Tillbaka

Behm, släkt

Start

Behm, släkt

Behm, släkt, vars förste med säkerhet kände stamfader är Jon Mickelsson, som 1631–35 var borgmästare i Gävle. Äldste son till honom var a) Daniel B., adlad Behmer 15 juni 1650 och slutligen hovråd (se denne). En annan son, b) handlanden och bergsmannen i Falun Lars B., vilken ägde större delen av gården Gruvriset i Falutrakten, blev farfars farfar till häradshövdingen i Jämtlands södra domsaga Johan Magnus B. (f. 1770, d. 1847), från vilken den s. k. Jämtlandsgrenen av släkten härstammar. Till denna räknas Johan Magnus B:s sonsons son intendenten Alarik B. (se nedan 2) och sonson vice häradshövdingen Ernst Herman B. (f. 1842, d. 1923), vilken äger och till en av länets främsta jordbruksgårdar upparbetat Sickelsjö i Närke samt såsom ledamot av första kammaren 1887–1911 intog en framskjuten ställning inom dess konservativa majoritet och från 1889 satt i konstitutionsutskottet. En annan sonson till Johan Magnus B., kronolänsmannen i Tännäs och sedermera i Hackås Johan Viktor Leonard B. (f. 1842, d. 1915), har utom nedannämnda släktbok utgivit topografiskt-historiska arbeten rörande Jämtland. Sonson, till Johan Magnus B. var jämväl lektorn i franska och engelska språken vid h. latinläroverket i Göteborg, fil. doktor Olof Peter (Pedro) B. (f. 1851, d. 1919), bekant som läroboksförfattare. Till en annan från den ovannämnde handlanden och bergsmannen Lars B. härstammande släktgren hör dennes sonsons sonsons sonson konstnären Wilhelm B. (se nedan 1). Söner till stamfadern borgmästaren Jon Mickelsson voro ytterligare c) bergmästaren i Öster- och Västerbergslagen, (titulär)assessorn Albrekt B. (f. på 1610-talet, d. 1679) samt d) faktorn vid gevärsfaktoriet i Söderhamn och, 1655–71, borgmästaren därstädes Hans B., vilka båda spelat en betydande roll för den uppländska bergverksindustriens expansion norrut under 1600-talets senare hälft. Den förre blev helt eller delvis ägare till bruken Hillevik, Hamrånge, Tolvfors och Forsbacka med Österby gruva samt Axmar, alla i Gästrikland, och var den, som först (1675) fäste uppmärksamheten på den för en bruksanläggning utmärkta lägenheten vid Söderforsen i Dalälven. En son till honom, löjtnanten Albrekt B., adlades 27 jan. 1693 med namnet de Behm för visad tapperhet i fransk krigstjänst och befordrades 1695 till kaptenlöjtnant men avled ogift och slöt assessorn Albrekt B:s ättegren på manslinjen; av assessorns fem döttrar blev Sara B. (f. 1666, d. 1696) gift med biskopen i Skara Jesper Svedberg och mor till Emanuel Swedenborg. Om Hans B:s verksamhet i Söderhamns stads och gevärsfaktoriets tjänst är föga bekant, men han bör även hågkommas som anläggare av Gnarps masugn och Ströms hammare i Hälsingland (privilegium 27 aug. 1672), varjämte hans änka 28 nov. 1676 erhöll privilegium på Arnöns masugn i Hälsingland. Han efterlämnade flera barn, men hans gren utslocknade redan med sonsonen faktorn och rådmannen i Gävle Hans B. (f. 1696, d 1734). — Angående ståthållaren Isak Behms förmodade samband med denna släkt se artikeln Isak Behm ovan.


Svenskt biografiskt lexikon