Hjälp

Här får du svar på frågor om databasen. Om du inte hittar det du söker så är du välkommen att höra av dig till redaktionen.

 
 
 
 

Vanliga frågor

-Var hittar jag Magnus Stenbocks föräldrar?   
Biografier kan vara inordnade i ett släktsammanhang och är numrerade inom detta. T ex har Magnus Stenbock fått nummer 6 och anges vara ”son till S 4 i hans 1:a gifte”. Uppgift om föräldrarna saknas. För att finna dessa går man till utökad sökning och funktionen bläddra bland artiklarna. Där återfinns bland de företrädare för ätten som biograferats även ”4 Stenbock, Gustaf Otto”. Vi arbetar på att artiklar som på detta sätt är relaterade till varandra ska länkas.

-Måste man söka efter artiklar, eller kan man bläddra sig fram som i boken?
   Det går utmärkt! Via sökvyn för Utökad sökning hittar du funktionen Bläddra bland artiklarna. Med den kan du bläddra alfabetiskt.

-Varför hittar jag inte Karl XI?
   Kungligheter har inga egentliga efternamn och därför söker man dem på förnamnet (d.v.s. deras enda namn). De är ordnade alfabetiskt efter sina förnamn i databasen. När man använder snabbsök fungerar det bra, men om man använder utökad sökning måste man skriva kungligheternas namn i fältet efternamn (= det namn som de ordnats alfabetiskt efter).

-Varför hittar jag inga personer med namn som börjar på T eller senare bokstäver i alfabetet?
   SBL är inte komplett ännu, utan redaktionen arbetar nu med namn på bokstaven S. Nya artiklar läggs till så fort de är klara.

-Varför hittar jag inte Astrid Lindgren eller Ingmar Bergman?
   SBL har sedan lång tid tillbaka biograferat endast avlidna personer. Många kända namn har varit i livet när deras namnkombination passerats i utgivningen. När bokstaven L gavs ut levde Astrid Lindgren och hon finns därför inte med. SBL gör inga uppdateringar förrän vi har kommit till slutet av alfabetet.

-Varför är det så många korrekturfel?
   På grund av den skanningsprocess som artiklarna genomgått kan inte samma kvalitet garanteras i databasversionen som i de tryckta texterna. Även om en omfattande korrekturläsning har gjorts återstår ändå en del fel. Vi beklagar detta och fortsätter med korrekturläsningen.
   Ett vanligt fel är t ex att ”ü” blivit ”ii” vilket man får tänka på vid sökningar.

-Hur hittar jag en person med ett visst yrke?
1. Man kan bläddra bland yrkena under "Utökad sökning".
2. Man kan också skriva in det man söker i fältet ”yrke” under "Utökad sökning".
3. Om inget av 1 eller 2 lyckas kan man söka via ”Fritextsök”. Om sökningen begränsas till ”Meriter” eller ”Biografi” fångar man in de delar av artikeln där yrkena är omnämnda.

-Varför tar det så lång tid att söka med fritextsökningen?
   Den textmassa som fritextsökningen söker igenom är mycket omfattande och därför tar det lite tid. Vill man snabba på fritextsökningen kan man avgränsa den till delar av texten. Det kan till exempel vara bra att inleda sökningen i fältet ”Biografi” som är den berättande texten i artikeln.

-Vem är H G-m?
   Namnet på den som författat artikel om en person eller släkt återfinns nästan alltid i slutet av artikeltexten. Några undantag finns dock. Artiklar tryckta före 1962, framför allt över släkter, saknar ibland uppgift om författare. Dessa skrevs av redaktionsmedlemmar och vi har idag begränsad möjlighet att knyta dem till specifika författare. Osignerade släktartiklar efter 1962 är författade av Hans Gillingstam. Under en period (band 22-29) använde sig flera redaktionsmedlemmar även av signaturer:
CHC = Carl Henrik Carlsson
H G-m = Hans Gillingstam
AW = Anders Winroth

 
 
 
 

Länksamling

 

 
 
 
 

