Tillbaka

Juslenius, släkt

Start

Juslenius, släkt

Juslenius (Jusleen, Juslén), släkt, enligt uppgift (Forssenius) härstammande från en släkt Ankar, som dock ej kunnat identifieras. Kh Henricus Clementis (d 1643) i Hvittis, Åbo o Björneborgs län, var troligen (Lagus, s 45) far till kh Daniel J (d 1691) i Virmo, samma län. Denne var i äktenskap med en medlem av adelssläkten Giös far till Henrik J (d 1700), som efter verksamhet som advokat vid Åbo hovrätt blev borgmästare i Nystad 1693 o häradshövding i Nöteborgs län 1697. Hans bror kh Abraham J (d 1719) i Lojo, Nylands län, flydde 1713 undan ryssarna till Sverige, där han blev nådårspredikant i Lidingö 1713 o kh i Närtuna, Sth, 1717. Han var rdgm 1713—14. Deras bror Gabriel J (1666—1724) blev 1702 prof i logik o metafysik i Åbo men måste också fly till Sverige, där han 1717 blev kh i Botkyrka, Sth. 1720 fick han 3:e o 1722 2:a teologie professuren i Åbo. Han var i äktenskap med en medlem av adelssläkten Wallensteen morfar till H G Porthan o far till hovrättsrådet i Svea hovrätt Johan Gabriel Jusleen (1699—1767), känd som utgivare av Samling af Kongl Maj:ts bref hwilka på inkomna förfrågningar om lagens rätta förstånd eller eljest i sådana mål som rättegången röra utfärdade blifwit, 1—2 (1751—61; ny uppl 1787). Bröder till denne var prosten Gustaf J (1702—74) i Kronoby, Vasa län, o hovrättsrådet i Åbo hovrätt Pehr Jusleen (f 1776). Den sist- nämnde var far till ledamoten av Högsta domstolen Pehr Juslén (se ovan). Dennes bror Fredric Jusleen (1750—1803) blev hovrättsråd i Vasa hovrätt 1794 o ledamot av Högsta domstolen 1800. Deras bror Carl Jusleen (1753—1803) deltog i slaget vid Högland 1788 o i det s k Viborgska gatloppet 1790 samt blev konteramiral 1802.

Henrik, Abraham o Gabriel J:s bror biskop Daniel J (se nedan) var far till Abraham Jusleen (1733—1803), som var justitie-rådman i Åbo 1766—69 o kanslist i borgarståndet vid riksdagen 1771—72. Därefter gick han i rysk tjänst och upptog släktens påstådda ursprungliga namn Ankar. Han blev 1775 vice häradshövding i Kexholms domsaga men avsattes 1779 o hade senare efter varandra flera lägre befattningar i Viborg, där han tidvis var verksam som advokat. En bror till honom var lektor Samuel J (1734—1809) i Skara. En annan bror ärvde efter modern säteriet Hovgård i Ingå, Nylands län, som sedan i tre generationer innehades av hans ättlingar. Medlemmar av denna i Finland fortlevande släktgren kallar sig Juslén.

 


Svenskt biografiskt lexikon