Jonas Bäckman

Född:1832-03-11 – Rönö församling, Östergötlands län
Död:1906-05-16 – Härnösands domkyrkoförsamling, Västernorrlands län

Läroboksförfattare, Skolman


Band 07 (1927), sida 96.

Meriter

Bäckman, Jonas, f. 11 mars 1832 i Rönö församling, d. 16 maj 1906 i Härnösand. Föräldrar: kronobåtsmannen Olof Bäckman och Lena Larsdotter. Elev vid folkskollärarseminariet i Linköping 24 aug. 1851; avlade avgångsexamen 5 juni 1853; student i Uppsala 19 sept. 1861; företog med statsunderstöd en resa i pedagogiskt syfte till seminarier i Sverige 1867 och till seminarier i Preussen och Sachsen 1877. Folkskollärare i Borrby, Kristianstads län, 1 maj 1854—24 aug. 1857 och i Torsåker i ärkestiftet ht. 1857; tf. andre lärare vid Härnösands seminarium ht. 1862; adjunkt därstädes 13 apr. 1866; folkskoleinspektör i Medelpad 5 jan. 1872 och1 i Ångermanlands östra och södra kontrakt 24 nov. 1876i—10 dec. 1886 samt tf. folkskoleinspektör 1894; erhöll 27 jan. 1904 avsked från adjunktsbefattningen med pension fr. o. m. 1 sept. RVO 1894.

Gift 21 juli 1864 med Maria Fredrika Elfsberg, f. 3 okt. 1833, d. 16 nov. 1893, dotter till kyrkoherden i Torsåker Johan Gustav Elfsberg.

Biografi

Skicklig och nitisk som pedagog, omfattades B. med mycken vördnad och tillgivenhet av de många generationer lärjungar, han handlett; det vittnades ock vid hans grav, att han för dem varit »en far, en vän, en föresyn». När han avslöt sin långa och trogna lärargärning, hugfäste forna elever minnet av denna genom att vid Härnösands seminarium grunda en stipendiefond, som bär hans namn. Vidast känd och uppskattad blev B. emellertid som läroboksförfattare. Han hör som sådan till de mest produktiva, vårt land ägt. I folkskolans samtliga läroämnen utarbetade han för olika undervisningsstadier avsedda läroböcker, präglade av klarhet, reda och överskådlighet. Många av dem kommo till vidsträckt och långvarig användning; en av hans handledningar i biblisk historia för folkskolan har sålunda utgått i icke mindre än 43 upplagor. Jämväl för läsebokslitteraturen räckte hans sega och arbetsglada flit till. — B: s son Karl Axel Bäckman, f. 10 juli 1868 i Härnösand, genomgick efter några års studier vid hemstadens läroverk Fria konsternas akademi och har gjort sig känd som produktiv tecknare i tidnings- pressen och som bokillustratör; bl. a. har hans ritstift i flera årtionden varit engagerat i skämttidningen »Kaspers» tjänst.

Författare

e. n. söderberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Svensk rättstafningslära för folkskolor. Gävle 1858. 12: o (4), 28 s. — Reglor för de enkla talen samt minnesräknings- och reduktionstabeller, till folkskolornas tjenst. Gävle 1858. 24 s. — Läsebok för folkskolor. En ur flera förf: s skrifter vald samling af så väl obunden som bunden stil. Sthm 1859. 12: o X, 295 s. 4:e öfvers. uppl. Sthm 1866. 12: o 294, IV s. — Thora. Berättelse, upptecknad af Jones. Varberg 1861.16 :o 10 s. (Pseud.) (För aftonstunden. Trenne noveller. 2.) — Lärobok i bibliska historien, innehållande 35 berättelser ur Gamla och 60 berättelser ur Nya testamentet. För folkskolor utg. Varberg 1862. 12: o 92 s. 4:e uppl. Varberg 1865. 12: o 100 s. l:a uppl. med psalmverser. Varberg 1865. 12: o 144 s. 25 :e uppl. Med 2: ne kartor och en kort beskrifning öfver Palestina... Sthm 1876. 12: o 108 s., 1 kartbl. 36 :e uppl. Berättelserna ur Gamla testamentet oförändrade, men de ur Nya. testamentet ordnade enl. gällande normalplan och omarb. . , . Sthm 1886. 12: o 108 s., 1 kartbl. 37:e uppl. med titel: Bibliska historien i sammandrag för folkskolor... Sthm 1891. 12: o 128 s. 43 :e uppl. Sthm 1918. 128 s. (37:e och följ uppl.: Bäckmans Bibliska historia för folkskolan N: o 5.) — Tillämpad geometri med talrika öfningsexempel, framställda efter nya sortsystemet. Ett försök, till tjenst för folkskolelärare-seminarier ... utg. Sthm 1862. 2: a öfvers. uppl. Sthm 1868. VII, 128 s. + (svar) 16 s. 4:e uppl. bearb. med afs. på det metriska systemet. Sthm 1879. VII, 134 s. + 16 s. 6:e omarb. uppl.: Tillämpad geometri, med talrika räkne-exempel enl. de metriska måtten jämte rit-öfningsuppgifter. Sthm 1892. VIII, 184-)-15 s. 9:e uppl. Sthm 1908 (ny tr. 1912). VIII, 196 +lös. — Handbok i arithmetiken, till skollärares tjenst utg. Bok 1—2. Sthm 1862—63. Del 1: (5), 88 s. — Nummereqvationer af första graden med en obekant... För skolor och sjelfstudium utg. Sthm 1863. 12: o. — Läsning för Sveriges allmoge. Bok 1—4. Härnösand 1864—66. 1. Om skrifkonsten, boktryckerikonsten och papperet. 1864, 71 s. 2. Om christendomens predikande i Sverige från år 829 till mot slutet af 900-talet.