Förkortningar

Till förkortningar av substantiv fogas vid behov plural‑ och genitivändelsen efter kolon (exempel: avh:ar = avhandlingar) såvida förkortningen inte då väcker löje (exempel: bil:or). Plural- eller neutrumändelse fogas aldrig till förkortning för adjektiv. Likaså kan ändelse för bestämd form oftast utelämnas då den framgår av sammanhanget.SBL anger länstillhörighet när landsbygdsförsamlingar omnämns. För städer och församlingar i städer anges inte länstillhörigheten. Följande förkortningar för länen används:

Följande allmänna förkortningar används i församlingsnamnen:

I församlingsnamn förkortas inte Östra, Västra, Norra, Södra, Stora, Lilla, Övre, Nedre. Däremot används S:t resp S:ta.

För församlingar i städer används följande beteckningssätt: När endast en församling finns i staden anges stadens namn utan tillägg av stadsförs eller kyrkans namn ("Falun", ej "Falun, Kristine"; någon gång kan "stadsförs" läggas till om missförstånd därmed undviks, till exempel när landsförsamlingen nämnes i nära anslutning). Om det i staden finns en stadsförsamling och en garnisonsförsamling anges de exempelvis "Kristianstad" respektive "Kristianstad, Garnisonsförs". Om staden i övrigt omfattar flera församlingar anges de exempelvis "Uppsala, Domk" och "Uppsala, Helga Tref". Stockholm och Göteborg förkortas Sthlm respektive Gbg. Stadsförsamlingarnas namn förkortas ofta enligt nedanstående förkortningslista. Namnen på församlingar som saknas där skrivs ut.

 

