Tillbaka

Lilliestråle, släkt

Start

Lilliestråle, släkt

Lilliestråle, släkt, härstammande från superintendenten i Karlstad Ingemund Bröms (bd 6), vars barn 1756 adlades Liljestråle. Bland dem märkes lektorn i Strängnäs Gustaf Adolph Liljestråle (1716—73), den ene av de båda lektorer som stod på biskop Jacob Serenius' sida under de svåra misshälligheterna inom Strängnäs konsistorium omkr 1770. 1767 publicerade han — sannolikt inspirerad av biskopen — en skrift om prästerskapets rätt till tionde från adelns säterier. L var också verksam vid det på Serenius' initiativ igångsatta bibelöversättningsarbetet, utarbetade tillsammans med denne den 1773 av Gustav III fastställda instruktionen för bibelkommissionen o blev en av dess ledamöter men dog redan några veckor efter dess tillsättning. Hans bibelöversättningsms finns liksom hans ms i hebreisk filologi i Roggebiblioteket i Strängnäs. Hans sonsons son Fredrik Wilhelm Ingemund L (1840-1904) befordrades vid Svea hovrätt till assessor 1877 o blev expeditionschef i Finansdepartementet 1878, president i hovrätten över Skåne o Blekinge 1883 samt juris hedersdr 1900. Wilhelm L:s bror Nils Fredrik (Fritz) L (1851-1919) blev 1889 fil dr i historia efter disputation på en avhandling om riksdagarna 1609 o 1610. Han blev 1892 lektor i Sundsvall, där han var rektor 1908—16.

Gustaf Adolph L:s yngste bror, justitiekanslern Joachim Vilhelm Liliestråle (se nedan), var far till fd kanslisten i justitierevisionsexpeditionen, sedermera godsägaren på Låstad vid Strängnäs Ingemund Liliestråle (1764-1828), som tillhörde kretsen kring C F Pechlin. Efter mordet på Gustav III dömdes L av Högsta domstolen 1792 till fyra veckors fängelsestraff. Senare hörde han till den radikala adelsoppositionen på riksdagen år 1800 (Carlsson). Hans sondtr Hedvig (Hedda) Ulrika Vilhelmina Klingspor, f L (1837-1917) var gift med riksheraldikern Carl Arvid Klingspor (bd 21) o publicerade smärre skrifter o översättningar. Brorson till henne var Joachim Wilhelm Richard L (1876-1967). Joachim L blev, efter att ha varit skogsförvaltare o skogschef vid olika norrländska företag, skogschef vid Wifstavarfs ab 1911 o disponent där 1918 samt var 1921-48 VD vid samma företag, där han verkade för rationell skogsvård o tog initiativ till en 1944 anlagd boardfabrik. L var ordf i styrelsen för Indalsälvens m fl flottningsföreningar 1927—48, i Västernorrlands o Jämtlands läns handelskammare 1930—42 o i Sv cellulosaföreningen 1941—45. Som VD efterträddes han av sin son Wilhelm L (f 1913, d 1990).

H G-m


Svenskt biografiskt lexikon