1865. 59 s. 3. Om christendomen i Sverige från slutet af 900-talet till år 1164. 1865. 126 s. 4. Om tideräkningen och de christna högtidsdagarne.

1866. 290, (2) s. (Anon.) — Folkskolans räknebok, innefattande hela tal, decimalbråk och nya sorter, gamla sorter och allmänt bråk . . . Sthm 1864. 146 + (svar) 32 s. 4:e uppl. Kurs 1—2. Sthm 1874. 48 + 11 s.; 104 +27 s. 5:e uppl. bearb. med afs. på det metriska systemet. Kurs 1—2. Sthm 1877 —78. (4), 48 + 11 s.; 109, (2)+24 s. 8:e uppl. omarb. med ledn. af folk-skolelärobokskommitténs utlåtande. Årskurs 1—4. Sthm 1888—89. 40 + 8 s.: 70 + 12 s., 1 pl.; 52 + 12 s.; 79 + 16 s. Årskurs 1. 14: e uppl. Sthm 1912. 53 + 15 s.; årskurs 2. 12 :e uppl. Sthm 1912. 70+12 s.; årskurs 3. 13: e uppl., omarb. av J. P. Andersson. Sthm 1920. 36 + 11 s.; årskurs 4. 12: e uppl. Sthm 1912. 79 + 16 s. — Folkskolans naturlära, till begagnande vid de öfversta afdelningarne sammandragen efter J. M. Winge, C. J. Hartman ... Sthm 1864. IV, 155 s. (Anon.) 3:e öfvers. och tillökta uppl. Bok 1—2. Sthm 1871—73. VIII, 285 s.; (5), 175, (1) s., 1 pl. — Lärobok i geografien, lämpad efter T. A. v. Mentzers kartor. För lägre läroverk!. . . Efter den af P. B. Sköldbergs bearb. 7:e uppl. af L. S. Platou's Geografi för begyn-nare. Kurs 1—2. Sthm 1865—66. IV, 162 s.; 266 s. — Läse- och lärobok i allmänna historien för lägre läroverk i allmänhet samt folkskollärare-seminarier i synnerhet. Efter G. G. Bredowm. fl. bearb. Sthm 1866. 12: o IV, 296 s. — Naturalhisto-ria. En läsebok för skolan och hemmet, efter dels svenska och dels utländska arbeten, sammandragen och bearb. D;.. 1—2. Sthm 1867—69. 16: o (4), 147, (1) s.; 150, (2), II, IV s. — Den lilla affärsboken, innehållande anvisning om bokhålleri eller räkenskapsföring ... m. m. Till allmogens och folkskolans tjenst. Härnösand 1868. (4), 68 s. 3: c uppl., öfversedd o. tillökt. Härnösand 1880. (4), 76 s. — Praktisk lärokurs i svenska språket, för seminarier, lägre skolor och folkskolor bearb. Afd. 1*. Rättstafningslära, med talrika skriföfningar. Gävle (tr. Sthm) 1868. 12: o 80 s. 2: a öfvers. uppl.: Svensk rättstafningslära... För seminarier... bearb. Gävle 1871. 12: o (4), 80, (1) s. — Läse- och lärobok i geografien. För folkskolor och begynnare. Varberg 1868—69. 16: o 228 s. 5:e uppl., omarb. Sthm (tr. Norrköping) 1883. 8: o IV, 251, (1) s. (5:e upp].: Bäckmans Geografi N:o 1.) — Lätta stilöfningar i svenska språket, i förbindelse med språklärans allmännaste grunder____ Gävle (tr. Sthm) 1869. 12: o (4), 89, (2) s. — Sveriges