AA Arbetarrörelsens arkiv, Sthlm
AdRP Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll
AK Riksdagens andra kammare
ALB Arkivet för ljud och bild
ANF Arkiv för nordisk filologi
Anjou Kongl Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614– 1898, ed A Anjou (1899)
Anrep G Anrep, Svenska slägtboken
Ass  associé vid
ATA Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet
BachCl The Royal Bachelor’s Club 1769–1944. Minnesskrift (1947) o d:o 1769–1969, Jubileumsskrift (1969)
Bergskoll J A Almquist, Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637–1857 (1909)
BFA Bernadotteska familjearkivet
bko banko
Blomstedt Y Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958)
BondRP Bondeståndets riksdagsprotokoll
BorgRP Borgarståndets riksdagsprotokoll
Broomé B Broomé, Handskriftssamlarna och de sv arkiven 1700– 1950 (1977)
BSH Bidrag till Skandinaviens historia utg af C G Styffe, 1–5 (1859–84)
Carlander C M Carlander, Svenska bibliotek och ex-libris, 2:a uppl (1904)
Carpelan T Carpelan, Ättartavlor . . . (1942, 1954-65)
Collijn I Collijn, Sveriges bibliografi, 1600-talet, 1–2 (1942–46)
d död
DAA Danmarks Adels Aarbog
Dahlgren F A Dahlgren, Förteckning öfver sv skådespel uppförda på Sthlms theatrar 1737–1863..., och Kungl theatrarnes personal 1773-1863 (1866)
db dödbok
DBL Dansk biografisk leksikon
DGA DelaGardiska archivet, 1–20 (1831–43)
DHT [Dansk] Historisk Tidsskrift
dlr daler
DM Danske Magazin
DN Diplomatarium Norvegicum
dpb dopbok
DRA Rigsarkivet, Köpenhamn
DS Diplomatarium Svecanum
ED K Ecklesiastikdepartementet
Ekstrand V Ekstrand, Sv landtmätare 1628–1900 (1896–1903)
Elgenstierna G Elgenstierna, Den intruducerade svenska adelns ättartavlor, 1–9 (1925–36)
FBH Finsk biografisk handbok
fdb födelsebok
FHT Historisk tidskrift för Finland
FK Riksdagens första kammare
FMU Finlands medeltidsurkunder
Fornv Fornvännen
Fortifik L W:son Munthe, Ernst Ericsson, G Rabe o P H Enger, K fortifikationens historia, 1–6 (1902–52)
FRA Riksarkivet, Helsingfors
FrKA K Akademien för de fria konsterna
Frälseg J A Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden (1931–76)
FS K Fysiografiska sällskapet
FT Finsk tidskrift
GAA K Gustav Adolfs akademien
Gbgs hm C W Skarstedt, Göteborgs stifts herdaminne (1878–85)
Gbgs stadsfullm M Fahl, Biogr matr (Gbg:s stadsfullm 1863–1962, 2, 1963)
GCI Gymnastiska centralinstitutet, Sthlm
GF Genealogiska föreningen, Sthlm
GH Göteborgs högskola
GHÅ Göteborgs högskolas årsskrift
GIH Gymnastik och idrottshögskolan
GLA Landsarkivet i Göteborg
GM guldmedalj
Grape E Grape, Postkontor och postmästare (1951)
GSB Göteborgs stadsbibliotek
GSFÅ Genealogiska samfundets i Finland årsskrift
GU Göteborgs universitet
GUB Göteborgs universitetsbibliotek
Göt Göteborgs och Bohus län
GIR Konung Gustaf den förstes registratur, 1–29 (1861–1916)
H handlingar
HAik Historiallinen aikakauskirja
HArk Historiallinen arkisto
HB Historiskt bibliotek
HCÅ Hyltén-Cavallius-föreningens årsbok
HD Högsta domstolen
hfl husförhörslängd
HH Historiska handlingar
HKR Hertig Karls registratur
HLA Landsarkivet i Härnösand
hm herdaminne
hs handskrift(er)
HSH Handlingar rörande Skandinaviens historia
HSHF Handlingar rörande Sverges historia utg af A Fryxell, 1–4 (1836–43)
HT Historisk tidskrift
Hulthander C Hulthander, Biografiska anteckningar från Carlberg 1792–1892 (1892)
Hultmark E Hultmark m fl, Sv kopparstickare och etsare 1500–1944 (1944)
HVL K Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund
HVU K Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala
Härnösands hm L Bygdén, Hernösands stifts herdaminne, 1–4 (1923–26)
H8D Hvar 8 dag
Iqml Illis quorum meruere labores
ISP Index över sv porträtt 1500–1850 i Sv porträttarkivets samlingar, 1–2 (1935–39)
IVA Ingenjörsvetenskapsakademien
JKA Jernkontorets annaler
k kunglig, kungliga, kungligt
KA Kammararkivet i RA
Kalmar hm B Olsson, Kalmar stifts herdaminne, 1–5 (1947–80)
Karlstads hm J Hammarin, Carlstads stifts herdaminne, 1–3 (1845–48) o A Edestam, Karlstads stifts hm, 1–5 (1965–75)
