Oscar E (Olsson) Collenberg

Född:1885-01-04 – Ulrika församling, Östergötlands län
Död:1971 – Adolf Fredriks församling, Stockholms län

Kemist


Band 08 (1929), sida 702.

Meriter

Collenberg, Oscar Edvard (Olsson), f. 4 jan. 1885 i Ulrika församling. Föräldrar: lantbrukaren Nikolaus August Olsson och Kristina Matilda Johansson. Elev vid Linköpings h. allmänna, läroverk ht. 1898; avlade studentexamen därstädes 25 maj 1905; student i Uppsala 5 sept. 1905; fil. kand. 15 sept. 1908; fil. lic. 9 apr. 1913; disp. 30 sept. 1914; fil. doktor 31 maj 1915; studerade elektrokemi på E. Mullers laboratorium vid tekniska högskolan i Dresden två månader under sommaren 1921; företog som tekniske højskoles stipendiat en studieresa till Danmark och Tyskland sommaren 1922. Docent i kemi vid Uppsala universitet 21 okt. 1914—30 juni 1919; amanuens vid institutionen för allmän och analytisk kemi vid samma universitet 15 jan.—31 aug. 1915 samt 1 sept. 1918—30 juni 1919; lärare i oorganisk kemi för med. studerande därstädes 1 juli 1915—30 juni- 1918; utförde på uppdrag av Svenska ackumulator a.-b. Jungner elektrokemiska undersökningar över alkaliska ackumulatorer 1 mars 1918—30 juni 1919 ; professor i oorganisk och analytisk kemi med fysikalisk kemi och elektrokemi vid Norges tekniske højskole i Trondhjem 13 juni 1919 (tillträdde 1 juli); förordnad att planlägga och sköta undervisningen i kemi vid lärarhögskolan i Trondhjem ht. 1923—ht. 1924; ledamot av en kommitté för granskning av planerna till ny kemisk institution på Blindern för universitetet i Kristiania 4 febr.—3 maj 1924; föreståndare för Centralänstaltens för försöksväsendet på jordbruksområdet avdelning för lantbrukskemi 11 juli 1924; efter kallelse innehavare av nyinrättade professuren i oorganisk och fysikalisk kemi vid Lunds universitet 28 nov. 1924; efter kallelse professor i oorganisk kemi vid tekniska högskolan 12 mars 1926. Erhöll årsräntan av Vetenskapsakademiens Edlundska fond jan. 1915, fil. fakultetens i Uppsala treårs-pris för förtjänstfull gradual-avhandling maj 1916 samt understöd ur teknisk hajskoles fond för olika vetenskapliga arbeten 1920, 1922 och 1923; LFS 1925; RNS:tOO 1925.

Gift 20 apr. 1916 med Signe Lovisa Samuelson, f. 18 maj 1892, d 23 jan. 1928, dotter till posttjänstemannen Johan Enok Samuelson i Stockholm.

Biografi

C:s arbeten falla väsentligen inom den klassiska oorganiska kemien. Fullföljande den Blomstrandska traditionen har han dokumenterat sig som en av samtidens ledande forskare i avseende på metallerna volframs och molybdens kemi, särskilt deras komplexkemi på 3- och 5-värdigt valensstadium.

Sedan han genom de undersökningar, som sammanfattats i gradualavhandlingen »Beiträge zur chemie des wolframs und molybdäns», funnit metoder att framställa starkt sura lösningar av volframsyra och reducera dessa, erhöllos en hel serie nya föreningstyper, av vilka särskilt må framhållas en ny klass komplexa oktocyanider. Även centralatomens valens hos dessa kunde nu definitivt fastställas. Fullföljandet av dessa arbeten har lett C. in på väsentligen två nya arbetsområden, dels fysikaliskt-kemiska detaljundersökningar av vissa reaktioner, som i doktorsavhandlingen blott flyktigt berörts, dels de analytiska metodernas utarbetande och preciserande.

Till den förra gruppen av arbeten höra hans undersökningar över volfram- och molybdenoctocyanidernas oxidationspotential, ett fotokemiskt arbete behandlande ljusets inverkan på 4-värdiga molybden- och volframoctocyanider samt flera arbeten över elektrolytisk reduktion av alkalivolframat och molybden-komplexer. Till den senare gruppen, kunna räknas undersökningar över användningen av ammoniakalisk silverlösning för valensbestämningar och en kritisk granskning av titrerings- och analys- metoderna för antimon, vilken — samtidigt framförd även från annat håll — lett till en höjning av värdet för antimons atomvikt från 120,2 till 121,7.

C: s ursprungliga arbetsområde, den klassiska oorganiska kemien, har efter hand utvidgats till att innefatta mer och mer av den fysikaliska kemiens arbetsmetodik och problem. Särskilt ha hans många arbeten inom elektrokemien väckt uppmärksamhet såväl genom problemställning som utförande. I det ovannämnda fotokemiska arbetet har C. visat, att vid solljusets inverkan på volfram- och molybdenoctocyaniderna . i alkalisk lösning cyangrupperna utbytas mot hydroxylgrupper. Han har också ur reaktionsblandningen lyckats isolera olika kristalliserande partiella substitutionsprodukter.

G. har gjort sig känd som en utomordentligt klar och elegant föreläsare. Om hans eminenta förmåga som högskolelärare vittnar det stora antal elevarbeten, som utgått särskilt från hans laboratorium i Trondhjem.

Författare

Sv. Oden.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten


Källor och litteratur

Källor: Eckl.-dep. handl. teckn.); C: s skrifter. 1924 och 12 mars 1926 (meritför-

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Oscar E (Olsson) Collenberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14912, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sv. Oden.), hämtad 2020-08-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14912
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Oscar E (Olsson) Collenberg, urn:sbl:14912, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sv. Oden.), hämtad 2020-08-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se