historia, för folkskolelärare-seminarier och folkskolor sammandragen och bearb. Gävle 1870. 12: o (8), 184 s., 2 pl. 2: a uppl. Gävle 1874. 12: o 150 s., 2 pl. — Folkskolans geometri, innefattande de enklaste grunderna om-linjers, ytors och kroppars uppritning och beräkning. Sthm 1872. (2), 70 s.+ (svar) 8 s. (Förkort, uppl. med titel: Folkskolans geometri i sammandrag . . . Sthm 1872. (2), 61 +8 s.) 18: e uppl. Sthm 1921. (2), 92 + 11 s. — Handledning i räkenskapsföring, med öfnings-exempel. För folkskolor utarb. Härnösand 1873. 20 s. 2: a uppl., öfvers. o. tillökt. Härnösand 1880. (2), 26 s. — Lärobok i geografien, för folkskolor sammandragen. Falun (tr. Sthm) 1876. 16: o 134 s. 3:e uppl., omarb. Sthm (tr. Norrköping) 1884. 12: o 129, (1) s.. 4:e uppl., öfvers. med ledn. af folkskolelärobokskommitténs utlåtande. Sthm (tr. Norrköping) 1888. 12: o (4), 124 s. 9:e uppl., öfvers. Sthm (tr. Norrköping) 1903. 8: o (4), 123 s. (3:e och följ. uppl.: Bäckmans Geografi N:o 2.) — Meter-systemet. Med talrika räkneuppgifter. För skolor och till ledning vid sjelfundervisning. Sthm 1879. 47 + (svar) 8 s. — Biblisk historia för småskolan jemte textorden i Luthers Lilla katekes samt böner och psalmverser. ... I enl. med »normalplan för undervisn. i folkskolor och småskolor» bearb. Sthm 1879. 12: o 76 s., 1 kartbl. 12: e uppl. Sthm 1917 (2: a tr. 1920). 8:o 76 s. — Sveriges historia för folkskolan. I enl. med »normalplan ...» bearb. Gävle 1880. 12: o 114 s. 2: a öfvers. uppl. Gävle 1887. 12: o 112 s. — Biblisk historia för folkskolor. Med tvenne kartor... I enl. med »normalplan...» bearb. Sthm 1880. VI, 148 s. 4:e uppl. Berättelserna ur-Gamla testamentet oförändrade, men de ur Nya testamentet omarb. . . . Sthm 1887. VI, 14S s. 5:e uppl.: Biblisk historia för folkskolan. Med bibelspråk, psalmverser och anmärkningar... Sthm 1891. (4), 192 s. 8:e uppl. Sthm 1906 (4: c tr. 1923). (4), 192 s., 2 kartor. (6:e och följ. uppl.: Bäckmans Bibliska historia för folkskolan N:o 1.) — Öfningskurs i modersmålets rättskrifning .. .. För folkskolor utarb. Sthm 1881. 43 s. 3:e uppl., omarb. Sthm 1891. IV, 66 s. t-Biblisk historia för folkskolan. I enl. med »normalplan ...» bearb. Förkortad uppl. Sthm 1882. 112 s., 1 karta. 4:e uppl. Berättelserna ur Gamla testamentet oförändrade, men de ur Nya testamentet omarb. ... Sthm 1885. 112 s. 8: c uppl. Sthm 1891. 112 s., 1 karta. 10 :e uppl. Sthm 1908. (2), 160 s. (8 :e o. följ. uppl.: Bäckmans Bibliska historia för folkskolan N:o 2.) — Lärobok i bibliska historien, innehållande 35 berättelser ur Gamla och 60 berättelser ur Nya testamentet. Chicago 1882. 32: o 140 s. Illustr. uppl. Chicago 1882 (omsl. 1887). 12: o 140 s., 31 pl. — Lärobok i geografien. Kort sammandrag för folkskolor .i. . Sthm. (tr. Norrköping) 1884. 12: o 84 s. (Bäckmans Geografi N:o 3.) — Geografiska bilder för hemmet och skolan. 1. Sverige. 2. Europa. 3. De främmande vcrldsdelarne. Sthm 1887^90. Tv. 4: o 64, 54, 64 s. — Norge. Skildringar af dess folk och land, ur norska förf:s skrifter dels öfversatta och dels bearb! Sthm 1888. X, 176 s., 11 pl. (Tills, med F. Lönnkvist.) — Att lära läsa utan tårar! ABC-bok innehållande samma föröfningar som »Läsebok för hernmet och småskolan». ... Sthm 1890. (2), 48 s. 11 :e uppl. Sthm 1918. (4), 48 s. (Tills, med J. A. Svensk.) — Att lära läsa utan tårar! Läsebok för hemmet och småskolan. Kurs 1—2. Sthm 1891. (4), 96 s.; (4), 160 s. Kurs 1. 14: e uppl. Sthm 1918. (4), 96 s. Kurs 2. 7:e uppl. Sthm 1914. (4), 160 s. (Tills, med J. A. Svensk.) — Biblisk historia för folkskolan. Med ledn. af folkskolelärobokskommitténs utlåtande... utarb. Sthm 1891. 144 s., 2 kartor. 5:e uppl. Sthm 1918. 144 s. (Bäckmans Bibliska historia för folkskolan N:o 3) (Även utg. i en svensk-finsk uppl. Haparanda ,1893 och 1899. 295 s.) — Biblisk historia för folkskolor med inskränkt kurs. Med ledn. af folkskolelärobokskommittéens utlåtande... utarb. Sthm 1891. 116 s., 2 kartor. 2: a tr. Sthm 1900. 116 s., 2. kartor. (Bäckmans - Bibliska historia för folkskolan N: o 4.) — Sammandrag af folkskolans räknebok. För folkskolor och för öfning i hemmet utg. Kurs 1—4. Sthm 1892. 1—2. Hela tal -och sorter. 80+(svai) 15 s.; 3—4. Decimalbråk och allmänna bråk... 80-f-(svar) 20 s. Kurs 1—2. 2; a uppl. Sthm 1902.. 80 + 15 s.

