvärvades av staten och överfördes till Riksarkivet. Trots diverse förluster och avsöndringar omfattar arkivet alltjämt ca 500 arkivvolymer. I Riksarkivet (Marieberg) ingår handlingarna i två bestånd, Oxenstiernska samlingen och Tidöarkivet.

Åtskilligt material finns också i svenska handskriftssamlingar utanför Riksarkivet, framför allt i Kungliga Biblioteket, Uppsala Universitetsbibliotek och Linköpings Stiftsbibliotek. Brev från Oxenstierna förvaras i många arkiv och bibliotek runtom i Europa.

Utgivningen av rikskanslerns skrifter och brevväxling började på 1880-talet och pågick med kortare eller längre uppehåll till 1977. Då hade sammanlagt 28 band publicerats i utgåvan Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling (AOSB), uppdelade på två avdelningar. Avdelning I, med femton band, omfattar en del historiska och politiska skrifter samt brev från Oxenstierna från tiden 1606–1636. Avdelning II, med tretton band, innehåller brev till rikskanslern från kung Gustav II Adolf och framstående personer inom riksstyrelsen, krigsmakten, kyrkan och näringslivet.

Utgivningen togs åter upp 1999 av Kungl Vitterhetsakademien i samarbete med Riksarkivet och pågick till 2018. Resultaten föreligger i form av en databas och åtta texteditioner.

Databasen innehåller cirka 6.400 poster, varav drygt 3.900 utgörs av brev från Axel Oxenstierna från tiden 1636–1654. Databasen omfattar följande material:

  • Axel Oxenstiernas brev och skrifter 1636–1654. I databasen redovisas samtliga idag kända brev, utkast, anteckningar och skrifter från tiden 1 juli 1636 t o m Axel Oxenstiernas död den 28 augusti 1654.
  • Brev som ingår i nedan nämnda texteditioner.
  • Supplement till de äldre delarna av editionen Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling (AOSB I:1-15 och AOSB II:1-12). Uppgifterna avser dels handlingar som på sin tid inte tagits med i AOSB, dels handlingar som publicerats på annat håll än i AOSB (t ex i serien Acta Pacis Westphalicae).

I databasen är handlingarna registrerade med vissa grunduppgifter (datum, ort, avsändarens eller mottagarens namn och titel/befattning, språk, handlingstyp) och med en sammanfattning av innehållet (regest). Därtill kommer uppgifter om förvaringsplats, litteratur och källeditioner.

Texteditionerna omfattar Axel Oxenstiernas brev från åren 1636-1654 (i urval), brev växlade mellan Axel Oxenstierna och drottning Kristina från tiden 1633–1654, brevväxlingen mellan Axel Oxenstierna och sonen Erik 1632-1654, brevväxlingen mellan Axel Oxenstierna och sonen Johan 1624-1642,  brev till Axel Oxenstierna från diplomaterna James Spens, Jan Rutgers och Carl Marinus samt brev från hovkansler Johan Adler Salvius.