Viktor Hammar

Född:1880-10-14 – Färnebo församling, Värmlands län
Död:1958-08-22 – Södertälje församling, Stockholms län

Uppfinnare, Kanonkonstruktör


Band 18 (1969-1971), sida 133.

Meriter

Hammar, Victor, f 14 okt 1880 i Färnebo (Värml), d 22 aug 1958 i Södertälje. Föräldrar: verkmästaren Gustaf Olsson o Maria Lovisa (Lisa) Larsdtr. Studier vid Filipstads lägre allm lärov 91—95, genomgick Filipstads bergsskola 95—96, elev vid ab Bofors-Gullspång, Bofors, 96—98, utex från Örebro tekn skola 01, ritare vid ab Bofors-Gullspång 02, anställd vid Bethlehem Steel Co, USA, 07, konstruktör vid ab Bofors-Gullspångs ritkontor 08, övering o chef för konstruktionskontoret 21, tekn dir 33—46, konsult inom det vapentekn området där från 46. — IVA:s GM 32, LKrVA 38, KorrespLÖS 39, LIVA 40, VA:s Arnbergska pris 41, HedLIVA 45.

G 21 juni 07 i Malmö (S:t Petri) m FK Karin Maria Nilsson, f 14 sept 78 där (S:t Caroli), d 30 mars 64 i Södertälje, dtr till orgelbyggaren Rasmus N o Elise Christine Timelin.

Biografi

H:s stora insatser kom att gälla de artilleritekniska områdena. Han bidrog på ett avgörande sätt i utvecklingen av de berömda kanonkonstruktioner på 1930- och 40-talen, vilka gjorde Boforsbolaget välkänt långt utanför landets gränser och kraftigt befäste dess anseende som en av världens skickligaste och mest tillförlitliga tillverkare av artillerimateriel.

Redan på 1920-talet konstruerade H starkt uppmärksammade fältpjäser, utmärkta av en hög eldhastighet, vilken uppnåddes tack vare halvautomatiskt laddningssystem, en överlägsen rörlighet och hanterbarhet, möjliggjorda genom ett nytt fjädringssystem, samt låg vikt, allt förenat med god hållfasthet och tålighet mot påfrestningar jämte enkel, ändamålsenlig utformning. Dessa pjäser förvärvade rykte om sig att vara synnerligen fältmässiga, och Boforsbolaget vann avsättning för dem såväl inom Sverige som på europeiska och även transoceana marknader. Även på det marina området inledde han på 1920-talet och fortsatte på 1930-talet en ny utvecklingslinje syftande till ett artilleri med högre prestanda, främst ökade eldhastigheter och lägre vikter genom ett effektivare utnyttjande av konstruktionsmaterialens styrka.

Men det var på luftvärnets område som H:s insatser blev mest banbrytande. H:s intresse för detta nya vapenslag väcktes redan under första världskriget. Ett stort antal konstruktioner såg dagens ljus. Den stora och avgörande framgången nådde han med den luftvärnspjäs av 40 mm kaliber, som han fullbordade kring mitten av 30-talet. Denna automatiska, snabbskjutande kanon kom inom den dåtida artilleritekniken att betyda en revolutionerande nyhet. På många håll ansågs den vara det mest effektiva luftvärnsvapnet, i varje fall mot flygangrepp på relativt låga höjder.

Detta vapen antogs successivt i mer än 20-talet länder. Några år före det andra världskriget infördes kanonen i den engelska armén och något senare förvärvade USA en tillverkningslicens. Boforsbolaget fick såväl under som efter kriget del av talrika rapporter från officiella källor, enligt vilka denna pjäs spelade en uppmärksammad roll såväl vid avvärjandet av de tyska flygan- greppen mot England som i de omfattande och hårda striderna mellan USA och Japan i Stilla Oceanen och de asiatiska vattnen. Denna pjäskonstruktion har också utgjort en väsentlig grundval för den fortsatta utveckling som ägt rum i Boforsbolaget under de senaste årtiondena med ytterligare nya och väsentligt effektivare pjästyper som resultat. Alltjämt utgör H:s nyskapande insatser en av huvudorsakerna till att Bofors anses som en av de ledande firmorna då det gäller Ivvapen.

H förenade i sig uppfinningsrikedom, konstruktiv grundlighet och en aldrig sviktande förmåga att leda sina egna och sina medarbetares insatser fram till svåra och högt ställda mål. Tillsammans med sina underlydande och kolleger genomarbetade han systematiskt varje nytt uppslag fram till allt bättre konstruktioner intill dess de högt, ofta visionärt ställda anspråken var uppfyllda. Härvid hade H som chef och arbetsledare en ovanlig förmåga att på allt sätt kunna entusiasmera sina medarbetare. Dessa uppskattade hos honom inte blott den gode vännen och kamraten utan även den synnerligen skicklige och geniale ingenjören-uppfinnaren, som besatt en enastående förmåga att snabbt och riktigt kunna avgöra om framlagda förslag och idéer var värda att realiseras. Ofta ingrep han på ett nog så drastiskt sätt i medarbetarnas detaljarbeten vid ritborden. Hans omdömen om prestationerna var koncisa och bestämda och lämnade sällan rum för tveksamhet eller missförstånd.

Trots att H under största delen av sitt liv var sysselsatt med vapenkonstruktioner, var han till sin läggning en utpräglad pacifist, vilket han gärna lät komma fram vid de samtal av mera filosofisk karaktär som han älskade att föra i den trängre vänkretsen. I dylika sammanhang kunde det ofta hända, att han som förklaring till denna inställning åberopade åsikter och synpunkter som tidigare i liknande sammanhang framförts av Alfred Nobel. Även Nobel var ju under ett antal år före sin bortgång sysselsatt med viss uppfinnareverksamhet på Bofors bl a inom i stort sett liknande områden som H sedermera kom att bearbeta. I politiskt hänseende deklarerade han gärna ända in på ålderns dagar klart radikala åsikter. Som vän och kamrat var H en charmerande person, till vilken alla hans medarbetare med vördnad och tillgivenhet såg upp.

Författare

Sverre R SohlmanSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Bergsskolans i Filipstad elever 1830—1930 (1931); J E Gester, minnestal över H (KrVAH 1958, s 101 f); S R Sohlman, V II (Tidskr i sjöväsendet 1958, s 885—888). -—¦ Nekr:er i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Viktor Hammar, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12516, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sverre R Sohlman), hämtad 2020-04-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12516
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Viktor Hammar, urn:sbl:12516, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sverre R Sohlman), hämtad 2020-04-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se