Tillbaka

Klercker, af, släkter

Start

Klercker, af, släkter

af Klercker (före adl Klerck), släkt, vars namn ansetts (Fischer; Palme) tyda på skotskt ursprung, vilket dock ej styrkes av förnamnen. Dess äldsta kända medlemmar var borgarna i Malmö Johan K (d 1610) o Reinhold K (d 1628), vilka ej nämns i en längd över befolkningen där 1596 o alltså torde ha flyttat dit senare. Den senares son Eggert K (d före 1637) var far till Reinhold K (1633—92), som 1661 var ridefoged (förvaltare) på Barsebäck o Trollenäs, båda Malm, o ännu 1673 brukade Görmundtorp i Gullarp (nu Trollenäs). Från 1674 (Palme; Bjurling) förekommer han som borgare i Ystad, där han var handlande, delägare i ett partrederi o hospitalsföreståndare. Hans son länsmannen o gästgivaren Otto K (d omkr 1713) i Röinge, Stoby, Krist, var far till guldsmeden Petter K (1687—1730) i Malmö o till mantalskommissarien i N o S Åsbo samt Bjäre hd o Ängelholms stad, senare nummerlotterikollektören Hans K (1704—88). Otto K:s halvbror Jacob K (d 1735) blev 1705 guvemementskamrer i Skåne men sökte o fick 1707 avsked, då han anklagats för att både på denna post o förut som räntmästare ha förfalskat räkenskaper o bedragit kronan på stora penningbelopp vid upphandlingar av spannmål o annat. Han köpte 1711 o 1725 delar av Dybäcks slott o gods i Östra Vemmenhög, Malm. Hans bror Jöns K (1676—1735) var 1710—24 kyrkoinspektör i Frosta, Färs, Ljunits o Herrestads hd, Malm, samt Ingelstads o Järrestads hd, Krist. En annan bror, kh Echard K (1675—1724) i Källstorp, Malm, var far till kh Johannes K (1711—55) i Brunnby, Malm. Johannes K:s äldre bror Jacob K (1706—82) fick 1737 burskap som "hørkræmmer" i Khvn o var senare engagerad i islandshandeln. Hans son Eggert K (1737—1818) blev efter verksamhet som k överköpman i Tallvik i Finnmarken tullkontrollör i Bergen o stamfar för en norsk släktgren.

Jacob o Johannes K:s äldste bror, prosten Petrus Reinhold K (1700—75) i Kågeröd, Malm, var far till sedermera generalen Carl Nathanael K, som 1780 adlades med namnet af K (K 1) o 1809 blev friherre enligt RF § 37. Han var morfar till generalfälttygmästaren Carl Henrik Hägerflycht (bd 19) o far till Carl Ulrik af K (1778— 1828). Denne deltog i finska kriget 1808— 09 o kriget mot Norge 1814 samt blev överstelöjtnant vid arméns flotta 1823 o kommendörkapten 1824. Han hopbragte genealogiska samlingar, som efter hans död ägdes av kamrer Carl Matton o av denne kompletterades samt numera finns i KB (Klercker-Mattonska saml) liksom andra handlingar ur hans arkiv. Avskr av en annan rest av hans arkiv finns i KrA (vissa av dessa brev tr i H E Charlottas dagbok, 8, 1939). Hans gren av släkten utdog med hans son 1848, o hans till Finland överflyttade brors gren utdog på manssidan 1868 o på kvinnolinjen 1915.

Två av Carl Nathanael af K:s bröder adlades med samma namn som han 1787 resp 1801. Den äldre av dessa, Adolph af K (1746—1818), som 1790 deltagit i finska kriget, blev 1807 överste o inspektör för artilleriet samt 1817 generalmajor i armén. I äktenskap med en dotter till borgmästaren Jeuns Gram (bd 17) var han far till Fredrik af K (1792—1867) på Näsby i Täby, Sth. Denne deltog i kriget i Tyskland 1813 o i den sv expeditionen till Fyn 1848, var överste för Västmanlands regemente 1851—60 o blev generalmajor i armén 1860. Hans bror kapten Gustaf Carl af K (1789—1861) var far till boktryckaren Gustaf Carl af K (1820—78), som under några år utgav kortlivade tidningar i Luleå, Härnösand o Haparanda samt under besök i författaren Olof Högbergs (bd 19) föräldrahem kom att stimulera dennes historiska intresse. Flera av hans barn emigrerade till USA.