KB Kungliga biblioteket
kbf kyrkobokförd
KFÅ Karolinska förbundets årsbok
kh kyrkoherde
Khvn Köpenhamn
KI Karolinska institutet
KKD Karolinska krigares dagböcker, 1–12 (1901–18)
kmt kopparmynt
komm kommitté
Kommerskoll J A Almquist, Kommerskollegium och riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten (1912–15)
KrA K Krigsarkivet
Krok T O B N Krok, Bibliotheca botanica Suecana ... (1925)
KrVA K Krigsvetenskapsakademien
KS Karolinska sjukhuset i Sthlm
KTH K Tekniska högskolan i Sthlm
KU Konstitutionsutskottet
Kyrkohistorisk årsskrift
L ledamot av
LA K Lantbruksakademien (från 1955 K Skogs- och Lantbruksakademien)
Lags o doms J E Almquist, Lagsagor och domsagor i Sverige, 1–2 (1954–55)
Leijonhufvud K K:son Leiionhufvud, Ny sv släktbok (1906)
Lewenhaupt A Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, Biografiska anteckningar, 1–2 (1921)
Lidén J H Lidén, Catalogus disputationum in academiis et gymnasiis Sveciæ ... 1–5 (1778–80)
Likv Likvidationer, RA
Lindahl [C F Lindahl,] Sv millionärer. Minnen och anteckningar af Lazarus, 1–10 (1897–1910)
Linköpings hm J I Håhl, Linköpings stifts herdaminne, 1–3 (1846–47) o J A Westerlund m fl, Linköpings stifts herdaminne, 1–5 (1919–43)
Linnström H Linnström, Svenskt boklexikon. Åren 1830–65, 1–2 (18[67–]83)
LLA Landsarkivet i Lund
Lokalf J A Almquist, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630 (1917–23)
LSB Linköpings stifts- och landsbibliotek
LU Lunds universitet
LUB Lunds universitetsbibliotek
LUM Lunds universitets matrikel
Lunds hm S Cawallin, Lunds stifts herdaminne, 1–5 (1854–58) o G Carlquist, d:o, ser 2:1–10 (1948–85)
Lundstedt B Lundstedt, Sveriges periodiska litteratur. Bibliografi . . ., 1–3 (1895–1902)
M matrikel
MA K Musikaliska akademien
MAB MA:s bibliotek
Malmström C C Malmström, Sveriges politiska historia från konung Carl XII:s död till statshvälfningen 1772, 2:a uppl, 1–6 (1893–1901)
Marklin G Marklin, Catalogus disputationum . . . Lidenianus continuatus, 1–3 o suppl (1820), . . . iterum continuatus, 1–3 (1856)
MAÅ MA:s årsberättelse
Meyer E Meyer, Program utg vid UU . . . (1905–08)
MFÅ Malmö fornminnesförenings årsskrift
MHoF Med hammare och fackla, årsbok utg av Sancte Örjans gille
Millqvist V Millqvist, Sv riksdagens borgarstånd 1719–1866 (1911)
MKrA Meddelande från KrA
MRA Meddelandena från svenska RA
ms manuskript
MSA Stadsarkivet i Malmö
mtl mantalslängd
NBL Norsk biografisk leksikon
NF Nordisk familjebok
n h o v namn, heder och värdighet
NHT [Norsk] Historisk Tidsskrift
NJA Nytt juridiskt arkiv
NM Nationalmuseum
NNÅ Nordisk numismatisk årsskrift
NordM Nordiska museet
Norlind T Norlind, Allmänt musiklexikon, 1–2 (1927–28)
NT Nordisk tidskrift
NTBB Nordisk tidskrift för bok och biblioteksväsen
Odén K G Odén, Östgötars minne. Biografiska anteckningar om studerande Östgötar i Uppsala 1595–1900 (1902)
Odhner C T Odhner, Sveriges politiska historia under konung Gustaf III:s regering, 1–3 (1885–1905)
OoB Ord och Bild
PHT Personhistorisk tidskrift
PK Publicistklubben
PrRP Prästeståndets riksdagsprotokoll
PS K Patriotiska sällskapet
RA Riksarkivet
Ramsay J Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill Stora ofreden (1909–16)
rdr riksdaler
RepD Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis
RAÄ Riksantikvariämbetet
RF Regeringsformen
RHA Riddarhusets arkiv
RKB Räntekammarböcker
RPB Svenska riks-archivets pergaments-bref fr o m år 1351, 1–3 (1866–72)
RR Riksregistraturet
SA Svenska akademien
SAK Sveriges allmänna konstförening
Saml Samlaren
Samzelius H Samzelius, Jägeristaten (1915)
SAT Sv autografsällskapets tidskrift
sb sammanboende
SB Stifts- o landsbibliotek
SBL Svenskt biografiskt lexikon
Sc Scandia
Schlegel o Klingspor Den med sköldebref förlänade men ej å riddarhuset introducerade sv adelns ättar-taflor (1875)
SD Svenskt diplomatarium fr o m år 1401
Setterdahl A Setterdahl, Östgöta nation i Lund 1668–1913 (1913)
SFL Svenskt författarlexikon 1900–75 (1942–81)
SFSS Samlingar utg av Svenska fornskriftsällskapet
SGU Sveriges geologiska undersökning
