Tillbaka

Odencrants, släkt

Start

Odencrants, släkt

Odencrants, (Odencrantz), släkt, härstammande från biskopen i Linköping Andreas Olai Rhyzelius (1677–1761), som var född i Od, Älvsb, och systerdotterson till professor Ericus Odhelius (se nedan). Rhyzelius' barn med en dotter till professorn och domprosten Thomas Ihre (bd 19) adlades med namnet O 1751.

Den yngste av sönerna, Jan O (1737–1804), blev 1773 assessor i Göta hovrätt, var från 1787 lagman i Kalmar län med Öland och fick 1794 hovrättsråds titel. Han är känd som författare till vår äldsta tryckta hovrättsmatrikel (se nedan).

Jan O var far till majoren Anders Gustaf O (1778–1855). Gustaf O var ordförande i direktionen för byggandet av basarbyggnaden på Norrbro i Sthlm 1838. Han blev svärfar till v amiralen Carl Reinhold Nordenskjöld (bd 27, s 247) och far till Gerhard Detlof Odencrantz (1824–99), som blev överste i armén 1882 men tog avsked så samt var ordförande i Landskrona stadsfullmäktige 1876–91 och landstingsman 1876–90. Brorson till denne var Carl Ewert Gustaf O (1848–1911). Carl O var från 1886 häradshövding i Östersysslets domsaga i Värmland.

Gustaf O:s yngste bror, Thor August O (1782–1829), befordrades vid Göta hovrätt till hovrättsråd 1821 och var i Jönk:s hushållningssällskap ledamot av förvaltningsutskottet 1814–16 och 1819, sekreterare 1816–18 och v ordförande från 1820 till sin död. De sexton första häftena (1815–29) av detta hushållningssällskaps handlingar skrevs av honom, bl a Försök till beskrifning öfwer Ljungarums socken i Jönköpings län (häfte 5, 1818). 1817 blev O KorrespLLA, och från 1822 var han LLA. Hans efterlämnade resedagbok har stort kultur- och teknikhistoriskt värde (Näsström; Arvid O; Andersson). Hans son missionsledaren Thor Hartvig O (se nedan) var i äktenskap med en dotter till Lars Herman Gyllenhaal (bd 17) far till assessorn i Göta hovrätt Henning O (1853–1900), som var v ordförande i Jönköpings stadsfullmäktige från 1896 och riksdagsman i AK från 1897 (lantmannapartiet) samt ledamot av 1897 års prästlöneregleringskommitté. Henning O:s bror Jacob Gustaf O (1863–1944) var kronofogde i Tunaläns och Sevede fögderi i Småland 1899–1918, ordförande i Vimmerby stadsfullmäktige 1902–06 och föreståndare för Östergötlands enskilda banks notariatavdelning 1918–30. Gustaf O är mest känd som boksamlare och donator av inemot tio tusen volymer och en stor autografsamling till LSB. Ytterligare en bror var Carl O (1854–1926), som 1877 utexaminerades från Ultuna lantbruksinstitut och från 1885 var disponent för det släktbolag som övertagit hans mödernegods Härlingstorp i Norra Ving, Skar, till vilket han blev ägare 1917. Han var landstingsman från 1899 och häradsdomare i Skånings, Vilske och Valle domsaga från 1916. I äktenskap med en dotter till Hans Henrik v Essen (bd 14) blev han far till Carl Gustaf Reinhold O (1903–61), som blev fil lic i Uppsala 1933 och landsantikvarie i Norrbottens län 1937 samt var landsantikvarie i Blekinge 1945–52. Utom tidskriftsuppsatser publicerade Reinhold O minnesskriften Haparanda stad 100 år (1945).

Henning, Carl och Gustaf O:s äldste bror var Thor Herman O (1849–1934). Thor O var 1888–1914 häradshövding i Ås och Gäsene domsaga, Älvsb. I äktenskap med en dotter till Emil Ekman (bd 13) blev han far till Thor Arvid Emil O (1881–1959). Arvid O blev fil dr i Uppsala på avhandlingen Bidrag till frågan om fotografisk fotometri (1915) och var docent i fysik vid UU 1915–19 och i vetenskaplig fotografi vid StH 1919–46 samt föreståndare för Försvarsstabens fotografiska centrallaboratorium 1937 (tf 1928)–46. 1933 fick han professors namn. O konstruerade fotografiska hjälpmedel av olika slag, bl a den internationellt kända s k restitutionsapparaten för sammanställandet till en karta av bilder av landskapet, som tagits på stor höjd över jordytan. Bland hans skrifter efter doktorsavhandlingen kan nämnas Den moderna kinematografien, dess förutsättningar, arbetssätt och möjligheter (1926) och Fotografi och fotogrammetri. Bildtagning, bildläsning och bildmätning (1929). Syskon till honom var läkarna Elin Leonore O (1885–1970) och Gerard Hartvig O (1888–1967), förlovad 1914–15 med Agnes v Krusenstjerna (bd 21) och från 1929 gift med en dotter till Herman Lagercrantz (bd 22), samt häradshövdingen i Skövde domsaga Johan Olof O (1891–1971).

Från en äldre bror till Gustaf och Thor August O härstammar en åtminstone på 1920-talet fortlevande släktgren i USA.

HG-m


Svenskt biografiskt lexikon