Tillbaka

Johan Mazer

Start

Johan Mazer

Donator, Grosshandlare, Musiker

1 Mazer, Johan, f 7 mars 1790 i Sthlm, Kungsh, d 25 okt 1847 där, Nik. Föräldrar: grosshandl o fabrikören Jean Pierre M o Brita Maria Sjöman. Elev i fransk klosterskola, drev faderns firma från 20, burskap som grosshandl i Sthlm 26 maj 29. Musiker, donator. LMA 40. Ogift.

Tillsammans med sin bror Anton gick M i en klosterskola i Frankrike och fick god klassisk bildning, bl a lärde han sig skriva latin. Av den största betydelse blev också den gedigna musikutbildning han fick där, både i sång och i spel på flera instrument. Särskilt spelade han violoncell och kontrabas, instrument som han också lärde sig att bygga. Ingen annan i familjen tycks ha ägnat sig åt musik.

Återkommen till Sthlm skulle M och brodern överta faderns grosshandel. Han ingick i faderns firma och drev den efter 1820. Efter dennes död fick M burskap som grosshandlare. Emellertid förefaller han knappast ha varit primärt intresserad av affärer. M ägnade sig i stället åt att privat stödja musicerandet i mindre format och samlade musicerande vänner i sitt hem på Västerlånggatan 4648, där man spelade kammarmusik. Denna umgängesform var inte ovanlig, men verksamheten var redan från början sällsynt livlig. M ägde tre hus i Sthlm, varav ett på Djurgården. Kammarmusicerandet där är väl känt, eftersom det fördes ett slags dagbok, Musikalisk journal för Bolaget på Djurgården, under åren 182332. Journalen anses vara förd av två män ur gruppen, ovisst vilka.

Enligt denna journal tog M emot något dussin herrar ur en ganska stor krets för att spela nästan varje kväll under sommarhalvåret. I gruppen ingick både goda amatörer, t ex handelsbokhållaren Hjerton, kammarskrivaren vid tullverket Jonas Falkenholm, rådmannen Johan Anders Björk, och professionella, som violinisten Joseph Gehring, kapellmästaren Johan Fredrik Berwald, flera violinister ur hovkapellet och under journalens sista år den tyske pianisten Carl Schwencke. Vid ett tillfälle förekom även att två kvinnor spelade violin. Vanligen spelade man de stora mästarna: Haydn, Mozart, Beethoven, men även kompositörer som nu inte är lika ofta spelade: Onslow, Viotti, Spohr. M själv lär ha varit särskilt förtjust i Boccherini. Det spelades inte bara verk skrivna för kammarensemble utan även orkesterverk, t ex nya symfonier av Beethoven och operor i arrangemang för kammarensemble, t ex Titus av Mozart och Friskytten av Weber. Man höll på länge på kvällarna; mellan tre och sex hela verk spelades per gång.

M:s roll i denna verksamhet förefaller ha varit högst betydelsefull. Han hade musicerande vänner hemma nästan varje kväll under något tjugutal år. Han anskaffade noter och lånade ut eller skänkte dem till de övriga musikerna. De noter han själv samlade blev småningom till en av de största privata samlingarna i landet, och han lät binda in dem konstfullt. M samlade också instrument. För stora summor köpte han violiner av Guarneri, Amati, da Salo, Stainer och andra gamla mästare, liksom av framstående samtida tillverkare violinbyggaren F Otto tillhörde hans spelande vänner. En kontrabas hade han byggt själv. Han efterlämnade 16 instrument. M undfägnade också själv sina gäster med mat och dryck och omtalas som en god kock.

M:s förmåga att samla musiker på olika nivåer till ett energiskt musicerande under angenäma former gav ett minne som fortlevde långt efter det han slutat driva verksamheten. Mot 1840-talets mitt drabbades han av sjukdom och reste 1845 till kurort i Tyskland. Han reste även i Frankrike, men det tycks inte ha kurerat honom; han avled i Sthlm ett par år senare.

M hade i sitt testamente arrangerat så att kammarmusicerandet kunde fortsätta i samma anda efter hans död. Genom MA:s försorg skulle ett sällskap bildas med regelbundna sammankomster för utförande av kammarmusik och med deltagande av både amatörer och professionella musiker. Verksamheten möjliggjordes genom en donation till MA i form av dels en penningsumma, dels alla hans musikalier, instrument m m. Sällskapets ledning anförtrodde M fem amatörer, bl a Otto. M:ska kvartettsällskapets första sammankomst ägde rum i jan 1849.

Eva Block


Svenskt biografiskt lexikon