SHVL Skrifter utg av HVL
SHVU Skrifter utg av HVU
SjBlek C Sjöström, Blekingska nationen 1697–1900 (1901)
SjGbg C Sjöström, Göteborgs nation i Lund 1669–1906 (1907)
SjKalm C Sjöström, Kalmar nation i Lund 1670–1914 (1915)
SjSk1 C Sjöström, Skånska nationen före afdelningarnes tid (1682–1832) (1897)
SJSk2 C Sjöström, Skånska nationen 1833–1889 (1904)
SjSmål C Sjöström, Smålands nation i Lund 1668–1921 (1922)
SjVerml C Sjöström, Vermlands nation i Lund 1682–1907 (1908)
SjVestg C Sjöström, Vestgöta nation i Lund 1683–1910 (1911)
Skara hm J W Warholm, Skara stifts herdaminne, 1–2 (1871–72) o L A Cederbom o C O Friberg, d:o 1850–1930, 1–2 (1928–30)
SKL Svenskt konstnärslexikon, 1–5 (1952–67)
SkS K Samfundet för utg av handskrifter rörande Skandinaviens historia
SlA Slottsarkivet
SLH J F Sacklén, H Wistrand, A J Bruzelius m fl, Sveriges läkarehistoria, [1]–4 (1822–1935)
SLSÅ Sv Linné-sällskapets årsskrift
SLT Svensk litteraturtidskrift
SM Svensk musiktidning
SMoK Svenska män och kvinnor, 1–8 (1942–55)
SMR Svenska medeltidsregester 1434–1441 (1937)
SoH Släkt och hävd
Sohlman Sohlmans musiklexikon, 1–4 (1951–52), 2:a uppl, 1–5 (1975–79)
SPA Svenska porträttarkivet
SPG Svenskt porträttgalleri, 1–25 (1895–1911)
SRA Svenska riksdagsakter
SRP Svenska riksrådets protokoll
SRS Scriptores rerum Svecicarum
SSA Stockholms stadsarkiv
SSAÅ Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv, årsberättelse
SSEÅ Samfundet S:t Eriks årsbok
SSFU Skrifter utg av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala
SSLF Skrifter utg av Svenska litteratursällskapet i Finland
ST Sverges traktater med främmande magter
STb Stockholms stads tankeböcker
STF Svenska turistföreningen
Sth Stockholms län
StH Stockholms högskola
Sthlms hm G Hellström, Stockholm stads herdaminne (1951)
STM Sv tidskrift för musikforskning
StRR Stockholms rådhus och råd, 2 (1918)
Strängnäs K A Hagström, Strengnäs stifts herdaminne, 1–4 (1897–1901) o M Collmar, Strängnäs stifts hm, 1–2 (1977, 1964)
StU Stockholms universitet
StUB/VA Sthlms UB med VA:s bibl
StvT Statsvetenskaplig tidskrift
SU Sekreta utskottet
SvJT Svensk juristtidning
SVSL Skrifter utg av VSL
SvT Svensk tidskrift
SvTeknF Svenska teknologföreningen 1861–1936, Biografier, ed G, Indebetou o E Hylander, 1–2 (1937)
TiS Tidskrift i sjöväsendet
TU Tidningsutgivareföreningen
TU, KB KB:s serie av tidningsurklipp
UB Universitetsbibliotek
UD Utrikesdepartementet
UFT Upplands fornminnes förenings tidskrift
ULA Landsarkivet i Uppsala
Upmark G Upmark, Guld- och silversmeder i Sverige 1520–1850 (1943)
Uppsala hm J E Fant o A T Låstbom, Upsala ärkestifts herdaminne, 1–3 (1842–45) o L Nyström, Upsala ärkestifts herdaminne, 4 (1893)
UU Uppsala universitet
UUB Uppsala universitetsbibliotek
UUM Uppsala universitets matrikel
VA K Vetenskapsakademien
Vallinkoski J Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828 o reg (Helsinki 1962–66 o 1967–69)
vb vigselbok
VFT Västergötlands fornminnesförenings tidskrift
VHAA K Vitterhets historie och antikvitets akademien
ViLA Landsarkivet i Visby
VLA Landsarkivet i Vadstena
Vm Västmanlands län
Vnl Västernorrlands län
VS K Vetenskaps-societeten i Uppsala
VSL Vetenskapssocieteten i Lund
VSU Vetenskapssamhället i Uppsala
VU verkställande utskott
VVS K Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg
Väd Vem är det
Västerås hm J F Muncktell, Westerås stifts herdaminne, 1–3 (1843–46), P A Ljungberg, Vesterås stifts herdaminne, N F, 1800–1880 (1880–81) o G Ekström, Västerås stifts herdaminne, 1:1–2, 2:1 (1939), 2:2 (1990)
Väv Vem är vem
Växjö hm G Virdestam m fl, Växjö stifts herdaminne, 1–8 (1921–34)
Å årsbok eller årsskrift
ÅboSvB Registrum ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas svartbok (1890)
ÅSU Årsböcker i sv undervisningshistoria
ÄSF Äldre svenska frälsesläkter
Örnberg [V Örnberg] Svensk slägtkalender (1885–88) o Svenska ättartal (1889–1908)
ÖS K örlogsmannasällskapet
ÖÄ Överståthållarämbetet
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Allmänna