Dennes farbror major Echard af K (1787—1869) var far till Carl Edvard af K (1822—84). Carl af K var militärattaché i Bryssel 1861—64 o i London 1864—68 samt blev ledamot av vapen- o befästningskommittén 1868, ordförande i en sammansatt sv-norsk artillerikommitté 1870, inspektör för kruttillverkningen i riket 1874 o överstelöjtnant 1878. I ett par skrifter 1863 o 1866— 67 argumenterade han förgäves för utbytande av kustförsvarets tackjärnskanoner mot smidesjärnskanoner, o 1883 fick han av VA en större guldmedalj för en i dess handlingar 1882 publicerad skrift Recherches sur la dispension prismatique de la lumiére. Två vol arkivalier med proveniens från honom samt från hans far, farfar o en bror finns i LLA. Hans son John Echard Fredrik af K (1866—1929) blev doctor scientiae naturalis vid universitetet i Tübingen 1887 o var docent i botanik vid StH 1889—95, musikrecensent i DN 1889— 90 samt redaktör för utrikesavdelningen i SvD maj—juni 1897 o i DN april—juni 1898. Utom en mängd tidningsartiklar o smärre växtfysiologiska skrifter publicerade John af K Cuba o dess frihetskamp (1898— 99), Människokroppen (1902), en roman o flera dikter. Han var genom sitt äktenskap ekonomiskt oberoende o bodde på äldre dagar i Skanör, där han donerade den sedan s k Studentgården till Akademiska föreningen i Lund. K kallades "sir John" o skildras som ett stort original, en polyhistor med fenomenal receptivitet o beläsenhet men hade svårt att samla sig till större vetenskapliga uppgifter (Klinckowström; jfr Laurin 1930). Politiskt var K konservativ. Hans efterlämnade papper finns i LUB. Echard, Gustaf Carl o Fredrik af K:s yngste bror, överstelöjtnant Johan Christoffer af K (1800—64) i Ystad, var far till ryttmästaren Nils Adolf Bernadotte af K (1841—97) i Malmö, som i äktenskap med målarinnan Cecilia Sofia Wilhelmina af K, f Trozelli (1858—1937), var far till Johan Carl Nathanael af K (1883—1933). Johan af K var tidigt verksam som fotbollsspelare o ledamot av styrelserna för en rad idrottsföreningar. Från 1909 till sin död var han chef för SvD:s sportredaktion (sign Klehan). Särskilt stort anseende hade af K som domare vid skidhoppningstävlingar, o han skrev en Handbok för backhoppning (1933) o minnesskriften Sv skidförbundet 1908—33 (1933). Hans hustru Elsa Matilda Erika af K, f Lundin (1881—1940), o dotter Elisiv af K, senare gift Dackman (f 1914), var Sveriges första kvinnliga domare vid skidhoppningstävlingar. Hans bror sedermera advokaten Rolf Inge Olof af K (1881— 1958) vann SM i konstsimning 1912.

Echard, Gustaf Carl, Fredrik o Johan Christoffer af K:s bror kapten Göran af K (1798—1843) i Kristianstad var far till Georg Nathanael af K (1832—1904). Georg af K blev kommendörkapten 1875, kommendör 1886 o konteramiral 1892 samt var kommendant i Sthlm 1884—86, varvschef där 1886—90 o stationsbefälhavare där 1892—97. Hans brorson envoyén i Bryssel o Haag Carl Fredrik af K (1869—1941) var g m målarinnan Gunilla Margareta Reinholdina af K, f Rudbeck (1882—1969), o dennes bror kammarherren o kommendörkaptenen Adolf Göran af K (1872—1958) m statsfrun hos drottning Victoria Cecilia Wilhelmina Sofia Adelaide Ingeborg Charlotta af K, f Lewenhaupt (1869—1951). Cecilia af K är känd genom sin efter morbrodern Carl Carlsson Bonde fortsatta översättning av drottning H E Charlottas dagbok, 4—9 (1920—42), o genom sitt memoarverk Förgången glans (1944). Fredrik o Göran af K:s bror Rutger Kjell-Otto Göran af K (1871—1959) blev 1905 med dr o docent samt var 1916—36 prof i pediatrik o praktisk medicin i Lund. Kjell-Otto af K behandlade i sin forskning framför allt ämnesomsättningsfrågor o gjorde också en insats inom den sociala barnavården. Dotter till honom är målarinnan Brita af K (f 1906). Bröder till Fredrik, Kjell-Otto o Göran af K var generalmajoren Jonas Tage Alarik af K (K 2) o generallöjtnanten Achates Ernst Wilhelm af K (K 3). Son till K 2 i äktenskap med en syster till ambassadören o talmannen Erik Boheman är jur dr Bertil af K (f 1910), gm textilkonstnärinnan Inger af K, f Emanuelsson (f 1925).


Svenskt biografiskt lexikon