Bearbetat och utgivit: [F. A.] Junkers Arithmetiska exempel-tabeller i 3: ne kurser. Omarb. och lämpade efter den nya sorträkningen. Kurs 1—3. Sthm 1859—60. 47, 83, 59 tab. [jämte] Facitbok. Kurs 1—3. Sthm 1860. 22, 35, 33 s. Kurs 1. 3:e uppl. Sthm 1877. 47 tab., 16 s. — J. M. Winge, Lärobok i geographi och historia för folkskolor och nybörjare. D. 1. Geo-graphi. 13: c uppl., med rättelser af J. Bäckman. Sthm 1861. 12: o '71 s. 19 :e uppl. Sthm 1875. 12: o 119 s. D. 2. 12 :e upp]., med rättelser af T- Bäckman. Sthm 1862. 12: o 80 s. 16: e uppl. Sthm 1879. 12: o 111 s. — C. A. Kindvall, Räknelära för folkskolor och begynnare, innehållande hela tal, sorter, bråk, regula de tri och intresseräkning .. . Omarb. och ökad med en framställning om det metriska systemet... 7:e uppl. Sthm 1881. (4)» 96 +(svar) 16 s. 15 :e uppl. Sthm 1902. (4), 120 + 24 s. .— C. A. Nyström,. Siffer-räknelära. Lämpad efter metersystemet och indelad i 2: ne kurser..'.. Kurs 1—2. 19: e uppl., utg. af J. Bäckman. Sthm 1903. (4), 139, (l)+(svar), 25. s.; (4), 156 +(svar; 17 s.

Översatt: C. Wartenburg. Sken och verklighet. Novell. Efter tyskan af Jones. Varberg 1861. 16: o 51 s. (Anon.) (För aftonstunden. Trenne noveller. 1.) — [J. H. Vetlesen], Margret. Skizz från Romsdalen af förf. till »Bergens Sommer». Från norskan af Jones. Varberg 1861. 12: o 132 s. ("Anon.) — Jmfr även ovan.

Redigerat: Ungdomsvännen. Vald läsning för ungdom. [Ser.] 1. Religiösa betraktelser. H. 1—5. Sthm 1882. 12: o. [Ser.] 2. Små berättelser. H, 1—5. Sthm. 1882. 12: o..

Källor och litteratur

Källor: Personliga meddelanden av kyrkoherden Gustaf Bäckman ii Åsele: nekrolog i Hernösands-posten 17 maj 1906: E. O. E. Högström. Hernösands stifts matrikel (1896).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jonas Bäckman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16261, Svenskt biografiskt lexikon (art av e. n. söderberg.), hämtad 2021-04-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16261
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jonas Bäckman, urn:sbl:16261, Svenskt biografiskt lexikon (art av e. n. söderberg.), hämtad 2021-04-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se