Till förkortningar av substantiv fogas vid behov plural‑ och genitivändelsen efter kolon (exempel: avh:ar = avhandlingar) såvida förkortningen inte då väcker löje (exempel: bil:or). Plural- eller neutrumändelse fogas aldrig till förkortning för adjektiv. Likaså kan ändelse för bestämd form oftast utelämnas då den framgår av sammanhanget.a a = anfört arbete -med = medicin, medicinska (ex veterinärmed forskn)
adjung = adjungerad meddel = meddelande
adjunkt utskrives medv = medverkade
adl = adlad, adlandet mek = mekanisk
agron = agronomie -n = -ning, -nade, -nad
akad = akademisk, akademi N F = ny följd
Alleh = Allehanda (i tidningsnamn) n st = nya stilen
allm = allmänna, allmän NF = Nordisk familjebok
ang = angående nord = nordisk
anledn = anledning nr = nummer
ansv = ansvarig nuv = nuvarande
anteckn = anteckning o = och
arb = arbete, -arbetare (i sammansättningar), -arbetad ord = ordinarie
art = artilleri (sammansatt t ex art:kår o art:reg) ordf = ordförande
avd = avdelning prakt = praktiserande
avh = avhandling prof = professor
avskr = avskrift prom = promoverad
begr = begraven prot = protokoll
ber = berättelse (utskrives i plural) prästv = prästvigd
bibl = bibliotek publ = publicerad(e)
bih = bihang rdr = riksdaler
bidr =bidrag red = redaktör
bil = bilaga (utskrives i plural) reg = register; regemente
biogr = biografi, biografisk registr = registratur
bitr = biträdande renov = renoverade
bouppt = bouppteckning Rgk = Riksgäldskontoret
dens = densamme rör = rörande
dep = departement; deponerat, deposition sakk = sakkunnig(a)
deput = deputation samf = samfund
des = desamma saml = samlingar
dir = direktör; direktion sekr = sekreterare
disp = disputerade (ej disponent) sem = seminarium
distr = distrikt ser = serie
dlr = daler skr = skrift (enbart i sammansättningar)
doc = docent skriv = skrivelse
dåv = dåvarande smt = silvermynt
domb = dombok sn = socken
domkap = domkapitel soc = societet
ekon = ekonomisk soc:dem = socialdemokratisk
e o = extra ordinarie sp = spalt
ex = examen spec = speciell
exp = expedition sterbh = sterbhus
fak = fakultet styr = styrelse
fdb = födelsebok ståth = ståthållare
forskn = forskning sv = svensk (Obs! Utskrivs bl a vid boktitlar)
frih = friherre, -inna Sv släktkal = Svenska släktkalendern
fullm = fullmäktige, fullmakt sällsk = sällskap
förb = förbund särsk = särskild
fören = förening tekn = teknisk
förest = föreståndare teol = teologie
förf = författare teor = teoretisk
förs = församling tf = tillförordnad
förteckn = förteckning tillf = tillfällig
gall = galleri tills med = tillsammans med
g st = gamla stilen tilltr = tillträdde
geneal = genealogi tillägn = tillägnad
grev = grevinna tjänstg = tjänstgjorde
grossh = grosshandlare tjänstl = tjänstledig
gymn = gymnasium, gymnasiet tr = tryckt
h a l = högre allmänna läroverket trol = troligen
handl:ar = handlingar underd = underdånig(a)
hist = historia, historisk univ = universitet
ht = hösttermin uppg = uppgift
H8D = Hvar 8 dag uppl = upplaga (pluralis utskriver)
hushålln:sällsk = hushållningssällskap(et) utg = utgivare, utgåva
Hågk o livsintr = Hågkomster och livsintryck utl = utländsk
häradsh = häradshövding utn = utnämnd
högsk = högskola utsk = utskott
ill = illustrerad utveckl = utveckling
inskr = inskriven utl = utländska
inst = institut v = vice
instit = institution VD = verkställande direktör
internat = internationell verkst = verkställande
kal = kalender vetensk = vetenskaplig
kat = katalog (utskriver i plural) vik = vikarierande
kav = kavalleri vol = volym
kir = kirurgisk(a) vt = vårtermin
kl = klass årsb = årsbok (tillsammans med annan förkortning: Å, t ex SSEÅ)
KM, -:t, -t:s = kunglig majestät, -t, -ts  
kmt = kopparmynt  
koll = kollegium, kollegiet  
komm = kommitté (kommission utskrives)  
konc = koncept  
konstit = konstituera  
korresp = korresponderande  
krim = kriminella  
känned = kännedom  
L = lagtima  
landsh = landshövding  
led, led:er = ledamot, ledamöter  
lex = lexikon  
litt = litteratur  
livg = livgarde  
-log = -logiska (ex bakteriolog)  
läk = läkare  
lär = lärare  
lärov = läroverket  
löjtn = löjtnant  
mag = magister  
matr = matrikel  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Församlingar

SBL anger länstillhörighet när landsbygdsförsamlingar omnämns. För städer och församlingar i städer anges inte länstillhörigheten. Följande förkortningar för länen används:

Sth Kalm Vnl
V Göt (Göt, Skar, Älvsb) Ör Skå (Krist, Malm)
Söd Vm Jämtl
Ög Dal (Kopp) Hall
Värml Got Vb
Jönk Gävl Nb
Kron Blek  

Följande allmänna förkortningar används i församlingsnamnen:

Amiralitetsförs kbfd
bergsförs landsförs
Domk slottsförs
Garnisonsförs (stadsförs)

I församlingsnamn förkortas inte Östra, Västra, Norra, Södra, Stora, Lilla, Övre, Nedre. Däremot används S:t resp S:ta.

För församlingar i städer används följande beteckningssätt: När endast en församling finns i staden anges stadens namn utan tillägg av stadsförs eller kyrkans namn ("Falun", ej "Falun, Kristine"; någon gång kan "stadsförs" läggas till om missförstånd därmed undviks, till exempel när landsförsamlingen nämnes i nära anslutning). Om det i staden finns en stadsförsamling och en garnisonsförsamling anges de exempelvis "Kristianstad" respektive "Kristianstad, Garnisonsförs". Om staden i övrigt omfattar flera församlingar anges de exempelvis "Uppsala, Domk" och "Uppsala, Helga Tref". Stockholm och Göteborg förkortas Sthlm respektive Gbg. Stadsförsamlingarnas namn förkortas ofta enligt nedanstående förkortningslista. Namnen på församlingar som saknas där skrivs ut.

Stockholm:    
Ad Fredr Jak Nik
Brännk Jak o Joh Osc 
Domk Joh Ridd 
Engelbr Kat Skeppsh 
Finska Klara Sofia 
Gust Vasa Kungsh Svea Art 
Göta Livg Livg till häst Svea Livg 
Hedv El Maria Sv Gardesreg
Hovförs Matt Ty
     
Göteborg:    
Domk Masth Ty
Johanneb Osc Fredr  
     
Malmö:     
S:t Joh     
     
Norrköping:     
Hedv  Matt S:t Joh
     
Gävle:     
Hel Tref     
     
Uppsala:     
Helga Tref     
     
Helsingborg:    
Gust Adolf    
     
     
 
 
 
 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se